Kontigent betalingsfrist er 15/2

Kontingent betaling.

På generalforsamlingen blev uændret kontingent vedtaget – så derfor skal alle medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub indbetale 400 kr senest 15/2 2020.

Beløbet kan indbetales direkte via MOBILEPAY på følgende tlf. nummer: 2010 0802 til Lars Sørensen
Husk at opgive dit navn.

Du kan også indbetale på konto:
Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040

Sidste frist for betaling er den 15.2.2020.

Beretning formand Generalforsamling 2020

Udgivet 24/1 2020

Beretning 2019

Jubilarer:
25 år                     Lau Witt Dreisler

40 år                     Keld Smedegaard Pedersen

Fødselarer:
30 år                     Stephan Fyhn Gregersen

30 år                     Yavor Kuzmanov
40 år                     Mads Torntoft
50 år                     Anders Søgaard Kristensen

60 år                     Peter Norup

60 år                     Per Abrahamsen

60 år                     Elin Weber Søbye

60 år                     Erik Vinstrup

60 år                     Anders Elkjær Pedersen

70 år                     Flemming Elmgreen

Dommerklubben.

Medlemsantal

Pr. 31/12 67 medlemmer heraf 59 aktive. Dette er det laveste medlemstal i flere år – og afspejler meget godt den situation, som hele dommersektoren oplever i disse år. I forhold til sidste år har vi ”tabt” samlet 8 medlemmer” (2 er flyttet). I forhold til aktive dommere i DBU er der 63 aktive, så vi har ”kun” 4 dommere, som dommer i Vejle, der ikke er medlem af dommerklubben. 


DGI med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2020.
Der er dog sket en yderligere forbedring af aftalen, således at der fremover aldrig kommer kampe, hvor vi som dommere skal afregne på stedet. Så alle DGI kampe blive fremover lavet centralt fra dommerklubben. Disse kommer til sommer og efterår som normalt.

(sidste år tilfælde med dommere, som ikke kunne få penge).

Regnskab

Vi besluttede efter sidste års generalforsamling, at vi ville give en pænt tilskud til den forventede nye kollektion på dommertøjet. Ligesom vi havde sat penge af til at starte en mentor ordning op i en forsøgsperiode. Pludselig gik der storpolitik i tøjaftalen mellem DFU og Diadora, således at der ikke kom noget nyt dommertøj. Samtidig måtte vi erkende, at der ikke var startet særlig mange nye dommere – så mentor ordning blev udsat. Det betyder, at vi desværre også i år har et overskud.
Vi skal dog nok forsøge endnu engang at gøre nogle ekstra tiltag i 2020. Mere om det senere i aften.

Aktiviteter

Vintertræning sker hver tirsdag i Givskud frem til og med tirsdag 6/3. Der bliver afholdt temakursus Praktisk træning med Mads Kristoffer Kristoffersen lørdag 22/2 kl.9-12. Dette er gratis for alle medlemmer. Vi gennemførte 5 teoriaftener op til ”teoritest” 2019. Dette gentager vi ikke i år, da teoritest nu kun er hvert andet år og derfor ikke afholdes i 2020. (Dette gælder dog ikke nye serie 3 dommere og udviklere, fordi disse skal fortsat til denne test.)

Dommeraften med fokus på samarbejde især mellem dommere og linjedommere blev afholdt med en pæn deltagelse af vores dommere i Givskud i maj måned.

Facebook

I 2019 lancerede vi også vores lukkede facebook gruppe, som nu har 45 af vores dommere. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.

Rundringning til mange af vores dommere.

Vi valgte også at høre mange dommeres syn på ”dommergerningen” og høre om hvilke ønsker, at medlemmerne efterspurgte far dommerklubben. Vi nåede ikke alle dommere rundt – men fik rigtig mange gode input, som vi arbejder videre med i bestyrelsen.

Dommerfest.

Denne blev i år afholdt på Restaurant Conrad  i lidt mere intime lokaler og var en stor succes.

Så vi har genbooket Restaurant Conrad og musikerne fra dette års fest til 2020. Her bliver datoen også rykket til lørdag 31/10 kl.18.30 for at give endnu flere muligheden for at deltage.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Mentor ordning

Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område. Dette arbejde bliver nu fastholdt i 2020 med mentorordning – men for at få succes kræver det jo at der kommer nye dommere til – og det halter noget i øjeblikket.

Frivillig forening.

Alle foreninger drives af frivillig arbejdskraft fra vores medlemmer – og nogle gange så lykkes gode intentioner og ideer ikke – ganske enkelt fordi – vi ikke har kunne skaffe ”hænder” til at gennemføre tingene. Et eksempel på disse er – kursus for nye dommere. DBU stiller med materiale og instruktører – men mangler rigtig mange nye dommere – og vi har forsøgt via mails og opslag at skaffe en tovholder på dette – der skal kunne kontakte klubber, skoler, uddannelseteder osv.

Vi har måtte konstatere, at dette ikke har kunne lade sig gøre.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består i dag formelt af formand Erik Vinstrup, da Bjarne Søbye valgte at stoppe som medlem i sommer 2019. Derudover har Svend Erik Andersen valgt at stoppe her i aften efter mange års indsats. Derfor har vi taget 2 andre med i udvalget – som allerede fra efteråret var klar til at gøre en indsats. Dette er Damir og Morten, som i dag officielt så indvælges.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

Samarbejdet mellem DBU og DFU halter derimod fortsat og 2019 har været et år præget af store udfordringer.

DBU er en meget tung organisation, hvor ændringer og gode forslag ikke bare kan sættes i gang på 2 minutter. Helt simple ting/beslutninger, som alle ved er rigtige tager nogle gange flere år om at blive igangsat og ofte først når dialogen er tilspidset.

Dette er brandærgerligt fordi hele basen i DBU og DFU og Vejle Fodbolddommerklub og praktisk talt alle foreninger i landet er båret oppe ved frivillige hænder. Når man ”så vælger” at arbejde ”gratis”, så bliver det svært at få hjælp, når tingene ofte ender i kritik, utilfredshed og manglende beslutningsevne. Dette er en af hovedårsagerne til at tingene løber af sporet i DBU og DFU.

DBU nye fodboldregler

NYE LOVÆNDRINGER 1/7 2019

De sidste 3 år er disse trådt i kraft ved sommerferiestart – og i 2019 valgte DBU at udsende lovændringer nedskrevet som volapyk og totalt uforståeligt for mening dommer. Der blev ikke arrangeret kursus – og samtidig ville man ikke længere give en lovbog til alle dommere. I øvrigt ville lovbogen først udkomme i slut august. Dette medførte protester fra mange sider, at DBU slet ikke var i tråd med ønskerne om et væsentlig bedre uddannelsesmateriale på de nye lovændringer.

Først efter flere ugers intens debat – også meget hård debat blev løsningen så, at materialet blev markant forbedret. Der blev lavet videolink, webinar, powerpoint gennemgang og en helt anden løsning på de nye regler. 

For at imødekomme dette i at gentage sig blev der endnu engang opfordret DBU til at lave om på placeringen af obligatorisk teorigennemgang – sådan at undervisningen sker, når nye regler træder i kraft. Altså slut juni og begyndelsen af august. Dette er så endelig nu blevet vedtaget i begyndelsen af 2020 først – selv om man har haft 9 måneder til at træffe denne eneste rigtige beslutning.

Det betyder derfor, at alle dommere skal til 2 x obligatorisk teori i 2020. Første gang nu her til marts…og næste gang til sommeren.. Det betyder, at fremover bliver der ingen obligatorisk teorigennemgang i marts (fra 2021).

Lovbogen indkøbte vi også i Vejle Fodbolddommerklub og gav alle de medlemmer, som ville have denne en sådan gratis. Vi synes selvfølgeligt, at dette på ingen måde er særlig ”spændende” at vi som dommerklub skal bruges vores midler på noget, som helt med rette burde komme automatisk fra DBU. Men sådan er det tilsyneladende – der er pt ingen udsigt til at lovbogen fremover bliver givet gratis fra DBU.

DOMMERMANGEL og UNDERPÅSÆTNINGER

2020 var været præget af mange kampe, hvor der har været underpåsætninger. Heldigvis mest andre steder i Jylland og vi i Vejle har ikke haft helt så mange underpåsætninger, som andre dommerområder har. Men det er meget uheldigt, at der ikke er dommere nok til at afvikle kampe.

Der arbejdes rigtig meget i DBU med dette område – og flere tiltag er sat i gang. Man har ansat en fuldtids uddannelsesansvarlig i DBU, som startede i september. Dommergrundkursus koster nu ”kun 500 kr” mod 2000 tidligere. Der er igangsat et ”genaktiveringsprogram” for dommere, som er stoppet med at dømme for at forsøge at få disse gjort aktive igen. Kort fortsat så arbejdes der rigtig meget med området – men det forandre ikke situationen her og nu. Der har aldrig været så mange underpåsætninger som 2019. (underpåsætning er, når fx en indrangerer dommer bliver rykket op til en kamp i en højere række end vedkommende ”normalt” må. Fx en serie 3 dommer bliver sat til at dømme en serie 2. En dommer, som ikke er linjedommer – bliver sat til at vinke. Og/eller en serie 2 kamp, som skulle have haft trio – bliver pludselig dømt af ”kun” en dommer uden linjedommere.).


DBU Jylland har vurderet, at der mangler 50 serie 3 dommere og 62 linjedommere i Jylland for at kunne undgå underpåsætninger i FORÅRET 2020. Derfor har valgt at ændre løbetestkrav for serie 3 dommere, således at de ikke længere skal løbe 14.8 men kan bestå test med 14.2 (eller coopertest 2000 meter). Derudover vil man kikke på hele testforløbet og måske gøre andre tiltag til næste sæson, hvis dette ikke afhjælper situationen. 

På linjedommersiden opretter man flere kurser her – og ændre også på kravene således, at en ny dommer kan blive linjedommere efter cirka 6 måneder. Så snart kursus Dommer i praksis er bestået, så kan man tage linjedommeruddannelsen. Dermed vil der komme langt flere nye linjedommere hurtigere frem.

DBU uddannelsesansvarlig i hver dommerklub.
For at få flere nye dommere i gang, så har DBU igangsat et tiltag med hver dommerklub, hvor der skal være en ”uddannelsesansvarlig”. I Vejle Fodbolddommerklub bliver dette Lau, som har fået opgaven.

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling/samtale om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat. Der er ganske enkelt ikke penge/ressourcer til dette – og bliver det sikkert ikke nogensinde tror vi.

DBU overtager påsætning af private kampe.

Dette var planen i 2019 – og er på nuværende tidspunkt også meningen – men det er ikke underskrevet. For Vejle Fodbolddommerklub betyder dette et indtægtstab på cirka 6.000 årligt.

Men for alle dommere betyder det, at honorar/afregning bliver som andre DBU kampe.

Dommerklubben skal dog fortsat påsætte DGI og firmasport kampene.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr af det kontingent, som man betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

Samarbejdet mellem DFU og Vejle Fodbolddommerklub er rigtig godt.

Samarbejdet derimod mellem DFU og DBU er til gengæld anspændt og konflikter synes at komme ud af det blå igen og igen.

Tøjaftalen mellem Diadora og DFU kom alvor i fokus i 2019 på flere områder.
Aftalen skulle fornys og ud af ingenting opstod problemer, fordi Diadora gerne ville have en helt ny kollektion, hvor alle trøjer blev helt nye – og dermed skulle alle dommere til at skifte tøj for at kunne være ens. Derfor blev der forhandlet til anden siden om at skifte tøjmærke. Længe så det ud som om, at det ville gå den vej – men hensynet til breddedommeren slog igennem og Diadora aftalen blev forlænget med det klare aftalegrundlag, at ingen dommere behøvede at skulle købe nye kollektioner og den nuværende skulle fortsætte i 3 år yderligere. 

Da så genoptryk af sort, gul og grøn kom fordi der havde været store restordre grundet de mange langtrukne forhandlinger (Diadora turde ikke bestille noget som helst – hvis ingen aftale) – så først da aftale blev underskrevet i april kom der gang i produktionen igen på basisfarverne. De var så klar til levering i september først – og chokket var stort.


Den grønne farve var helt anderledes i farve, så en ny grøn og gammel grøn var meget forskellige.

Den gule og sorte var også anderledes med logo, lommer og stof. At stoffet så er blevet markant forbedret i kvalitet – så huden/sveden kommer meget mere hurtig væk – og ved regn bliver den ikke så tung at have på – alle de gode intentioner gik helt bort i nye konfliktforhandlinger.


Det var også af Diadora ikke særlig smart, at en aftale om forlængelse af eksisterende tøjstil blev forsøgt ”presset” ind ved farveskift på en grøn. 

Resultatet blev at den grønne blev kaldt tilbage (og nu bruges af håndbolddommere rundt i landet) – og resten forblev uændret. I 2020 kommer der derfor 3 helt nye farver – og sort, gul i kort og lang i det nye lækre materiale – samt den ”nuværende” grønne farve kommer i ny kollektion men samme farve – og så tilføjes en helt ny turkis/lys blå samt en pink farve. I får disse at se senere i aften.

DFU har forhandlet nu i de sidste to år om at breddedommeren bliver tilbudt flere uddannelsesmuligheder med DBU. Aftalen har været tæt på at blive underskrevet flere gange – men der kommer altid et eller andet i vejen internt i dialogen.


I sommer var det regelændringerne, som DBU forsøgte at sende til os dommere mangelfuldt – der gav ballade med rette !

I efteråret var det størrelsen på kompetencepuljen, der skulle sættes af og betingelser herpå.

Og nu er det så balladen om Sønderjyske Boldklub. 

Her blev en tidtager, der samtidig var medlem af dommerklubben (og dermed dommer) overfaldet.

Klubben har tilsyneladende været i fokus igennem flere år og dommerne har haft rigtig mange uheldige oplevelser her. Igen her viser dialogen mellem DFU og DBU, at tingene bliver kørt op på et alt for højt plan og der kommer ikke løsninger. Der forhandles fortsat – og der er fortsat en ”opfordring” fra dommerklubben om ikke at stille dommere til Sønderjyske Boldklubs kampe for dette hold.  Vi har skrevet om dette på facebook, og hjemmesiden – og bakker naturligvis fortsat op som bestyrelse her…..– men undrer os rigtig meget over, at der kom konstruktivt løsningsforslag, da man meddelte DBU, at nu ville man ikke længere stille dommere til rådighed. 


Vores holding er… Hvis man er utilfreds med noget, så sig det…..men sørg for at komme med en løsning også – fremfor kun at ”brokke sig”. Den del manglende helt klart fra DFU siden – synes vi – og det har vi også fortalt DFU.


Samtidig manglede fra DBU side – synes vi – en udelukkelse af holdet indtil, der var fundet en løsning. FORDI sådan gjorde man i vores området i efteråret, hvor Vejle Kammeraterne fik et hold trukket ud af turneringen. (Først flere advarsler til klubben, så møde, så handlingsplan – og så udelukkelse).

DFU har også afholdt strategiseminar – med fokus på DFU mod 2023, hvor vi i Vejle naturligvis deltog og gjorde input gældende. Resultatet af dette arbejde bliver offentliggjort senere i 2020, så snart (forhåbentlig), at aftalen med DBU falder på plads.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/1 2019

Temakurset ”Praktisk træning” – 22/2 i Givskud

Temakurset ”Praktisk træning” tilbydes nu gratis til alle dommere i Jylland.

LØRDAG 22/2 kl. 9 til 12 i Givskud Hallen.

Kurset henvender sig til alle fodbolddommere som ønsker at få et indblik i hvordan man træner på højeste plan i Danmark og Europa.Kurset består af teori, video samt praktiske øvelser på banen, hvor det hele kombineres – alle kan være med.Dagens 3-timers program:

 • Introduktion
 • Praktiske øvelser på banen
 • Omklædning
 • OpsamlingDommerklubben er evt. vært ved lidt at spise under opsamlingen. Som fodbolddommer skal du medbringe:
 • Træningstøj
 • Fodboldstøvler
 • Gule- og røde kortSom fodbolddommerklub skal I sørge for:
 • Lokale
 • Fodboldbane
 • Tilmeldinger
 • Evt. forplejningInstruktør på dagen er Superliga- og FIFA dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen.

Arrangement kommer til at foregå i Givskud Hallen – Løveparkvej – fra kl. 09.00 til 12.00 – hvor også kunstbanen tages i brug den første times tid.

Tilmelding bliver nødvendigt – og kan ske ved at klikke her.

Vi håber alle, at I har lyst at deltage i dette før sæson arrangement. Der er dog max antal pladser på holdet – og dette kursus er først nu slået op til “kun” Vejle dommere – således at I får lov at komme først til mølle her.


Generalforsamling 2020

GENERALSFORAMLING
Tirsdag 21/1 2020

TID: 19.00 TIL 21.00
SPISNING: KL.18.00
TILMELDING TIL SPISNING ER NØDVENDIG – OG SKAL SKE SENEST 13/1 2020.

STED: 
1CONZEPT
KARL BJARNHOFS VEJ 11
7120 VEJLE Ø
PARKERING BÅDE FORAN OG BAGVED OG LANGS VEJEN NED AF BYGNINGEN.

Vi har valgt nyt sted at afholde generalforsamlingen, fordi vi gerne vil have privat forhold, så der ikke er gennemgang af en del udefrakommende.

Tilmelding til spisning sker ved at klikke her

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalsforsamling skal være sendt senest 5 dage før afholdelse, hvilket betyder 16/1 2020.

Der er ikke teoritest 2020 med mindre…..

Udgivet 20/12 2019 – Opdateret 22/12 2019

DBU JYLLAND besluttede for 2 år side, at teoritest for dommere indrangeret i serie 3 og opefter kun skal være hvert andet kalenderår.

Derfor bliver der INGEN teoritest i foråret 2020 – med mindre at du er nyoprykket serie 3 dommer og/eller udvikler.

Der bliver derfor ikke planlagt et sådan teoritest kursus i Vejle – men vi slår os sammen med fx Horsens og muligvis andre dommerklubber, fordi der ikke er mange, der skal testes.


Teoritest
InformationAlle felter skal udfyldes
Dommerklub: Horsens Fodbolddommer-Klub
Dato: Mandag d. 2/3-20
Starttidspunkt: 18:00
Afholdelsessted:  Egebjerghallen
Adresse:  Egevej 5, 8700  Horsens
Evt. antal max. deltagende personer: 5 nyoprykkede serie 3 dommere (40 minutter) samt op til 16 udviklere  
Ansvarlig kontaktperson/facilitator:  Kenneth Thorstein / kenneththorstein@hotmail.com
Tilmeldingsfrist:  Fredag 31/1-20Datoer og steder vil DBU offentliggøre på dette link her.

Så hvis du er nyoprykket serie 3 dommer…. eller du er udvikler, så skal du holde øje med dette selv – og få tilmeldt dig, når kursus oprettes

Obligatorisk teorigennemgang 2020

Alle dommere, som ønsker at dømme kampe i 2020 skal deltage på et obligatorisk teorigennemgang kursus.

Disse bliver afviklet rundt omkring i hele Jylland – I Vejle afholdes disse som sidste år i 3F lokalerne.

26/2 og 12/3.

Tilmelding sker via Fokus på DBU hjemmesiden – du kommer til kursusoversigt ved at klikke her.

Husk at disse løbende opdateres, så der vil komme flere.
Bemærk også, at der er plads til max 40 personer pr. aften. Det betyder, at nogle kurser vil blive fuldt besat – og du kan derfor risikerer at måtte køre lidt efter deltagelse, hvis du får tilmeldt dig for sent.

Vintertræning

Vi starter vintertræning med løbetest samt lidt fodbold, hockey eller anden aktivitet – hver tirsdag efter nytår.
Tidspunkt er 19.00 til 19.45 – og er i Givskud Hallen.

Følgende Tirsdage:
7/1
14/1
Generalforsamling 21/1 – derfor ingen træning.
28/1
4/2
11/2
18/2
25/2
3/3

Sønderjysk Fodbolddommerklub anbefaler deres dommere ikke at dømme senior kampe for Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter.

Udgivet 6/12 2019

Vi har modtaget fra DFU og fra Sønderjysk Fodbolddommerklub disse skrivelser nedenfor ( DER ER MEGET TEKST).

Det korte men vigtige referat fra disse kommer her:

Sønderjysk Fodbolddommerklub anbefaler deres dommere ikke at dømme Fodboldklubben Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter seniorkampe. Dette skyldes, at der har været mange voldsager, handlingsplaner, observatører tilkoblet, linjedommere til kampe i serie 3 og 4 kampe, møder med klubbens ledelse osv. – og selv om dette har været forsøgt over de sidste mange år – så sker der åbenbart ikke en forbedring.

Det som har fået ”dråben” til at flyde over var en episode i lørdags, hvor der blev nikket en skalle til en ung official/dommer i futsals kamp – og efterfølgende har DBUs disciplinærudvalg ”kun” valgt en karantæne til spillerene og ikke udelukkelse af holdet.

Derfor har Sønderjyske fodbolddommerklub valgt ikke at sende dommere til klubbens kampe.  (læs mere nedenfor – hvorfor)

Det har DBU så valgt at løse ved at forsøge påsætning af dommere fra andre dommerklubber udenfor området UDEN at fortælle de pågældende dommere, at der er tale om en ”problemklub” og at Sønderjyske ikke vil stille dommere.

Derfor videregiver vi helt naturligt opfordringen fra dommerklubben om ikke at dømme den pågældende klubs seniorkampe – indtil der er fundet en acceptabel løsning med klubben, DBU og ikke mindst vores kollegaer.

Indsat nedenfor – den lange mail fra DFU og fra Sønderjysk Fodbolddommerklub

Mail fra DFU..

DFUs bestyrelse har de seneste dage været i dialog med Sønderjydsk Fodbolddommerklub og DBU Jylland omkring situationen omkring Sønderborg Boldklub.

DFUs bestyrelse vil bede jer håndtere situationen i forhold til jeres medlemmer som beskrevet i det følgende.

Sønderjydsk har anbefalet sine medlemmer ikke at dømme kampe, hvor seniorhold fra Sønderborg Boldklub indgår. Vi forstår, der gennem mere end 5 år hyppigt har været særdeles vanskelige forhold for dommerne – med trusler, klager og ubehagelige oplevelser. Sønderjydsk dommerklub har udmeldt anbefalingen efter en voldsepisode, hvor en af klubbens unge dommere endte på skadestuen efter vold fra en af spilerne – og hvor tilskuere tilsyneladende også angreb udeholdet.

DFUs bestyrelse har – med sit kendskab til hele situationen – forståelse for dommerklubbens udmelding. Dommerklubben var forud for udmeldingen i dialog med DBU Jylland.

Vi erfarer, dommerne i dommerklubben har fulgt dommerklubbens opfordring – og en del havde vist allerede inden meldt fra til klubbens kampe. DBU Jylland har derfor påsat – eller forsøgt påsat – dommere til klubbens kampe med dommere fra andre dommerklubber.

Vi vil gerne pointere, det er en enkelte dommer, der afgør, om han ønsker at dømme kampe, hvor Sønderborg boldklub medvirker. Denne beslutning skal dommeren kunne tage på et fuldt oplyst grundlag.

Vi har erfaret, DBU Jylland indledningsvis har påsat dommere uden at informere dem om årsagen hertil eller situationen omkring Sønderborg boldklub. Vi har i går tilskrevet DBU Jylland således:

DFU finder det uacceptabelt, at DBU påsætter dommere uden at informere dem fyldestgørende om situationen og risiciene. Dette er efter DFU’ s opfattelse ikke at prioritere dommernes sikkerhed, men kan opfattes som et urimeligt forsøg på at få kampe dømt og reelt holde dommere hen i uvidenhed med det formål at få afviklet kampene. 

Vi har været i mundtlig dialog med DBU Jylland herom inden kampene blev påsat med den klare besked, at dommerne skal informeres. Vi har gentaget dette mundtligt i går eftermiddags. Vi har nu modtaget besked fra DBU Jylland, at man orienterer dommerne ved påsætningen. Det er vi naturligvis tilfredse med.

Intet kan gå foran dommernes sikkerhed, hverken klubmæssige, turneringsmæssige eller politiske interesser. Dette har DFU også fastslået i DFU mod 2023.

Uagtet DBU nu også informerer vil vi bede jer sikre, dommere der påsættes kampe, hvor Sønderborg Boldklub seniorhold medvirker, er bekendt med anbefalingen fra Sønderjydsk Fodbolddommerklub.

Dommere, der ikke ønsker at dømme disse kampe må og skal ikke føle sig presset hertil, men skal trygt melde afbud til DBU Jylland med kopi til dommerklubben. Dommere, der måtte tage den beslutning at dømme kampene skal naturligvis gøre det – også uden nogen form for represalier fra dommerklubben og kolleger.

Tak for jeres hjælp i denne heldigvis meget sjældne situation.

venlig hilsen

DFUs bestyrelse

Tore Østergaard 

Formand | DFU | Danske Fodbolddommere

E-mail: formand@danskefodbolddommere.dk

mobil:+45 42633467

Web: www.danskefodbolddommere.dk

MAIL fra Sønderjysk Fodbolddommerklub

Til følgende dommerklubber

Sønderjydsk

Sydvestjysk

Sydøstjysk

Vejle

Horsens

God morgen.

DFUs bestyrelse har de seneste dage været i dialog med Sønderjydsk Fodbolddommerklub og DBU Jylland omkring situationen omkring Sønderborg Boldklub.

DFUs bestyrelse vil bede jer håndtere situationen i forhold til jeres medlemmer som beskrevet i det følgende.

Sønderjydsk har anbefalet sine medlemmer ikke at dømme kampe, hvor seniorhold fra Sønderborg Boldklub indgår. Vi forstår, der gennem mere end 5 år hyppigt har været særdeles vanskelige forhold for dommerne – med trusler, klager og ubehagelige oplevelser. Sønderjydsk dommerklub har udmeldt anbefalingen efter en voldsepisode, hvor en af klubbens unge dommere endte på skadestuen efter vold fra en af spilerne – og hvor tilskuere tilsyneladende også angreb udeholdet.

DFUs bestyrelse har – med sit kendskab til hele situationen – forståelse for dommerklubbens udmelding. Dommerklubben var forud for udmeldingen i dialog med DBU Jylland.

Vi erfarer, dommerne i dommerklubben har fulgt dommerklubbens opfordring – og en del havde vist allerede inden meldt fra til klubbens kampe. DBU Jylland har derfor påsat – eller forsøgt påsat – dommere til klubbens kampe med dommere fra (nogle af) jeres dommerklubber.

Vi vil gerne pointere, det er en enkelte dommer, der afgør, om han ønsker at dømme kampe, hvor Sønderborg boldklub medvirker. Denne beslutning skal dommeren kunne tage på et fuldt oplyst grundlag.

Vi har erfaret, DBU Jylland har påsat dommerne uden at informere dem om årsagen hertil eller situationen omkring Sønderborg boldklub. Vi har i går tilskrevet DBU Jylland således:

DFU finder det uacceptabelt, at DBU påsætter dommere uden at informere dem fyldestgørende om situationen og risiciene. Dette er efter DFU’ s opfattelse ikke at prioritere dommernes sikkerhed, men kan opfattes som et urimeligt forsøg på at få kampe dømt og reelt holde dommere hen i uvidenhed med det formål at få afviklet kampene. 

Vi har været i mundtlig dialog med DBU Jylland herom inden kampene blev påsat med den klare besked, at dommerne skal informeres. Vi har gentaget dette mundtligt i går eftermiddags.

Intet kan gå foran dommernes sikkerhed, hverken klubmæssige, turneringsmæssige eller politiske interesser. Dette har DFU også fastslået i DFU mod 2023.

Vi håber, DBU Jylland idag og fremover informerer dommerne, der påsættes Sønderborg boldklubs seniorkampe, såfremt DBU Jylland i nuværende situation fortsat påsætter til disse kampe. 

Vi vil bede jer sikre, dommere der påsættes kampe, hvor Sønderborg Boldklub seniorhold medvirker, er bekendt med anbefalingen fra Sønderjydsk Fodbolddommerklub.

Dommere, der ikke ønsker at dømme disse kampe må og skal ikke føle sig presset hertil, men skal trygt melde afbud til DBU Jylland med kopi til dommerklubben. Dommere, der måtte tage den beslutning at dømme kampene skal naturligvis gøre det – også uden nogen form for represalier fra dommerklubben og kolleger.

Tak for jeres hjælp i denne heldigvis meget sjældne situation.

venlig hilsen

DFUs bestyrelse

Tore Østergaard

Formand | DFU | Danske Fodbolddommere

E-mail: formand@danskefodbolddommere.dk

mobil:+45 42633467

Web: www.danskefodbolddommere.dk


Fra: Holger Martensen <H.Martensen@stema-shipping.dk>
Sendt: 1. december 2019 11:11
Til: risbo84@mail.dk <risbo84@mail.dk>; formand.sydoest@gmail.com <formand.sydoest@gmail.com>; ‘formand@danskefodbolddommere.dk‘ <formand@danskefodbolddommere.dk>
Cc: bjh@4bconsult.dk <bjh@4bconsult.dk>; Bent Nitz <lauben@privat.dk>; Benny Nymark Andersen (bennynymark@gmail.com) <bennynymark@gmail.com>; ‘jens.biel@me.com‘ <jens.biel@me.com>; Lars Toldbod <toldbod@privat.dk>
Emne: VIGTIG INFO – Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter

God morgen

1.12.2019

Til : Sydvestjysk Fodbolddommerklub

Til : Sydøstjysk Fodbolddommerklub

Til : DFU

Cc : bestyrelsen Sønderjydsk Fodbolddommerklub

Sønderjydsk Fodbolddommerklub har sendt nedenstående mail ud til samtlige medlemmer. Vi har vurderet at vi ikke længere kan føle os trygge når vi dømmer kampe hvor Sønderborg Boldklub er part

( Sønderborg Boldklub har tidligere optrådt under flg klubnavne : Sønderborg Inter og SUB Sønderborg Inter ).

Jeg tænker indholdet taler for sig selv , ellers bare spørg retur …  Grunden til vi også orienterer de ’nærmeste’ dommerklubber er åbenlys… kan DBU Jylland ikke finde dommere i det sønderjyske søger de vel

længere vest-nord og øst på…

Med venlig hilsen

Sønderjydsk Fodbolddommerklub

-bestyrelsen-——– Oprindelig meddelelse ——–
Emne: VIGTIG INFO – Sønderborg Boldklub/SUB Sønderborg Inter
Fra: Jens Biel 
Til: Jens Biel 
CC: 

Gode kolleger – kære venner,

Som en del af jer er orienteret om, har vi igen oplevet en fodboldklub fra den værste side og desværre har den dårlige opførsel fra klubben nået nye højder. Efter slutfløjtet i en Futsal kamp, spillet i Broager i 1 .Division Vest mellem Broager UI og Sønderborg Boldklub, nikkede en spiller fra udeholdet en skalle til den ene official ved dommerbordet. I tumulterne der fulgte blev en spiller fra hjemmeholdet slået i ansigtet af en tilskuer fra Sønderborg. Personen ved dommerbordet der blev overfaldet, blev efterfølgende kørt til skadestuen og ligeledes blev episoden politianmeldt. Sagen kører nu som en voldssag, så forhåbentlig tildeles overfaldsmanden senere en passende straf.

Sønderjydsk Fodbolddommerklub blev hurtigt informeret om det skete, af de to påsatte dommere. Ligeledes er indberetning indsendt til DBU Jylland og selvfølgelig blev DFU orienteret om sagen.

Dommerbordet ved den pågældende kamp var bemandet med to unge medlemmer af dommer klubben. Martin Widding og Nikolai Petersen brugte en fredag aften på deres store hobby ”fodbolden”. For Nikolai endte aftenen så desværre med en tur på skadestuen, med mistanke om en brækket næse. Dommerklubben talte flere gange i løbet af weekenden med Nikolai og noget af det første han sagde var  – citat –  ”Jeg ønsker IKKE, at dømme kampe hvor Sønderborg Boldklub er part”. Vi har ikke talt med Martin endnu, men tænker holdningen er den samme.

Som nævnt blev der selvfølgelig sendt indberetning til DBU Jylland. Disciplinærudvalget har efterfølgende idømt spilleren der overfaldt Nikolai, karantæne til og med 31.12.2020. Bortset fra at rose fodboldklubben for den måde den har håndteret sagen internt på, er der ikke sket mere i sagen per dags dato. Vi har selvfølgelig orienteret DBU Jylland om vores bekymringer over dommernes sikkerhed, når de er involveret i kampe med Sønderborg Boldklub (tidligere Sønderborg Inter og SUB Sønderborg Inter), men udover en opringning fra DBU Jyllands dommerudvalg i går aftes til formanden, er der ikke sket noget som helst. Under samtalen blev det som løsning foreslået, at der fremadrettet, ved Sønderborg B’s hjemmekampe kunne være ledere fra klubben, med gule veste tilstede. Dette var ikke noget vi kunne være med til. Vi har med jævne mellemrum, haft dårlige oplevelser og sager med Sønderborg klubben. I løbet af de seneste 8 – 10 år, har vi deltaget i møder, lavet handlingsplaner, aftalt tiltag – men, vi har bare oplevet at det koger op igen – og igen – og igen. Fodboldklubben gør ikke noget ved det – DBU Jylland gør ikke noget ved det, i hvert fald ikke noget der stopper fodboldklubbens dårlige opførsel. I flere tilfælde er sagen blevet vendt på hovedet, så det er endt med, at dommerklubben og den pågældende dommer er blevet skældt ud. Et friskt eksempel er fra slutningen af oktober – ”En af klubbens meget, meget rutinerede indplacerede dommer – der ligeledes er udvikler – indberetter Sønderborgborg Boldklubs opførsel i en serie 4 kamp. Sønderborg holdet optrådte meget provokerende og direkte hånende overfor dommeren. Alt sammen behørigt, nøgternt og neutralt indberettet. DBU Jyllands disciplinærudvalg endte med, at skælde ud på dommeren og rose fodboldklubben. Kun Sønderborg Boldklub blev hørt i sagen, før der blev truffet afgørelse” !!!! Dommerklubben har selvfølgelig protesteret og venter her også på svar fra DBU Jylland. Den pågældende dommer overvejer stadig, om han egentlig har lyst til at fortsætte som dommer og udvikler. En ting er sikker; kampe med Sønderborg Boldklub vil han ikke påsættes længere.

Vi har i dommerklubbens bestyrelse gennem tiden, brugt uendeligt med tid på Sønderborg klubben uden resultat og vi er nu nået dertil, hvor vi ikke ser anden udvej end, at anbefale vore medlemmer, altså jer dommere, at vi IKKE dømmer kampe, hvor Sønderborg Boldklub er part.

Der kan simpelthen ikke garanteres for sikkerhedenVi er i Sønderjydsk Fodbolddommerklub som bekendt meget optaget af, at vores medlemmer har de bedste vilkår, samt at sikkerheden, når vi dømmer kampe, er tilstede. Det føler vi ikke er opfyldt med den pågældende fodboldklub.

Det skal være sjovt at være dommer!!! 

Bestyrelsen i Sønderjydsk Fodbolddommerklub er selvfølgelig klar med yderligere oplysninger og vejledning, især hvis man er i tvivl om, hvordan der meldes fra til en bestemt klub.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sønderjydsk Fodbolddommerklub

Slut med afregning efter kamp ?

Udgivet 4/12 2019

Der er gode nyheder på vej….
DFU og DGI/Firmasport har indgået ny aftale for 2020 både udendørs kampe og indedørs sæson. Her gælder det fremover, at afregning efter kampene ikke længere skal ske af dommere.

Vi har været vant til at nogle få DGI ungdomskampe, samt Old Boys finalestævne osv. har skulle afregnes på stedet.

Dette vil IKKE VÆRE TILFÆLDET MERE. Her vil pengene komme fra dommerklubben.

Private stævner, Asylliga og andre private kampe overgår i 2020 til DBU, hvilket gør, at vi som dommere vil få pengene for disse kampe via det kendte DBU system.

Dette betyder altså – at du som dommer aldrig kan komme ud for at skulle opkræve penge mere efter kampene.

Aftalen om de private kampe er dog ikke udmeldt endnu af DFU og DBU – så indtil dette sker, så kan du med fx et indestævne i firmasport fortsat skulle opkræve som normalt – men det er altså snart slut med at løbe en tur i omklædningsrum efter honorar.

Obligatorisk teorigennemgang Fut og indefodbold

Udgivet 23/9 2019 – Opdateret 3/10 med kursus andre steder end Vejle/Gviskud

Tirsdag 22/10: FUTSALS OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG kl.18.30 i Givskud Hallen – 2 timer.
Der skal tilmeldes til via dette link.


Onsdag 30/10: INDEFODBOLD OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG i Givskud Hallen KL.18.30 – 1 time..
Der skal tilmeldes til via dette link.

De andre steder i Jylland, hvor der afholdes kurser finder du på DBU Jylland hjemmeside ved at trykke på dette link.

Husk dette er kun for dommere, der allerede har taget eksamen – og som ønsker at dømme i denne vintersæson.

Da disse er obligatoriske, så får man ikke tildelt kampe – hvis der ikke deltages på disse obligatoriske teorigennemgange. Det er klart, at hvis du er forhindret i Vejle kurser – så kan du vælge et af de andre fra DBU JYLLAND.

Hvis du IKKE har en futsal uddannelse eller en indefodbolduddannelse og godt kunne tænke dig dette, så er der oprettet nye grundkurser fra DBU JYLLAND. Der er 2 pladser til indefodbold ledige i Vejle. I år er der ikke behov for nye futsalsdommere i Vejle. Kontakt udviklerudvalget, hvis du gerne vil på et af disse kurser.

Årets dommer 2019

Udgivet 22/9 2019

DBU JYLLAND starter nu et nyt program, hvor man vi finde en breddedommer, som kåres som årets dommer.

Det har vi i bestyrelsen naturligvis valgt at bakke op om – og derfor skal vi nu findes vores “årets dommer i Vejle Fodbolddommerklub”. Den udvalgte vil “gå videre” op igennem systemet – og kan måske i sidste ende blive endelig vinder. Men uanset hvad – så vil vi naturligvis på generalforsamlingen kårer vores årets dommer på flot vis.

Derfor har vi brug for jeres indstillinger senest 30/9 – så send gerne mail til vores sekretær Stefan Fyhn med begrundelse hvorfor, at netop dommeren, som du peger på – skal være årets dommer 2019.

Nedenfor kan I læse DBU Jyllands information om hele initiativet.
——–Årets Breddedommer – DBU Jylland

Formål:

Som led i DBU Jyllands fastholdelsesstrategi ønsker DBU Jylland Dommerudvalg at anerkende dommergerningen via en årlig udnævnelse af ”Årets Breddedommer” (ÅBD) i hver af de 5 jyske dommerområder.

Hvordan:

På de årlige delegeretmøder i regionerne udnævnes ÅBD ved dommerområdeformanden. 

Der udnævnes således en ÅBD i:

Dommerområde 1 (udnævnes på Årsmøde i region 1)

Dommerområde 2 (udnævnes på Årsmøde i region 2)

Dommerområde 3A + 3B (udnævnes på Årsmøde i region 3)

Dommerområde 4 (udnævnes på Årsmøde i region 4)

Indstillingen til ÅBD kommer fra dommerområdegruppen til regionsbestyrelsen – i efteråret.

Indstillingen af kandidater til ÅBD til dommerområdegruppen kommer fra de respektive dommerklubber i området. Hver dommerklub kan indstille én (1) dommer til områdegruppen med en motivation for indstillingen. Dommerområdegruppen skal, sideløbende med indstillingen fra dommerklubberne, sikre at alle dommere – også dommere uden medlemskab af en dommerklub, har muligheden for at blive nomineret til ÅBD. Desuden er der mulighed for at indstille en kollega til ÅBD, via en åben ansøgningsproces.

Blandt alle indstillede kandidater vælger dommerområdegruppen én kandidat som (tidligere meddelt) indstilles til regionsbestyrelsen og som udnævnes på årsmødet i regionen. I vurderingen af de indstillede kandidater kan den lokale dommerpåsætter, med fordel, tages med på råd.

Prisens indhold:

Diplom – ”Årets Breddedommer 20xx i dommerområde X”

1 buket blomster

2 x landskampbilletter

Kriterier:

En dommer som præsterer på et højt fagligt niveau

En dommer som er en god kollega både på og uden for banen

En dommer som bidrager socialt og fagligt til dommergerningen

En dommer som er en god repræsentant for dommergerningen

En dommer som bakker og faglige og sociale arrangementer

En dommer som bidrager til det frivillige arbejde

En dommer der har bidraget til den gode fortælling om dommergerningen

Forankring:

Det politiske ansvar for ÅBD forankres i dommerområdegruppen. Administrativt placeres ÅBD hos sekretæren for dommerområdegruppen.

Kommunikation og PR:

Ved implementeringen af ÅBD i DBU Jylland sendes et klart og positivt signal til omverdenen. Derfor er det vigtig at initiativet kommunikeres bredt til resten af fodboldfamilien – herunder alle dommerklubber. Kommunikationsstrategien vedrørende ÅBD forankres i DBU Jylland Kommunikation.  

Tids- og handlingsplan:

PeriodeHandlingAnsvarlig
AugustDommerklubber informeres om ny-tiltaget vedr. ÅBD  Dommerområdeformand
SeptemberDeadline: 15/9 Dommerklubber indstiller én ÅBD pr. klub til dommerområdegruppenDommerklub/Dommer-områdeformand
OktoberDeadline: 4/10Dommerområdegrupper drøfter og udpeger én (1) ÅBD for områdetDommerområdeformand
OktoberPå Dommerudvalgets strategiseminar den 6. oktober drøfter og godkender dommerudvalget de 4 x ÅBDFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberDeadline: 1/11Formand for regionsbestyrelsen informeres om, hvilken dommer der skal udnævnes som ÅBD – inkl. motivationsbeskrivelseFormand for DBU Jylland Dommerudvalg
NovemberPrimo november informeres og inviteres de pågældende dommere til årsmødeDommerområdeformand
NovemberMateriale udarbejdesDBU Jylland administration
Uge 47+48Offentliggørelses-cermoni af ÅBD på årsmøder:20/11-19: Region 421/11-19: Region 126/11-19: Region 227/11-19: Region 3Formand Reg. Best.

Dommerfest 2019 Lørdag 9/11 kl. 18.00

Vi lavede i foråret en rundringning til rigtige mange af vores dommere, hvor vi talte om mange forskellige ting med jer alle. Et af punkterne var bl.a. dommerfesten, som der fortsat er rigtig stor opbakning til at gennemføre. Vi har dog gjort det hele lidt mere “uformelt” og fundet nogle meget spændende lokaler i en mere “intim” og forhåbentlig festlig stemning.

Samtidig er prisen for deltagelse sat ned i forhold til sidste år.

Vi håber på rigtig stor opbakning i år.


Datoer 2019/2020 – sæt kryds i kalenderen.

Selv om efterårssæsonen kun er en måned gammel, så bliver det pludselig vinter. Det betyder, at som altid sker der en del kurser for de dommere, der allerede har uddannet sig som:

Futsalsdommer og Indefodbolddommer.

Der kommer naturligvis en del kurser i Jylland – men hvis du er Futsalsdommer eller indefodbolddommer og ønsker at dømme kampe i denne sæson, så skal du deltage i et obligatorisk teorigennemgang kursus.

Hvis du vil undgå at “køre” længere til et af de andre kurser, som vil blive arrangeret af andre dommerklubber, så sæt kryds i kalenderen allerede nu på de to kurser, som vi afholder i Vejle området.

Datoerne er med forbehold for ændringer, da disse ikke er bekræftet af DBU Jylland.

Vi har derudover fra bestyrelsen allerede nu lagt datoer for næste års løbestest, generalforsamling, dommerfest osv, så her følger en lang “datoliste”.

Tirsdag 22/10: FUTSALS OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG kl.18.30
Onsdag 30/10: INDEFODBOLD OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG KL.18.30
Lørdag 9/11: DOMMERFEST kl.18.00
Tirsdag 21/1 2020: GENERALFORSAMLING KL.19.00 (SPISNING 18.00)
Onsdag 26/2 2020: OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG KL.18.30
Lørdag 7/3 2020: LØBETEST BIP KL.10.00
Søndag 8/3 2020: LØBETEST COOPER kl. 11.00
Tirsdag 10/3 2020: LØBETEST BIP KL. 18.00
Torsdag 12/3 2020: OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG KL. 18.30

Der følger mere information på hjemmesiden og via mails samt facebook så snart vi kender detaljer som tilmelding, sted osv.

Men for planlægningens skyld, så få “sat kryds i kalenderen allerede nu.

Diadora tøjaftale VIGTIG INFORMATION

UDGIVET 16/9 2019

Der har været store udfordringer med Diadora aftalen med Shopeasy i dette år. Rigtig mange dommere har klaget over manglende leveringer på alle praktisk talt alle dommertrøjer i mange farver – samt strømper har været udsolgt længe.

Aftalen blev af DFU fornyet i 3 år her i marts måned – bl.a. fordi at der blev lovet fra Shopeasy at kollektionen forblev den samme, så vi dommere ikke skulle ud at købe nyt tøj.

Nu viser det sig, at uden at informere DFU (eller dommerklubberne) om noget, så har Diadora valgt at lade nuværende kollektion udgå og slette nogle farver – tilføje nye – og selv den normale sorte, gule og grønne trøjer, som forbliver – er ændret alligevel.

Der er ændret materiale på trøjerne, således at farverne nu fremstår anderledes end før – og logo fra Diadora er ligeledes ændret.

Der er kommet to nye farver også – helt udenfor aftale med DFU.

Derfor har vi i dommerklubben modtaget denne information fra DFU:

Kære dommerklub

Hermed en status på Diadora. 

Vi har de seneste uger forsøgt at komme i dialog med Diadora for at løse de udfordringer vi er stødt på og som vi har påpeget overfor Diadora.  Diadora har ind til nu ikke været indstillet på en konstruktiv dialog om udfordringerne.

I har alle fået tilsendt billededokumentation der viser, at  farverne på de nyproducerede trøjer ikke matcher den eksisterende kollektion. Det forhold anser DFU som et aftalebrud. 

Vi har undervejs også konstateret, at der kommer to nye farver til. Breddedommerne har ikke været med i den fase, men anerkender at muligheden findes i vores nuværende aftale. Men vi erfarer også, den nuværende røde og blå farve udgår. Det har vi bestemt ikke aftalt. Vores aftale er jo lavet, så dommerne fortsat skal kunne bruge allerede købt tøj, som en væsentligt grundforudsætning for at forlænge aftalen.  

Med udgangspunkt i dette vil vi anbefale, at dommerne er meget tilbageholdende med at investere yderligere. 

Vi anbefaler alene køb af den sorte trøje, som jo netop er dommerens farve. Dommerne i triokampe må indtil situationen er afklaret, således primært dømme i sort – eller, såfremt alle dommere allerede har andre farver, så naturligvis også i disse. Det må være op til den enkelte at vurdere, om man vil anskaffe sig den nye gule trøje. Den adskiller sig fra den oprindelige, men dog mindre end den grønne. 

DFU vil ligeledes anbefale dette, på sociale medier hvis der opstår henvendelser. Det gør der med sikkerhed. 

Som situationen er p.t. vurderer bestyrelsen, vi bør sondere mulighederne for et samarbejde med andre leverandører. Flere har proaktivt henvendt sig, og vi vil i den kommende tid afdække, hvilke muligheder, dette giver de danske fodbolddommere. 

Når vi forhåbentlig snart har nyt i sagen vil dommerklubberne blive informeret / hørt, inden beslutninger træffes.

Sportslige hilsner

Nicolai Nielsen
Næstformand | DFU | Danske Fodbolddommere
E-mail: 
nni@danskefodbolddommere.dk
mobil:
+45 40151536
Web: 
www.danskefodbolddommere.dk

Nye kollektion er øverst – hvor især den grønne er meget anderledes. Logo er ændret – og den gule ser nærmest helt gennemsigtig ud – så den sikkert bliver svær at have en trøje indvendig, som ikke bliver synlig.

Husk at sende udvisninger og udviklinger til dommerklubben

Udgivet 16/9 2019

Vi har Erik Vinstrup (formand udviklerudvalget) modtaget denne opfordring til alle:

Hermed en lille reminder om, at dommerne/udviklere og vejledere skal huske at sende udvikling/vejledning. Dette gælder også hvis man får udvikling som LDtil, udviklerudvalg@vejlefodbolddommerklub.dkOg dommerne desuden får udvisninger indsendt til indberetning@vejlefodboldommerklub.dk   Vigtigt vi i udvalg og bestyrelse får dem, ellers har vi ikke et drundlag at vurdere ud fra.