Generalforsamling

23.1.2024 afholdtes der generalforsamling i Vejle Fodbolddommerklub.
Karl Bjarnhofs Vej 11, 7120 Vejle Ø.


Antal deltagere:
27
2/3 af deltagerne svarer til 18 ift. vedtægtsafstemninger. 

  1. Valg af dirigent

Per Abrahamsen blev forslået af bestyrelsen.
Per blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er beslutningsdygtig da denne er korrekt indvarslet.

  • Beretning

Anders startede med at nævne jubilarer og fødselarer

10 års jubilæum
Brian Balsgaard

Casper Wandel

Kasper Kjølhede Revald

25 års jubilæum

Jørgen Roost List

50 års jubilæum
Ernst Møller


Fødselsdage:
Bastian Kensmark               20 år
Ahmad Ziad Hussein          30 år

Jacob Schelle                      30 år

Husein Huseinovic              50 år

Bjarne Olsen                       60 år
Bo Sørensen                       60 år
Michael Heideskov              60 år

Lau Witt Dreisler                  60 år


Anders afholdt herefter sin beretning som formand. Beretning vedlagt som bilag.

Der var følgende kommentarer til beretningen:

Input til om der kan arrangeres en billigere tur til eks Hamborg eller til en superligakamp mv. Kan være en bekostelig affære med en PL-tur.

Beretningen godkendt.

  • Regnskab

Lars fremlagde regnskabet der var godkendt af bilagskontrollanterne.

Der var følgende kommentarer til regnskabet:

Er der indtægter med for aflyste DGI Kampe. Lars redegjorde for at beløbet er med under indtægten for ”Diverse stævner”.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

  • Indkomne forslag

Dirigenten redegjorde for vores vedtægter §6 og §11 ift. regler for forslag samt regler for behandling af vedtægstsændringer. 


Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til ændring af §5 som blev motiveret ved formanden.

Der vælges et udviklerudvalg som varetager klubbens interesser. Udviklerudvalget består af 4 medlemmer.  De 3 medlemmer vælges på generalforsamlingen, det  4. medlem udpeges af bestyrelsen. Udvalget konstituerer sig selv og antager selv sine hjælpere.

Udvalget sørger for at udviklerordningen fungerer, bl. a. ved at anbefale dommerklubbens medlemmer at deltage i relevante kurser.
Dommerklubben yder tilskud til kurser anbefalet af udviklerudvalget.
Udvalget kan ikke disponere økonomisk uden bestyrelsens accept, og klubbens formand har til enhver tid ret til at overvære udvalgets møder.


Ønskes ændret til:


Der vælges et udviklerudvalg som varetager klubbens interesser. Udviklerudvalget består af 1 formand og 3 medlemmer. Formanden og 1 medlem vælges på generalforsamlingen i lige år, for en 2-årig periode. 1 medlem vælges på generalforsamlingen i ulige år, for en 2-årig periode. Det 4. medlem udpeges af bestyrelsen hvert år efter generalforsamlingen.

Udvalget antager selv sine hjælpere.

Udvalget sørger for at udviklerordningen fungerer, bl.a. ved at anbefale dommerklubbens medlemmer at deltage i relevante kurser.
Dommerklubben kan yde tilskud til kurser anbefalet af udviklerudvalget.
Udvalget kan ikke disponere økonomisk uden bestyrelsens accept, og klubbens formand har til enhver tid ret til at overvære udvalgets møder.

I tilfælde af der opstår stemmelighed ved afstemninger i udviklerudvalget, er det kun de valgte medlemmers stemme der er gældende.

Forslaget er vedtaget med 27 stemmer for og 0 stemmer i mod. 

Som følge af denne ændring sker der redaktionel ændring af dagsorden til generalforsamling pkt. 8 i §6 i vedtægterne. 

  • Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift

Der blev foreslået uændret kontingent, optagelsesgebyr og afgift.
Vedtaget på generalforsamlingen.

Vedtaget med 27 stemmer for 0 i mod.

  • Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.

Formand i lige år.
Anders for 2 år

2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Stefan Fyhn valgt for 2 år
Henrik Linde valgt for 2 år

1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
Mensur Hasanovic valgt for 1 år

Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
Allan Bang for 1 år

  • Valg af 2 revisorer (gælder for et år.)

Jens Palmelund og Peter Norup er blevet valgt for 1 år. 

  • Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer (gælder for et år).


Formand i lige år for 2 år:
Bestyrelsen foreslår Henrik Linde. Valgt.

1 medlem i lige år for 2 år:

Bestyrelsen foreslår Morten Niebuhr. Valgt
1 medlem for 1 år.
Bestyrelsen foreslår Hussein Huseinovioc. Valgt.

Anders redegjorde for at vi fra bestyrtelsens side gerne vil pege på Erik Vinstrup som det udpegede medlem til udviklerudvalget. 

  • Eventuelt

Anders viste det nye dommertøj der kommer til sommer.
Gennemgang af de aktiviteter vi har for det kommende år.

Forslag fra Ernst Møller om en fodboldtur til eks. Charlton. 


Elin fortalte om hendes rolle i DBU for tiden.
Særligt med et fokus på at der fastholdes dommere for at sikre at flere får lyst til at blive ved. Særligt også med dommere der har dømt i mange år.

Hun fortalte om dialoger med VB omkring forbedring af vilkår i VB Parken for os dommere. 

Dirigenten sluttede med at udråbe et trefoldigt leve for Vejle Fodbolddommerklub.

Lukket for kommentarer.