Forberedelse til og afvikling af kampe, samt indberetning.

Før kampen:

Forberedelser

Pak din taske i god tid! Begynd med at pakke materialer og derefter din dommerpåklædning.

Materialer: Fløjte (2 stk.) – notesblok og blyant – gule og røde kort – kvitteringsblok – stopur – mønt.

Påklædning: Dommerens påklædning består af sorte sko/støvler, sorte strømper, sorte korte benklæder samt sort dommerbluse med påsyet DFU logo samt evt. reklamemærker efter indgåede aftaler med DBU/DFU. Som trøjefarve nr.2 er er valgt Gul spilletrøje, sorte shorts samt gule/sorte strømper. Ved DBU kampe (§3 kampe) skal man medbringe den gule alternative trøje.

Mødetidspunkt: Det er dommer og linjedommers pligt at møde i god tid. Ved triokampe er denne 45 min. før kampstart og ved kampe, hvor dommeren er alene er mødetidspunktet 30 min. før kampstart, hvis man skal omklæde. Vælger du at møde frem omklædt hjemmefra skal du være på kampbanen klar 15 minutter før.

Banen skal efterses og ved triokampe skal der være tid til at dommeren kan give og linjedommer modtage instruktion angående samarbejdet. Har du aldrig været i klubben før, bør du afsætte ekstra tid til at finde banen og klublokalerne/omklædning.
HUSK: at spilletidspunktet er det tidspunkt, hvor kampen fløjtes i gang og ikke det tidspunkt, hvor dommeren går til banen.

Ankomst til spillestedet: Kontakt en leder eller anden person og præsenter dig  – hvis du ikke er kendt – og få anvist omklædningsrum. Vær aldrig for ”stor” til selv at tage initiativ til dette. Optræd høfligt og korrekt.

Eftersyn af banen/spillepladsen: Kontroller straks om banen – mål – net samt hjørneflag er som de skal være. Derved giver du den arrangerende klub mulighed for at udbedre eventuelle mangler inden kampen fløjtes i gang. Husk at der skal være net i målene i alle kampe.

Du kan som dommer kun kassere banen, hvis det skønnes, at denne er farlig at spille på. F.eks. hvis den er frosthård eller har så store huller eller vandpytter, at det forhindrer spillerne i at udføre deres bevægelse. ”Langhårede” baner, mangelfuld opstregning, manglende net eller hjørneflag er ikke aflysningsgrund. I øvrigt gælder, at spilletidspunktet ikke må udsættes for at bringe disse ting i orden, med mindre at begge hold er enige herom, og dommeren accepterer det.

HUSK! – Dommeren må være opmærksom på klubbernes misligholdelse af kravene til hjørneflag, opkridtning, linjeflag, målnet o.s.v. og selv indberette dette til DBU Jylland, så kravene kan opfyldes.

Bolden: Kan de udleverede bolde godkendes i henhold til fodboldloven, så er det den arrangerende klub, som bestemmer, hvilken bold der skal spilles med.

Spilledragt:  Hvis de to holds spilledragter frembyder så stor lighed med hinanden, at det efter dommerens skøn volder vanskeligheder at skelne de to spilledragter fra hinanden, så skal udeholdet skifte. Kontroller også målmændenes trøjer, der skal være forskellig fra hinanden og forskellig fra de øvrige trøjer fra med og modspillere. I tilfælde af lighed skal udeholdets målmand skifte.

Afvikling af kampen:

Entreen på banen: Hold altid bolden i hånden eller under armen. (Hvis den bliver udleveret til dig). LAD VÆRE MED AT JONGLERE MED DEN. Fløjt anførerne sammen, og gør det kraftigt, myndigt og tydeligt. Kontroller spillernes antal (uden dog at tælle med fingeren) og se efter om spilleren har smykker eller andet farligt “tilbehør”.

Notér i din bog, hvem der skal give bolden op ved kampens begyndelse, og vær opmærksom på, at det er modparten, der skal give bolden op i anden halvleg.

Husk at notere reservespillernes navne. Har klubben ikke opgivet navnene, så spørg anførerne herom inden kampens start.

Forsinkelser m.v.: Kampene skal afvikles til de fastsatte tidspunkter. Skulle et hold ikke være spilleklar, kan kamptidspunktet ikke udsættes, med mindre det andet hold tillader det.

Dommeren må tage så tidligt fra hjemmet, at transportuheld tages i betragtning. Skulle uheld ske, må klubben (arrangørerne) omgående kontaktes. Klubadressen findes i JBU’s adresseliste, køb den og JBU’s håndbog – sidste nye udgave – og tag den altid med i tasken.

Sker det at det tilrejsende hold forsinkes, og dette meddeles arrangøren, der indvilger i udsættelse af kampen, skal dommeren acceptere dette og vente længst muligt. (30 min).

Hvis kampen påbegyndes skal den færdigspilles og det påhviler arrangøren at orientere efterfølgende hold om forsinkelsen, også på andre anlæg, hvis dommeren har kampe her.

Udeblivelse: Såfremt et hold udebliver, og der ikke foreligger nogen oplysninger om årsagen, skal dommeren vente i 15 min. efter kamptidspunktet. Møder holdet frem inden for denne tid skal kampen spilles. Protester for forsinket igangsættelse skal meddeles dommeren inden kampen. Såfremt et hold udebliver, og kampen derfor ikke sættes i gang, skal der foretages indberetning til rette union.

Afbrydelse af kampen:  Afbrydelse af kampen kan forekomme: – såfremt kampen – grundet mørke – ikke kan gennemføres,  såfremt banen under kampen bliver farlig at spille på (uvejr m.v.), såfremt kampen mister enhver form for korrekt sportslig afvikling, såfremt spillere, tilskueres eller andres adfærd giver grund til det. Har dommeren afbrudt kampen i sådanne tilfælde, skal indberetningen sendes til rette union omgående info@dbu.dk – og samtidig også til formanden for Vejle Fodbolddommerklub – anders@1conzept.dk

Kampens begyndelse Før kampens begyndelse foretages lodtrækning. Udeholdet vælger først. Vinderen af lodtrækningen vælger banehalvdel, og taberen giver bolden op. Bolden, linjedommerflag og evt. reservebold leveres af hjemmeholdet, der bestemmer hvilken bold, der skal spilles med, hvis den opfylder lovens krav.

Efter kampen: Sørg for at bold og flag bliver afleveret til rette vedkommende, såfremt du har fået disse ting udleveret inden kampens start. Du skal dog ikke agere bolddreng.

Undgå diskussion med spillerne og ledere umiddelbart efter kampen. Oplys dem om, at du gerne vil besvare relevante spørgsmål, efter at du har været i bad. Besvar altid spørgsmål kort og korrekt og brug altid lovens udtryk og vendinger. Udtalelser til pressen bør ligeledes som ovenfor anført altid være korte og korrekte – og brug altid lovens ord og vendinger.

Indberetninger/Udvisninger:  Udvisninger og indberetninger skal indsendes til den union, som kampen hører under. Spillere kan bortvises inden kampens begyndelse, såfremt der er væsentlige grunde herfor.  Dommerens strafmyndighed gælder både til og fra banen, samt under kampen.

I alle kampe under DBU-Jylland indberettes udvisninger på DBU-NET. Se link på din tildelte kamp.
I DGI turneringer anvendes særskilt udvisningsskema. Se link på forside af hjemmesiden.
Husk at alle udvisninger OGSÅ skal mailes til: indberetning@vejlefodbolddommerklub.dk

Indberetninger i privatkamp: I privat kampe indsendes indberetninger til den union, forening eller turneringsledelse, kampen henhører under.

Vedr. advarsler: I alle kampe under JBU – fra jyllandsserien og nedefter – er følgende gældende: (10 min. udvisning)  – Advarsler indberettes ikke.

Protest mod dommeren: Nedlægger anføreren eller holdleder protest mod dommerens kendelse, skal dette ske umiddelbart efter pågældende kendelse. Notér derfor nøje på hvilket tidspunkt protesten blev nedlagt samt et tydeligt notat om selve hændelsesforløbet. Klubben indberetter selv sagen til rette union og dommeren vil senere få sagen til udtalelse.

Usædvanlige hændelser: Sker der hændelser før, under eller efter kampen af usædvanlig karakter, f.eks. unormalt mange advarsler/udvisninger, meget alvorlige tilskadekomster m.v., samt hændelser, der kan give anledning til avisomtale, skal dommeren snarest underrette dommerklubbens formand eller evt. et andet bestyrelsesmedlem.

Lukket for kommentarer.