Vedtægter

KURSIV SKRIFT ER ÆNDRINGSFORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2024 – udgivet 10/1 2024

Vedtægterne for Vejle Fodbolddommerklub er:

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 2 april 1949 og senest revideret d. 18 jan 2018.

Love for Vejle Fodbolddommerklub

 • 1.

Klubbens navn er Vejle Fodbolddommerklub.

Den har til formål at virke til dygtiggørelse af fodbolddommere samt være til moralsk og faglig bistand. Dette skal gøres gennem afholdelse af kurser, diskussionsmøder og foredrag om de til fodboldspillet hørende emner, f.eks gennem medlemskab af DFU og øvrige sammenslutninger med fodboldmæssige værdier.

 • 2.

Som medlemmer kan optages uddannede fodbolddommere under DBU og DBU Jylland.
Anmodning om optagelse sendes til bestyrelse og anmodning tages op på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved optagelse betales et af generalforsamlingen fastsat indskud og kontingent for det første regnskabsår.
Udmeldelse af klubben kan ske ved henvendelse til klubbens kasserer og med virkning pr. 31/12.

 • 3.

Kontingent og øvrige afgifter fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Al kontingent for et regnskabsår skal være betalt inden d. 15/2 i regnskabsåret.
Skyldig kampafgift skal afregnes pr. 31/7 for foråret (Inde/futsal fodbold for perioden 1/11 – 30/3) og pr. 15/12 for efteråret.

Et medlem der er i restance til klubben i form af kampafgift, vil ikke modtage kampe fra dommerpåsætteren, før det skyldige beløb er indbetalt.

Er kontingent og afgift ikke betalt inden de nævnte frister, skal kassereren skriftligt anmode om indbetaling med tillæg af et fastsat beløb af bestyrelsen, og er betaling ikke sket senest 14 dage efter fremsendt krav, kan vedkommende slettes som medlem, og kan kun blive optaget som medlem efter bestyrelsens accept og indbetalt restance samt nyt indskud.

 • 4.

Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer. 1 formand,  1 kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen, med bl a næstformand og sekretær.
Formanden vælges på lige år og kasseren på ulige år , begge på den ordinære generalforsamling.
Formanden og kassereren kan til enhver tid “tegne” foreningen og disponere over klubbens foreningskonto.

 • 5.

Der vælges et udviklerudvalg som varetager klubbens interesser. Udviklerudvalget består af 1 formand og 3 medlemmer. Formanden og 1 medlem vælges på generalforsamlingen i lige år, for en 2-årig periode. 1 medlem vælges på generalforsamlingen i ulige år, for en 2-årig periode. Det 4. medlem udpeges af bestyrelsen hvert år efter generalforsamlingen.

Udvalget antager selv sine hjælpere.

Udvalget sørger for at udviklerordningen fungerer, bl.a. ved at anbefale dommerklubbens medlemmer at deltage i relevante kurser.
Dommerklubben kan yde tilskud til kurser anbefalet af udviklerudvalget.
Udvalget kan ikke disponere økonomisk uden bestyrelsens accept, og klubbens formand har til enhver tid ret til at overvære udvalgets møder.

I tilfælde af der opstår stemmelighed ved afstemninger i udviklerudvalget, er det kun de valgte medlemmers stemme der er gældende. 

 • 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
Indvarslingen sker ved en skriftlig meddelelse 10 dage inden afholdelse og ved opslag på hjemmesiden.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig afleveres til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stemmeret har medlemmer, der ikke er i restance eller er omfattet af § 10.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg: 
  Formand i lige år
  1 medlem i lige år og 1 medlem i ulige år
 9. Eventuelt
 • 7.

Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 10 dages varsel eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen, vedlagt en dagsorden om de forslag som ønskes behandlet. Bestyrelsen skal senest 8 dage efter modtagelse af den skriftlige begæring indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 • 8.

Intet medlem må selv aftale kampe, dog undtaget er private kampe i egen klub.
Ethvert medlem forpligter sig til i alle kampe at overholde de angivne takster for dommergodtgørelse og at følge dommerklubbens instruktioner.
Definition på private kampe i egen klub:
Kampe i egen klub:
Ethvert medlem må kun dømme kampe på niveau hvor der ikke automatisk er påsat dommer i turneringudbuddet = lokal dommer.
Vælger man at dømme egne kampe må dommertøj med DFU/DBU logo ikke anvendes og man skal være opmærksom på, at dommerforsikringen via DBU ikke er gældende, hvis man kommer til skade.

Dømmer man kampe ved akut udeblivelse af en anden påsat dommer i rækker med automatisk påsat dommer – skal man umiddelbart efter kampen indberette dette til dommerpåsætteren.

 • 9.

Såfremt noget usædvanligt er forekommet i en fodboldkamp, hvor et af dommerklubbens medlemmer har virket som dommer, skal vedkommende samme dag kontakte et medlem af dommerklubbens bestyrelse og senest 3 dage herefter indgive en skriftlig redegørelse for situationen.

 • 10.

Bestyrelsen kan – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for – ekskludere et medlem der modarbejder dommerklubbens interesser eller ikke retter sig efter gældende regler og retningslinier.

Inden der kan foretages eksklusion, skal medlemmet dog have mulighed for at fremføre sit forsvar.
Eventuelt møde herom dokumenteres ved et skriftlig mødereferat.
Eksklusionen kan ankes på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved simpelt flertal.
Eksklusionen er gældende til generalforsamlingen træffer anden afgørelse.

Bestyrelsen kan dog – når mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer for – genoptage et ekskluderet medlem, medmindre eksklusionen ikke senere er godkendt på en generalforsamling.

Jvf § 3 om optagelse.

Endelig kan et medlem ekskluderes direkte af generalforsamlingen, når det besluttes med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Forslag om eksklusion skal optages på et særskilt punkt på dagsordenen og skal senest 10 dage inden generalforsamlingen meddeles til det pågældende medlem. Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, hvor mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for optagelsen. Har en generalforsamling godtaget den af bestyrelsen foretagne eksklusion, kræves simpelt flertal for genoptagelsen.

Et medlem der ekskluderes i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, eller hvor eksklusionen er godkendt på generalforsamlingen, kan inden 4 uger efter sagens behandling på generalforsamlingen, anke sagen til DFU’s ordensudvalg, men eksklusionen er gældende indtil DFU’s ordensudvalg træffer anden afgørelse.

Sager der er behandlet i DFU’s ordensudvalg er endelige.

 • 11.

Forslag til ændring af disse love skal behandles på en generalforsamling.
Til vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

 • 12.

Klubbens opløsning kan kun vedtages på 2 hinanden følgende generalforsamlinger og når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer for.
Ved en sådan opløsning skal eventuelle overskydende midler tilfalde Vejle Idræts Råd.

Lukket for kommentarer.