Ny lovbog regler letforståeligt fra DFU

Dommerklubben har modtaget vedhæftede sammenskrivning af fodboldloven fra DFU’s bestyrelse. DFU har foretaget den sammenskrivning/redigering af lovteksten, der fremgår af udsendte “læs-let udgave” udgave som du har modtaget fra DBU. 

VI håber, at denne sammenskrivning/redigering nu gør det lettere at læse og forstå lovændringerne.

DBU har – efter vi besluttede at udarbejde dette materiale til alle dommerne – meddelt os, at der afholdes en række samlinger med gennemgang af årets lovændringer. Vi vil gerne opfordre jer til at deltage på én af disse. Det er vigtigt at være bedst muligt påklædt til efterårets kampe.

DBU har nyligt meddelt DFU, at der også udsendes en række slides og en videofilm om lovændringerne til jer.

DFU og dommerklubben har den klare holdning, at lovændringer skal være gennemgået, forklaret og spørgsmål besvaret for at sikre en god implementering i turneringen. DFU har aftalt, det er DBU’s ansvar at informere jer. Når DFU derfor udsender vedhæftede, er det for at hjælpe jer i en situation, hvor det eksisterende materiale blev oplevet som meget utilstrækkeligt eller uklart.

DFU’s bestyrelse og dommerklubben håber, at det er en hjælp – og vil samtidig ønske dig en rigtig god sommerpause og også en god efterårssæson.

Venlig hilsen

DFU’s bestyrelse

Her er en sammenskrevet tekst – som du også kan downloade ved at klikke her:

Ændringer i fodboldloven 2019/2020

Fodboldloven, der i Danmark i praksis træder i kraft, når opstarten går til efterårssæ-
sonen 2019 indeholder en del ændringer i forhold til den fodboldlov, der var gældende frem til den netop overståede sæsonafslutning.

I det følgende vil vi gennemgå de paragraffer, hvori der er lovændringer. Teksten vil bestå af de nye formu- leringer, som DBU tidligere har udsendt, og vil kun omhandle ændringerne. Vi har indskrevet formulerin- gerne i paragraffen og medtager hele den tekst, hvori ændringen fremgår. Tilføjelser/ændret tekst vil frem- gå med fed og kursiv skrift.

Når man læser teksten er det vigtigt, at man i forbindelse med hver paragraf læser de tilhørerende be-mærkninger under ”Internationale afgørelser og danske fortolkninger”

I enkelte tilfælde har vi lavet en kommentar til ændringen – denne kommentar er mærket ”DFU-kommentar”.

§3 Spillerne

Procedure ved udskiftning (side 22)

Procedure ved udskiftning I alle kampe skal navnene på reserverne opgives til dommeren før kampens be- gyndelse. Reserver, hvis navne ikke er opgivet, må ikke deltage. Når en spiller skal udskiftes med en reser- ve, gælder følgende:

 • Enhver ønsket udskiftning skal meddeles dommeren, før den finder sted
 • Spilleren, som skal udskiftes, får dommerens tilladelse til at forlade banen, medmindre han allerede har forladt den og skal forlade banen ved det nærmeste sted på grænselinjen, medmindre dom- meren viser, at spilleren uden forsinkelse kan gå ud ved midterlinjen eller et andet sted (for ek- sempel under hensyn til sikkerhed eller spillerens skade)
 • Spilleren, som skal udskiftes, skal gå direkte til omklædningsrummet eller det tekniske om- råde, og må ikke deltage igen, medmindre fri udskiftning er tilladt.
 • Hvis spilleren, som skal udskiftes, nægter at forlade banen, fortsætter spillet.§4 Spillernes udstyr (side 27)Afsnittet omhandlende undertrøjer og undershorts har nu følgende tekst:Undertrøjer skal
 • Have samme farve som den overvejende farve på trøjens ærmer, eller
 • Et mønster eller farver, som nøjagtigt afspejler trøjeærmet.Undershorts skal have samme farve som den overvejende farve på bukserne eller den nederste del af buk- serne. Alle holdets spillere skal bære samme farve.DFU-kommentar: Du skal være opmærksom på, om ovenstående regel er gældende i den turnering, hvori du dømmer. Reglen er gældende DBU-arrangerede kampe og ikke nødvendigvis i lokalunionernes kampe.På side 28 slettes en kommentar om en overgangsperiode i forhold til elektronisk måleudstyr på spillerne.

1

§5 Dommeren

Dommerens afgørelser (side 30)

Dommerens afgørelser Dommeren træffer sine afgørelser efter bedste evne i overensstemmelse med fod- boldloven og spillets ånd. Afgørelserne er baseret på dommerens skøn. Dommeren har retten til at foreta- ge passende handlinger inden for fodboldlovens rammer.

Dommerens afgørelser vedrørende det, som er foregået under spillet, herunder om et mål er scoret eller ej, samt kampens resultat, er endelige. Dommerens og det øvrige dommerteams afgørelser skal altid re- spekteres.

Hvis spillet er genoptaget, halvlegen eller kampen fløjtet af og dommeren har forladt banen, kan han ikke ændre sin kendelse til genoptagelse af spillet, hvis han indser, at den er forkert eller får oplysninger herom fra et andet medlem af dommerteamet. Men hvis dommeren ved halvlegens afslutning forlader banen for at gå til review-området eller for at bede spillerne komme tilbage på banen, er det muligt at ændre en afgørelse, som blev truffet før halvlegens afslutning.

Bortset fra de tilfælde, der opregnes i § 12 og VAR-håndbogen, kan en følgestraf kun tildeles, efter at spillet er genoptaget, hvis et andet medlem af dommerteamet havde set og forsøgt at kommunikere forseelsen til dommeren, før spillet var genoptaget. Igangsættelsen påvirkes ikke.

Hvis dommeren ikke er i stand til at varetage sin funktion, kan spillet fortsætte under ledelse af det øvrige dommerteam, til bolden går ud af spil.

Vurdering af ulovligheder (side 31)

 • Straffer den alvorligste forseelse (vurderet ud fra følgestraf, igangsættelse, graden af fysisk indsats samt taktisk indflydelse), hvis der begås to samtidige forseelser.
 • tildeler følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning.
 • har retten til at tildele disciplinære sanktioner fra det øjeblik, han træder ind på banen for at kon-trollere den før kampen, til han forlader banen efter kampen (indbefattet straffesparkskonkurren- ce). Hvis en spiller før kampen begår en forseelse til udvisning, skal dommeren nægte spilleren at deltage i kampen (se §3). Dommeren vil indberette enhver yderligere overtrædelse.
 • har myndighed til at vise gule og røde kort, samt hvor turneringsreglerne tillader det, midlertidigt udvise en spiller, fra han træder ind på banen ved kampens begyndelse og indtil kampens afslut- ning (indbefattet pausen, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence).
 • Skrider ind over for officials, som ikke viser sportslig opførsel og påtaler det, advarer eller udviser dem eventuelt fra banen og dens umiddelbare nærhed, herunder det tekniske om-råde. Hvis den, som har forset sig, ikke kan identificeres, sanktioneres cheftræneren, som befinder sig i det tekni- ske område. Et medlem af lægestaben, som begår en forseelse til bortvisning, kan dog forblive, hvis holdet ikke har anden medicinsk fagperson til rådighed, således at han kan handle, hvis en spiller har brug for lægehjælp.
 • handler efter råd fra det øvrige dommerteam angående hændelser, han ikke selv har set.

2

Skader/undtagelser (side 31-32)

Undtagelser til kravet om at forlade banen kan kun forekomme, når

 • en målmand er skadet
 • en målmand og en markspiller er stødt sammen og skal have behandling
 • medspillere er stødt sammen og skal have behandling
 • der foreligger en alvorlig skade
 • en spiller blevet skadet som resultat af en fysisk forseelse, som har påført modspilleren en advarseleller udvisning (f.eks. en hensynsløs eller voldsom tackling). Selve behandlingen skal afsluttes hur-tigt.
 • Der er dømt straffespark, og sparket skal tages af den skadede spiller.
 • sikrer sig, at enhver spiller, der bløder fra et sår, forlader banen. Spilleren må først genindtrædeved et tegn fra dommeren, som skal sikre sig, at blødningen er standset, og der ikke er blod på no-get af spillerens udstyr.
 • Hvis dommeren har kaldt læge og/eller bårehold ind på banen, skal spilleren forlade banen gåendeeller på båren. En spiller, som ikke gør det, skal advares for usportslig opførsel.
 • Hvis dommeren skal tildele en advarsel eller en udvisning til en spiller, som er skadet og forladerbanen for at blive behandlet, skal kortet vises, før spilleren forlader banen.
 • Hvis spillet ikke er standset af anden grund, eller skaden ikke skyldes en overtrædelse af spillets lo-ve, genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.DFU-kommentar: Ovenstående tilføjelse er kun aktuel i de kampe/turneringer (og situationer), hvor skade- de spillere, der skal have behandling, skal forlade banen i henhold til reglerne, og først må genindtræde, efter at spillet er genoptaget.§7 SpilletidTidstillæg (side 40)I begge halvlege skal dommeren kompensere for al tid, som mistes på grund af
 • udskiftning(er)
 • vurdering af og/eller fjernelse af skadede spillere fra banen
 • forhaling af tiden
 • tildeling af følgestraffe
 • medicinsk begrundede pauser, som er tilladt i turneringsreglementet, for eksempel drikkepauser(som ikke bør overstige et minut) ́, eller pauser til nedkøling (halvandet minut til tre minutter).
 • anden årsag, herunder enhver væsentlig forsinkelse af spillets igangsættelse (f.eks. på grund af sco- ringsjubel)
 • forsinkelser relateret til checks og reviews forårsaget af VAR

3

§8 Spillets igangsættelse og genoptagelse

Begyndelsesspark
Procedure
Dommeren trækker lod ved at kaste en mønt i vejret.

 • Holdet, som vinder lodtrækningen, vælger banehalvdel eller at foretage begyndelsessparket.
 • Afhængig heraf foretager det andet hold begyndelsessparket eller vælger banehalvdel.
 • Det hold som valgte banehalvdel i 1. halvleg, foretager begyndelsessparket til 2. halvleg.
 • Efter pausen skifter holdene banehalvdel.
 • Når et hold har scoret, tages begyndelsessparket af modspillerne.Overtrædelser/straffebestemmelser (side 43)Hvis sparkeren rører bolden igen, før den er rørt af en anden spiller, dømmes indirekte frispark til modspil- lerne. Hvis der foreligger en hands-forseelse, dømmes dog direkte frispark
  For enhver anden overtrædelse af proceduren ved begyndelsesspark skal sparket tages om.Dommeren lader bolden faldeProcedureDommeren lader bolden falde til den forsvarende målmand i eget straffesparksfelt, hvis
 • bolden ved spillets afbrydelse var i straffesparksfeltet
 • den sidste boldberøring var i straffesparksfeltetI alle andre tilfælde lader dommeren bolden falde til én spiller fra det hold, som sidst rørte bolden, på det sted, hvor bolden sidst blev berørt af en spiller, en spillet uvedkommende, eller jfr., § 9 et medlem af dommerteamet.Alle andre spillere (fra begge hold) skal være mindst 4 meter fra bolden, indtil den er sat i spil.DFU-Kommentar: bemærk at sidste afsnit omhandlende, at alle spillere må forsøge at erobre bolden er bortfaldet. Reglen er blevet tilpasset, det der ofte sker i praksis.§9 Bolden i og ude af spilBolden ude af spil (side 44)Bolden er ude af spil, når
 • den fuldstændigt har passeret sidelinjen eller mållinjen, hvad enten det sker på jorden eller i luften
 • dommeren har standset spillet.
 • Den rører et medlem af dommerteamet, bliver på banen, og
  • –  et hold påbegynder et lovende angreb
  • –  bolden går direkte i må
  • –  det modsatte hold erobrer boldenI disse tilfælde genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.Bolden i spil (side 44)Bolden er i spil i alle andre situationer, også når den rører et medlem af dommerteamet, og når den springer tilbage fra en målstang eller et hjørneflag og forbliver på banen.

4

§ 10 Kampens resultat

Scoring (side 45)

Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinjen mellem målstængerne og under overliggeren, for- udsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret.

Hvis målmanden kaster bolden direkte i modspillernes mål, dømmes målspark.

Hvis dommeren markerer for mål, før bolden helt har passeret mållinjen, genoptages spillet ved, at dom- meren lader bolden falde.

§12 Utilladelig spillemåde og sportslig opførsel

Side 54 – forseelser til direkte frispark

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende forseelser:

 • Begår en hands-forseelse
 • Holder en modspiller
 • Bremser en modspiller med fysisk kontakt
 • Bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person
 • Kaster en genstand mod bolden, en modspiller eller et medlem af dommerteamet, eller rører bol-den med en håndholdt genstand
  DFU-kommentar: bemærk, at ændringen alene drejer sig om handsforseelser.Spille bolden med hånd eller arm (side 54) (DFU-kommentar: se desuden ændring i ”Internationale afgø- relser….” bagerst i denne pixi-udgave)Det er en forseelse, hvis en spiller
 • Forsætligt rører bolden hånd/arm – herunder bevæger hånd/arm mod bolden
 • Erobrer eller kan kontrollere bolden, efter at bolden har rørt hånd/arm og derefterScorerimodspillernesmålSkaberenscoringsmulighed
 • Scorer i modspillernes mål direkte fra berøring med hånd eller arm, uanset om det er uforsætligt.Dette omfatter også målmanden Det er normalt en forseelse, hvis en spiller

• Rører bolden med hånd/arm, når
Håndens/armens position har gjort spillerens krop unaturligt højere eller bredere
Hånden/armen er over skulderhøjde (medmindre spilleren forsætligt spiller bolden, som

derefter rører hånd/arm)

Ovennævnte forseelser omfatter også, hvis bolden rører en spillers hånd/arm og kommer direkte fra en anden spiller, som er tæt på.

Bortset fra ovennævnte tilfælde er det normalt ikke en forseelse, hvis bolden rammer en spillers hånd/arm

• Direkte fra en berøring af spilleren selv
5

 • Direkte fra en berøring af en anden spiller som er tæt på
 • Hvis hånden/armen er tæt på kroppen og ikke gør spillerens krop unaturlighøjere eller bredere
 • Hvis en spiller falder og hånden/armen er mellem kroppen og jorden som en støtte, men ikkestrakt væk fra kroppen i nogen retning.Uden for hans eget straffesparksfelt gælder de samme begrænsninger for målmanden som for alle andre spillere, hvad angår det at spille bolden med hånden.Hvis målmanden ulovligt rører bolden med hånd/arm i eget straffesparksfelt, dømmes indirekte frispark uden følgestraf.Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en målmand inden for eget straffesparksfelt begår én af følgende forseelser:
 • Har kontrol over bolden med hånd/arm i mere end 6 sekunder, før han frigør den til spil
 • Rører bolden med hånd/arm efter at have frigjort den til spil, men før den har rørt en anden spil-ler
 • Rører bolden med hånd/arm, medmindre målmanden klart har sparket til bolden eller forsøgt detfor at frigive den til spil

Efter den forsætligt er sparket til ham af en medspiller
Efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller

En målmand anses for at have kontrol over bolden, når

 • bolden er mellem hans hænder, eller mellem hånden og en anden flade (f.eks. jorden eller hansegen krop), eller hvis han rører bolden med nogen del af hænderne eller armene – undtagen hvisbolden springer tilbage fra målmanden, eller målmanden har foretaget en redning
 • han holder bolden i sin udstrakte, åbne hånd
 • han hånddribler eller luftdribler med bolden.En målmand må ikke angribes af en modspiller, når han har kontrol over bolden med hænderne.Følgestraffe (side 56)Dommeren har retten til at tildele disciplinære sanktioner fra det øjeblik, han træder ind på banen for at kontrollere den før kampen, til han forlader banen efter kampen (indbefattet straffesparkskonkurrence).Hvis en spiller eller official før kampen begår en forseelse til udvisning, skal dommeren nægte den pågæl- dende spiller eller official at deltage i kampen (se § 3). Dommeren skal indberette enhver yderligere over- trædelse.En spiller eller official, som begår en forseelse til advarsel eller udvisning, på eller uden for banen straffes efter forseelsens karakter.Det gule kort anvendes for at signalere, at en spiller, reserve udskiftet spiller er blevet advaret. Det røde kort anvendes for at signalere, at en spiller, reserve eller udskiftet spiller er blevet udvist. Kun en spiller, reserve, udskiftet spiller eller official kan få vist det gule eller røde kort.Standsning af en igangsættelse for at vise et kort (side 56)Når dommeren har bestemt sig for at tildele en advarsel eller udvisning, må spillet ikke genoptages, før straffen er blevet tildelt. Medmindre holdet vælger at tage et hurtigt frispark, har en klar scoringsmulig-

6

hed, og dommeren ikke har påbegyndt proceduren ved følgestraffen. Følgestraffen tildeles ved næste standsning i spillet. Hvis forseelsen berøvede det angribende hold en scoringsmulighed, skal spilleren advares.

Scoringsjubel (side 58)

Spillere må juble, når der er scoret, men jubelen må ikke være overdreven, ligesom der ikke opfordres til indstuderet scoringsjubel. Jubelen må ikke medføre overdreven forhaling af tiden.

At forlade banen for at juble over et mål medfører ikke i sig selv advarsel, men det er afgørende, at spiller- ne er hurtigt tilbage på banen.

En spiller skal advares, uanset om målet underkendes eller ej, hvis han

 • klatrer op ad rækværket mod tilskuerne og/eller nærmer sig tilskuerne på en måde, der kan bringesikkerheden i fare
 • gestikulerer eller handler på en provokerende, hånende eller ophidsende måde
 • dækker hoved eller ansigt med en maske eller tilsvarende
 • tager spilletrøjen af eller tildækker sit hoved med denForseelser som skal straffes med udvisning (side 59)En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han
 • berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved en handsforseelse (dette gælder ikke målmanden i eget straffesparksfelt)
 • berøver et mål eller en oplagt scoringsmulighed for en modspiller, hvis generelle retning er mod målet hos den spiller, som begår den forseelse, som skal straffes med et frispark (se dog undtagel- ser nedenfor).
 • gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt
 • bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person
 • gør sig skyldig i voldsom adfærd
 • bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn
 • modtager sin anden advarsel i samme kamp
 • træder ind i videokontrolrummetEn spiller, reserve eller udskiftet spiller, som er blevet udvist, skal forlade banen, det tekniske område og disses umiddelbare nærhed.Berøven af oplagt scoringsmulighedHvis en spiller berøver det andet hold et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved en handsforseelse, skal spilleren udvises, uanset hvor forseelsen fandt sted.Hvis en spiller begår en forseelse mod en modspiller, som berøver denne en oplagt scoringsmulighed, og dommeren dømmer straffespark, skal spilleren advares, hvis forseelsen indebar et forsøg på at spille bol- den. I alle andre tilfælde (f.eks. holde, puffe, ingen mulighed for at spille bolden etc.), skal spilleren udvises.Officials (hele dette afsnit er nyt, og af læsevenlige årsager, har vi ikke markeret det med fed/kursiv)

7

Hvis der begås en forseelse, og den pågældende official ikke kan identificeres, er det chef-træneren i det tekniske område, som skal straffes.

Følgende forseelser vil normalt medføre en påtale – gentagne eller overdrevne forseelser bør medføre en advarsel eller en udvisning:

 • at træde ind på banen på en respektfuld og ikke konfronterende måde
 • at undlade at samarbejde med et medlem af dommerteamet, ved for eksempel at ignorere en op-fordring eller instruks fra linjedommer eller 4. dommer
 • ved ord eller handling at udtrykke mindre uenighed med en kendelse
 • fra tid til anden at forlade det tekniske område uden at begå nogen yderligere overtrædelse.Følgende forseelser er eksempler på forseelser, der vil medføre en advarsel:
 • tydeligt eller gentagne gange ikke at overholde afgrænsningen af holdets tekniske område
 • at forhale en igangsættelse, som skal foretages af ens eget hold
 • forsætligt at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område, uden at det sker med konfrontationtil formål
 • at protestere ved ord eller handling, for eksempel ved at kaste med eller sparke til drikkedunke el-ler andre genstande, eller ved at gestikulere på en måde, som viser klar mangel på respekt fordommerteamet, for eksempel ved at klappe sarkastisk
 • at bevæge sig ind i dommernes review område
 • overdrevent eller gentagne gange ved fagter at appellere for et gule eller rødt kort
 • overdrevent at appellere for et review ved at vise VAR tegnet
 • at gestikulere eller handle på en provokorende eller ophidsende måde
 • vedvarende uacceptabel opførsel, herunder gentagne gange at begå forseelser, der skal straffesmed påtale
 • at udvise mangel på respekt for spilletFølgende forseelser er eksempler på forseelser, som vil medføre udvisning:
 • at forhale en igangsættelse for modspillerne, ved for eksempel at holde fast i bolden, sparke boldenvæk eller lægge forhindringer i vejen for en modspiller
 • med vilje at forlade det tekniske område for at protestere mod eller gå i rette med et medlem atdommerteamet eller for at handle på en provokerende eller ophidsende måde
 • at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område på en aggressiv eller konfrontationssøgendemåde
 • med vilje at kaste eller sparke en genstand ind på banen
 • træde ind på banen for at konfrontere et medlem af dommerteamet (dette gælder også pausen ogved kampens afslutning) eller for at få indflydelse på spillet, en modspiller eller et medlem af dom-merteamet
 • at træde ind i videokontrolrummet
 • at opføre sig fysisk eller aggressivt (herunder bide eller spytte) overfor en spiller, reserve eller offi-cial fra det modsatte hold, et medlem af dommerteamet, en tilskuer eller nogen anden person (foreksempel en bolddreng, sikkerheds- eller turnerings-official)
 • at modtage sin anden advarsel i samme kamp
 • at bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn
 • at anvende uautoriseret elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr og/eller opføre sig upas-sende som følge af anvendelse af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr
 • at udvise voldsom adfærd

8

Spillets igangsættelse efter utilladelig spillemåde og usportslig opførsel (side 60)

 • Hvis bolden er ude af spil, genoptages spillet med den pågældende igangsættelse
 • Hvis bolden er i spil, og en spiller begår en fysisk forseelse på banen mod

o en modspiller – dømmes indirekte eller direkte frispark eller straffespark
o en medspiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller, official eller et medlem af dommer-

teamet – dømmes direkte frispark eller straffespark, hvis forseelsen indebærer eller kunne

indebære fysisk kontakt.
o en hvilken som helst anden person – lader dommeren bolden falde.

• Alle verbale forseelser straffes med indirekte frispark

Side 61 – tredje afsnit:

Hvis en spiller på eller udenfor banen kaster eller sparker en genstand (bortset fra kamp-bolden) mod en modspiller, eller kaster eller sparker en genstand, herunder bolden mod en reserve, udskiftet spiller udvist spiller, official, et medlem af dommerteamet eller bolden, genoptages spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor genstanden ramte eller ville have ramt personen eller bolden. Hvis dette punkt er uden for banen, tages frisparket på det nærmeste punkt på grænselinjen. Der dømmes straffespark, hvis punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

Og i næstsidste afsnit på side 61:

Hvis en spiller begår en forseelse uden for banen mod en spiller, reserve, udskiftet spiller eller en official fra spillerens eget hold, genoptages spillet med et indirekte frispark fra det nærmeste punkt på grænselin- jen.

§13 Frispark

Markering for indirekte frispark (side 62)

Dommeren markerer et indirekte frispark ved at strække en arm i vejret. Han skal holde armen i denne stilling, indtil sparket er taget, og bolden er rørt af en anden spiller, gået ud af spil eller det er klart, at et mål ikke kan scores direkte.

Hvis dommeren fejlagtigt ikke markerer, at et frispark er indirekte, og bolden går i mål, skal frisparket tages om.

Udførelse (side 62)

Alle frispark tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, bortset fra følgende:

 • Et indirekte frispark til angriberne i modspillernes målfelt tages på den af målfeltets linjer, som erparallel med mållinjen, og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
 • Et frispark i eget målfelt kan tages hvor som helst i målfeltet.
 • Et frispark for forseelser, hvor en spiller træder ind på, genindtræder på eller forlader banen udentilladelse, tages fra det punkt, hvor bolden var, da spillet blev standset. Hvis en spiller begår en for- seelse uden for banen, genoptages spillet med et frispark fra det punkt på grænselinjen, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået. For forseelser, som skal straffes med et direkte fri- spark, dømmes straffespark, hvis dette punkt er inden for straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

9

 • Hvis loven foreskriver et andet sted for igangsættelsen (jfr. §§ 3, 11 og 12), ta- ges frisparket herfra.Bolden
 • skal ligge stille, og sparkeren må ikke røre bolden igen, før den har rørt en anden spiller
 • er i spil, når den er sparket og klart bevæger sig (DFU-kommentar: Bemærk, at bolden ved frisparktil det forsvarende hold i eget straffesparksfelt, ikke længere skal sparkes ud af straffesparksfel- tet for at være i spil)Indtil bolden er i spil, skal alle modspillere være
 • mindst 9,15 m fra bolden, medmindre de er på egen mållinje mellem målstængerne
 • uden for straffesparksfeltet ved frispark i straffesparksfeltet.
 • Hvis tre eller flere spillere fra det forsvarende hold udgør en mur, skal alle fra det angribendeholds spillere være mindst en meter fra muren, indtil bolden er i spilOvertrædelser / straffebestemmelser (side 63)Hvis en modspiller – når et frispark tages – er nærmere bolden end foreskrevet, tages frisparket om, med- mindre fordelsreglen kan anvendes. Men hvis en spiller tager et frispark hurtigt, og en modspiller, som er mindre end 9,15 m fra bolden, opsnapper den, lader dommeren spillet fortsætte. En modspiller, som for- sætligt forhindrer et frispark i at blive taget hurtigt, skal advares for at forhale en igangsættelse.Hvis en spiller fra det angribende hold, når et frispark tages, er mindre end 1 meter fra en mur bestående af mindst tre spillere fra det forsvarende hold, dømmes indirekte frispark.Hvis forsvarsspillerne tager et frispark i eget straffesparksfelt, og én eller flere modspillere endnu er i straf- fesparksfeltet, fordi de ikke havde tid til at forlade det, skal dommeren lade spillet fortsætte. Hvis en mod- spiller, som er i straffesparksfeltet, når sparket tages, eller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, skal frisparket tages om.Sidste afsnit (side 64)Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse.
 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.§14 Straffespark Udførelse (side 65)Bolden skal ligge stille på straffesparksmærket, og målstænger, overligger og målnet skal være i ro.Det skal tydeligt tilkendegives, hvem der skal sparke.Den forsvarende målmand skal forblive på mållinjen mellem målstængerne med front mod sparkeren uden at røre målstænger, overligger eller målnet, indtil sparket er taget.

10

Øvrige spillere skal befinde sig
• mindst 9,15 m fra straffesparksmærket• bag straffesparksmærket
• på banen
• uden for straffesparksfeltet

Efter at spillerne har taget opstilling i overensstemmelse med loven, giver dommeren signal til straffespar- kets udførelse:

Sparkeren skal sparke bolden fremad. Udførelse med hælen er tilladt, hvis bolden bevæger sig fremad. Når bolden sparkes, skal den forsvarende målmand have mindst en del af foden på eller i luften i flugt med mållinjen.

Bolden er i spil, når sparket er taget, og den klart bevæger sig. Sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Et spark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse.

Hvis et straffespark skal tages eller tages om, forlænges den ordinære kamps eller den forlængede spilletids halvleg, indtil sparket er fuldført.

Overtrædelser / straffebestemmelser (side 66)

Når dommeren har givet signal til, at straffesparket kan tages, skal sparket udføres. Hvis sparket ikke udfø- res, kan dommeren tildele følgestraffe, før han giver signal til udførelsen.

Hvis, efter at et straffespark er taget (side 67)
Sparkeren rører bolden igen, før den har rørt en anden spiller:
• Dømmes indirekte frispark til det forsvarende hold (direkte frispark, hvis sparkeren begår en hands- forseelse).

DFU-kommentar: Øvrigt omkring straffespark, udførelse og eventuelle overtrædelser/forseelser er uæn- dret.

§15 Indkast

Udførelse (side 68)

I kasteøjeblikket skal kasteren

 • stå med front mod banen
 • have en del af hver fod enten på sidelinjen eller på jorden uden for linjen
 • kaste bolden bagfra over hovedet med begge hænder fra det sted, hvor bolden forlod banen.Alle modspillere skal være mindst 2 meter fra det punkt på sidelinjen, hvor indkastet tages. Bolden er i spil, når den er kommet ind på banen. Hvis bolden rører jorden, før den kommer ind på banen, tages et nyt ind- kast af samme hold. Hvis indkastet ikke er udført korrekt, tages et nyt indkast af modspillerne.

11

Hvis en spiller ved udførelsen af et korrekt indkast forsætligt kaster bolden ind på en modspiller for at kunne spille den igen, og dette ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor kraft, lader dommeren spillet fortsætte.

Kasteren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Overtrædelser/straffebestemmelser (side 68)

Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis kasteren begår en handsforseelse

 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i kasterens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der kastede. I så fald dømmes indirekte frispark.
  En modspiller, som usportsligt distraherer eller er til gene for kasteren (herunder at være mindre end 2 meter fra det sted, hvor indkastet skal tages), skal advares for usportslig opførsel. Hvis indkastet er udført, dømmes indirekte frispark.For enhver anden overtrædelse af denne paragraf tages indkastet af en modspiller.§16 MålsparkUdførelse (side 69)
 • Bolden skal ligge stille og sparkes fra et sted i målfeltet af en spiller fra det forsvarende hold
 • Bolden er i spil, når den er sparket og klart bevæger sig
 • Modspillerne skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil.Overtrædelser / straffebestemmelserHvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse,
 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.Hvis der er modspillere i straffesparksfeltet, da sparket tages, fordi de ikke havde tid til at forlade det, lader dommeren spillet fortsætte. Hvis modspillerne, som er i straffesparksfeltet, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, tages sparket om.Hvis en spiller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, og begår en forseelse mod en modspiller, eller der begås en forseelse mod ham, tages målsparket om. Spilleren, som begår forseelsen, advares eller udvises, alt efter forseelsens karakter.For enhver anden overtrædelse af denne paragraf tages målsparket om.DFU-kommentar: bemærk, at bolden ikke længere skal spilles direkte ud af straffesparksfeltet ved mål- spark. I forhold til linjedommerens opgaver, er der en naturlig konsekvensrettelse på side 80. Linjedomme- ren skal ikke længere holde øje med, om bolden ved igangsættelsen forlader feltet. Derfor slettes dette.

12

§17 Hjørnespark

Overtrædelser / straffebestemmelser (side 70)
Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse,

 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.Internationale fortolkninger og danske afgørelser§1 Banen (side 103)Den almindelige størrelse på en fodboldbane til turneringsbrug er 105 x 68 meter, men det enkelte turne- ringsreglement kan fastsætte nærmere bestemmelser herfor.
  Ved vurdering af transportable fodboldmål skal dommeren være opmærksom på følgende:
  Målene må
 • ikke kunne vælte
 • ikke kunne rykke sig under kampen af hensyn til den sportslige afvikling
 • ikke være forsynet med noget, som kan forhindre bolden i at gå direkte ud af spil (dvs at eventuelletransporthjul e.l. skal være monteret således at det forreste punkt er mindst ca. 22 cm fra måls- tangens bagkant).En forankring, f.eks. ved kontravægte, bagliggere e.l. er lovlig, hvis ovenstående er opfyldt.Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige overfalder på en bane, for eksempel kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i for eksempel målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane, hvis der ikke er synlig eller mærkbar over-gang mellem de to overfalder.Det er ikke tilladt for personer i det tekniske område at have adgang til eller mulighed for at følge monito- rer anbragt ved banen.Det er ikke tilladt at have en drone til at flyve over banen og filme eller overvåge kampen – den skal befinde sig uden for stregerne og i en afstand, så den ikke er farlig§11 Offside (side 107)Genere en modspiller – bemærkning:Hvis en angrebsspiller i offside-position forhindrer en modspiller i at kunne spille bolden ved klart at spærre for hans udsyn eller bevægelser, skal han straffes for at genere en modspiller.En angrebsspiller i offside-position, som kæmper om bolden med en modspiller uden at røre den, skal straf- fes for at genere en modspiller, medmindre dommeren anser det for en større fordel for det forsvarende hold at lade spillet fortsætte. Forseelsen kan indebære fysisk kontakt, forsætlig eller uforsætlig, men det er ingen nødvendighed. Det er i sagens natur et krav, at bolden er tæt på spillerne. En vejledende afstand kunne være 1 – 11⁄2 meter, uden at den skal udmåles med en tommestok.Ved et skud på mål eller en bold tæt på mål vil en angrebsspiller, som befinder sig i off-sideposition i den halvdel af målfeltet, hvor bolden går hen, som oftest genere målmanden (eller en anden forsvarsspiller)

13

DFU-kommentar: Afsnittet er en tilføjelse og tydeliggørelse i forhold til tidligere.

§12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel

Tacklinger (side 108)

En tackling omfatter lovmæssigt også de tilfælde, hvor en spiller kommer glidende med knæet forrest. For at et forsøg kan straffes med direkte frispark, kræves fysisk kontakt.

Ved forseelsen tackle en modspiller skal der ikke nødvendigvis tildeles følgestraf.

En glidende tackling med et eller begge ben er tilladt, forudsat at den efter dommerens skøn ikke er farlig. Hvis spilleren, som udfører tacklingen spænder ben for modspilleren, skal dommeren dømme et direkte frispark og eventuelt advare spilleren.

Ved vurdering af følgestraffe i forbindelse med tacklinger skal dommeren lægge følgende til grund for sit skøn:

 • Kontrollen over tacklingen (ingen / ét / begge ben i kontakt med jorden)
 • Voldsomheden i tacklingen (den hastighed, hvormed tacklingen sættes ind)
 • Føddernes retning (tackles der med strakt fod og med knopperne/sålen først ?)
 • Muligheden for at spille bolden
 • Viljen til at spille boldenEn voldsom, ukontrolleret tackling med ét eller begge ben, som rammer modspilleren og bringer hans sik- kerhed i fare, betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt og straffes med direkte frispark og udvis- ning. Dette gælder, uanset om tacklingen sættes ind forfra, bagfra eller fra siden.Hands (side 109)Det er tilladt forsætligt (med vilje) at spille bolden med skulderen, forudsat at bolden ikke rører armen. Det er ikke tilladt at spille bolden med hånd eller arm, hvis det sker forsætligt, eller som følge af, at spilleren har forsøgt at gøre sig unaturligt høj eller bred. En reflekshandling er i fodboldlovens forstand forsætlig.I sin vurdering af, om en hands er strafbar eller ej, skal dommeren blandt andet overveje følgende kriterier:
 • Er hånden i en naturlig/unaturlig position i forhold til spillerens bevægelse?
 • Er hånden/armen over skulderhøjde?
 • Bevæger bolden sig mod hånden – eller hånden mod bolden?
 • Hvor langt har bolden bevæget sig, før kontakten opstår?
 • Kan spillere undgå kontakten – eller forsøger han på det?
 • Gør spilleren sig højere eller bredere?Der skal normalt ikke tildeles en advarsel for at spille bolden med hånden, medmindre spilleren
 • bremser eller griber ind i et lovende angreb
 • forsøger at score med hånden
 • udviser usportslig opførsel (f.eks. ved at begå et taktisk frispark)Side 112 i Internationale afgørelser og danske fortolkningerAfsnittet omhandlende målmanden der af taktiske grunde parerer en bold, han kunne have grebet skal slettes.
  DFU-kommentar: En tilpasning til praksis.

14

Scoringsjubel (side 112)

Det betragtes som usportslig opførsel og skal straffes med advarsel, hvis en spiller –
mål-scoreren eller en anden spiller – i jubel efter et scoret mål overskrider de almindelige grænser for op- førsel på en fodboldbane. Dommeren skal være synlig og udvise sund fornuft i sin håndtering af jubelscener efter scoring.

Det gælder også, hvis målet efterfølgende annulleres.

Målmandens funktionsdygtighed (nyt afsnit):
Målmanden skal kunne varetage sin funktion 
– men også have brug for det. Der er forskel på, om mål- manden i et redningsforsøg slår hovedet ond i målstangen, og bolden i det samme går i mål – eller bol- den springer tilbage på banen til fortsat spil. I det første tilfælde dømmes mål – i det andet tilfælde af- brydes spillet for behandling af målmanden.

Forsætlig aflevering fra spiller til egen målmand (side 112)

Ændrer overskrift til:

Spil til egen målmand

De centrale ord i reglen er: forsætligt, sparker og rører. Forsætligt vil sige med vilje; sparker er noget, man gør med foden eller fødderne, og rører skal tages bogstaveligt. Retningen på bolden er underordnet.

Det betyder, at målmanden ikke alene skal straffes, hvis han samler bolden op, men blot der er kontakt mellem bolden og hånden / nogen del af armen. Det betyder også, at målmanden gerne må tage bolden med hænderne, hvis afleveringen er foretaget med andet end foden, f.eks. hovedet, brystet, låret, knæet, skinnebenet osv.

Følgestraffe (side 113-114) (DFU-kommentar: har fået ny ordlyd)
Ud over advarsel og udvisning, som er direkte omtalt i loven, har dommeren en sanktionsmulighed i påta- len. Den foretages ved, at dommeren ved en standsning i spillet kalder spilleren til side og tydeligt påtaler hans forseelse. Påtalen er et signal til spilleren om, at han ved fortsat at overtræde spillets love vil pådrage sig en advarsel. En spiller kan således kun få én påtale, ligesom en spiller, der har fået en advarsel, ikke se- nere i kampen kan få en påtale.

Begår en spiller, som har en advarsel, en forseelse som ville medføre påtale, tildeles han sin 2. advarsel og udvises dermed.

Når en spiller udvises for sin anden advarsel, skal dommeren først vise det gule og straks efter det røde kort for at tilkendegive, at der ikke er tale om en direkte udvisning. Hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis kortene skal vises, efter at spillerne har forladt banen, kan der afviges fra denne procedure af hensyn til den praktiske afvikling af situationen. En udvist spiller må ikke tage ophold på udskiftningsbænken (be- finde sig hos træner/leder/ medspillere), heller ikke hvis han er omklædt. Han må gerne tage plads mellem tilskuerne, hvis han er omklædt og forholder sig i ro.

Ved tildeling af personlig straf skal det sikres, at den rette spiller straffes, og at der ved proceduren opnås den mest hensigtsmæssige afvikling af situationen. Det øvrige dommerteam skal være behjælpelige med registrering af oplysningerne. Gule og røde kort anvendes under kampen over for spillere, reserver, udskif- tede spillere og officials. Før og efter kampen samt i pausen anvendes kortene i Danmark af administrative årsager over for de samme personer på strækningen mellem omklædningsrum og bane.

15

Dommeren kan, jfr. § 5, anvende fordelsreglen i forbindelse med en forseelse, som skal straffes med en advarsel. Hvis spilleren, før spillet standses, begår yderligere en forseelse, som skal straffes med en advarsel, skal han tildeles sin 2. advarsel og udvises.

§ 13 Frispark (side 114)
Udførelse
Sparket må ikke tages, før dommeren har givet signal dertil, sædvanligvis ved at fløjte. Hvis spilleren ønsker at tage et hurtigt frispark, betragtes signalet som givet, forudsat at dommeren har fuld kontrol over situati- onen. En spiller, som tager et frispark, efter at dommeren har bedt ham vente, indtil der bliver givet signal, skal advares.

Definition af forsvarsmur:
Ved en forsvarsmur forstås en mur af mindst tre spillere fra det forsvarende hold, som er opstillet nor- malt 9,15 meter fra åstedet, mellem åstedet og bolden 
– typisk med det formål at blokere et indlæg eller et skud på mål

DFU-kommentar: Afsnittet omhandlende, at bolden sparkes ud af eget straffesparksfelt er slettet.

§ 16 Målspark (side 115)

Udførelse:
Bolden er i spil, når den er sparket direkte ud af straffesparksfeltet og ud på den øvrige del af banen.DFU-kommentar: Afsnittet er slettet, som en naturlig konsekvens af de ændrede regler for fri- spark/målspark i eget straffesparksfelt.

Tidsbegrænsede udvisninger (side 116):

 • Hvis en reserve udvises med direkte rødt kort under 1. eller 2. halvleg, fortsætter holdet med uændrede antal spillere – altså ingen reducering.
 • Hvis en reserve udvises med direkte rødt kort i pausen, reduceres holdet med en spiller i resten af kampen. Holdet vælger selv, hvilken spiller der skal reduceres med.
 • En official, som modtager en advarsel, kan forblive i det tekniske område.DFU-kommentar: Ovenstående er tilføjelser/præciseringer til de kendte regler i forhold til tidsbegrænsede udvisninger.
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.