Beretning formand Generalforsamling 2020

Udgivet 24/1 2020

Beretning 2019

Jubilarer:
25 år                     Lau Witt Dreisler

40 år                     Keld Smedegaard Pedersen

Fødselarer:
30 år                     Stephan Fyhn Gregersen

30 år                     Yavor Kuzmanov
40 år                     Mads Torntoft
50 år                     Anders Søgaard Kristensen

60 år                     Peter Norup

60 år                     Per Abrahamsen

60 år                     Elin Weber Søbye

60 år                     Erik Vinstrup

60 år                     Anders Elkjær Pedersen

70 år                     Flemming Elmgreen

Dommerklubben.

Medlemsantal

Pr. 31/12 67 medlemmer heraf 59 aktive. Dette er det laveste medlemstal i flere år – og afspejler meget godt den situation, som hele dommersektoren oplever i disse år. I forhold til sidste år har vi ”tabt” samlet 8 medlemmer” (2 er flyttet). I forhold til aktive dommere i DBU er der 63 aktive, så vi har ”kun” 4 dommere, som dommer i Vejle, der ikke er medlem af dommerklubben. 


DGI med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2020.
Der er dog sket en yderligere forbedring af aftalen, således at der fremover aldrig kommer kampe, hvor vi som dommere skal afregne på stedet. Så alle DGI kampe blive fremover lavet centralt fra dommerklubben. Disse kommer til sommer og efterår som normalt.

(sidste år tilfælde med dommere, som ikke kunne få penge).

Regnskab

Vi besluttede efter sidste års generalforsamling, at vi ville give en pænt tilskud til den forventede nye kollektion på dommertøjet. Ligesom vi havde sat penge af til at starte en mentor ordning op i en forsøgsperiode. Pludselig gik der storpolitik i tøjaftalen mellem DFU og Diadora, således at der ikke kom noget nyt dommertøj. Samtidig måtte vi erkende, at der ikke var startet særlig mange nye dommere – så mentor ordning blev udsat. Det betyder, at vi desværre også i år har et overskud.
Vi skal dog nok forsøge endnu engang at gøre nogle ekstra tiltag i 2020. Mere om det senere i aften.

Aktiviteter

Vintertræning sker hver tirsdag i Givskud frem til og med tirsdag 6/3. Der bliver afholdt temakursus Praktisk træning med Mads Kristoffer Kristoffersen lørdag 22/2 kl.9-12. Dette er gratis for alle medlemmer. Vi gennemførte 5 teoriaftener op til ”teoritest” 2019. Dette gentager vi ikke i år, da teoritest nu kun er hvert andet år og derfor ikke afholdes i 2020. (Dette gælder dog ikke nye serie 3 dommere og udviklere, fordi disse skal fortsat til denne test.)

Dommeraften med fokus på samarbejde især mellem dommere og linjedommere blev afholdt med en pæn deltagelse af vores dommere i Givskud i maj måned.

Facebook

I 2019 lancerede vi også vores lukkede facebook gruppe, som nu har 45 af vores dommere. Dette er noget mere uformel og direkte adgang til at give hurtige informationer. Her vil vi fortsat opfordre alle til at byde ind med kommentarer og sjove/pudsige gimmick fra hverdagen.

Rundringning til mange af vores dommere.

Vi valgte også at høre mange dommeres syn på ”dommergerningen” og høre om hvilke ønsker, at medlemmerne efterspurgte far dommerklubben. Vi nåede ikke alle dommere rundt – men fik rigtig mange gode input, som vi arbejder videre med i bestyrelsen.

Dommerfest.

Denne blev i år afholdt på Restaurant Conrad  i lidt mere intime lokaler og var en stor succes.

Så vi har genbooket Restaurant Conrad og musikerne fra dette års fest til 2020. Her bliver datoen også rykket til lørdag 31/10 kl.18.30 for at give endnu flere muligheden for at deltage.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Mentor ordning

Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område. Dette arbejde bliver nu fastholdt i 2020 med mentorordning – men for at få succes kræver det jo at der kommer nye dommere til – og det halter noget i øjeblikket.

Frivillig forening.

Alle foreninger drives af frivillig arbejdskraft fra vores medlemmer – og nogle gange så lykkes gode intentioner og ideer ikke – ganske enkelt fordi – vi ikke har kunne skaffe ”hænder” til at gennemføre tingene. Et eksempel på disse er – kursus for nye dommere. DBU stiller med materiale og instruktører – men mangler rigtig mange nye dommere – og vi har forsøgt via mails og opslag at skaffe en tovholder på dette – der skal kunne kontakte klubber, skoler, uddannelseteder osv.

Vi har måtte konstatere, at dette ikke har kunne lade sig gøre.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består i dag formelt af formand Erik Vinstrup, da Bjarne Søbye valgte at stoppe som medlem i sommer 2019. Derudover har Svend Erik Andersen valgt at stoppe her i aften efter mange års indsats. Derfor har vi taget 2 andre med i udvalget – som allerede fra efteråret var klar til at gøre en indsats. Dette er Damir og Morten, som i dag officielt så indvælges.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt – uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af os på generalforsamlingen. Og alle velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt.

Samarbejdet mellem DBU og DFU halter derimod fortsat og 2019 har været et år præget af store udfordringer.

DBU er en meget tung organisation, hvor ændringer og gode forslag ikke bare kan sættes i gang på 2 minutter. Helt simple ting/beslutninger, som alle ved er rigtige tager nogle gange flere år om at blive igangsat og ofte først når dialogen er tilspidset.

Dette er brandærgerligt fordi hele basen i DBU og DFU og Vejle Fodbolddommerklub og praktisk talt alle foreninger i landet er båret oppe ved frivillige hænder. Når man ”så vælger” at arbejde ”gratis”, så bliver det svært at få hjælp, når tingene ofte ender i kritik, utilfredshed og manglende beslutningsevne. Dette er en af hovedårsagerne til at tingene løber af sporet i DBU og DFU.

DBU nye fodboldregler

NYE LOVÆNDRINGER 1/7 2019

De sidste 3 år er disse trådt i kraft ved sommerferiestart – og i 2019 valgte DBU at udsende lovændringer nedskrevet som volapyk og totalt uforståeligt for mening dommer. Der blev ikke arrangeret kursus – og samtidig ville man ikke længere give en lovbog til alle dommere. I øvrigt ville lovbogen først udkomme i slut august. Dette medførte protester fra mange sider, at DBU slet ikke var i tråd med ønskerne om et væsentlig bedre uddannelsesmateriale på de nye lovændringer.

Først efter flere ugers intens debat – også meget hård debat blev løsningen så, at materialet blev markant forbedret. Der blev lavet videolink, webinar, powerpoint gennemgang og en helt anden løsning på de nye regler. 

For at imødekomme dette i at gentage sig blev der endnu engang opfordret DBU til at lave om på placeringen af obligatorisk teorigennemgang – sådan at undervisningen sker, når nye regler træder i kraft. Altså slut juni og begyndelsen af august. Dette er så endelig nu blevet vedtaget i begyndelsen af 2020 først – selv om man har haft 9 måneder til at træffe denne eneste rigtige beslutning.

Det betyder derfor, at alle dommere skal til 2 x obligatorisk teori i 2020. Første gang nu her til marts…og næste gang til sommeren.. Det betyder, at fremover bliver der ingen obligatorisk teorigennemgang i marts (fra 2021).

Lovbogen indkøbte vi også i Vejle Fodbolddommerklub og gav alle de medlemmer, som ville have denne en sådan gratis. Vi synes selvfølgeligt, at dette på ingen måde er særlig ”spændende” at vi som dommerklub skal bruges vores midler på noget, som helt med rette burde komme automatisk fra DBU. Men sådan er det tilsyneladende – der er pt ingen udsigt til at lovbogen fremover bliver givet gratis fra DBU.

DOMMERMANGEL og UNDERPÅSÆTNINGER

2020 var været præget af mange kampe, hvor der har været underpåsætninger. Heldigvis mest andre steder i Jylland og vi i Vejle har ikke haft helt så mange underpåsætninger, som andre dommerområder har. Men det er meget uheldigt, at der ikke er dommere nok til at afvikle kampe.

Der arbejdes rigtig meget i DBU med dette område – og flere tiltag er sat i gang. Man har ansat en fuldtids uddannelsesansvarlig i DBU, som startede i september. Dommergrundkursus koster nu ”kun 500 kr” mod 2000 tidligere. Der er igangsat et ”genaktiveringsprogram” for dommere, som er stoppet med at dømme for at forsøge at få disse gjort aktive igen. Kort fortsat så arbejdes der rigtig meget med området – men det forandre ikke situationen her og nu. Der har aldrig været så mange underpåsætninger som 2019. (underpåsætning er, når fx en indrangerer dommer bliver rykket op til en kamp i en højere række end vedkommende ”normalt” må. Fx en serie 3 dommer bliver sat til at dømme en serie 2. En dommer, som ikke er linjedommer – bliver sat til at vinke. Og/eller en serie 2 kamp, som skulle have haft trio – bliver pludselig dømt af ”kun” en dommer uden linjedommere.).


DBU Jylland har vurderet, at der mangler 50 serie 3 dommere og 62 linjedommere i Jylland for at kunne undgå underpåsætninger i FORÅRET 2020. Derfor har valgt at ændre løbetestkrav for serie 3 dommere, således at de ikke længere skal løbe 14.8 men kan bestå test med 14.2 (eller coopertest 2000 meter). Derudover vil man kikke på hele testforløbet og måske gøre andre tiltag til næste sæson, hvis dette ikke afhjælper situationen. 

På linjedommersiden opretter man flere kurser her – og ændre også på kravene således, at en ny dommer kan blive linjedommere efter cirka 6 måneder. Så snart kursus Dommer i praksis er bestået, så kan man tage linjedommeruddannelsen. Dermed vil der komme langt flere nye linjedommere hurtigere frem.

DBU uddannelsesansvarlig i hver dommerklub.
For at få flere nye dommere i gang, så har DBU igangsat et tiltag med hver dommerklub, hvor der skal være en ”uddannelsesansvarlig”. I Vejle Fodbolddommerklub bliver dette Lau, som har fået opgaven.

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling/samtale om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat. Der er ganske enkelt ikke penge/ressourcer til dette – og bliver det sikkert ikke nogensinde tror vi.

DBU overtager påsætning af private kampe.

Dette var planen i 2019 – og er på nuværende tidspunkt også meningen – men det er ikke underskrevet. For Vejle Fodbolddommerklub betyder dette et indtægtstab på cirka 6.000 årligt.

Men for alle dommere betyder det, at honorar/afregning bliver som andre DBU kampe.

Dommerklubben skal dog fortsat påsætte DGI og firmasport kampene.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. 120 kr af det kontingent, som man betaler for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub går direkte videre til DFU.

Samarbejdet mellem DFU og Vejle Fodbolddommerklub er rigtig godt.

Samarbejdet derimod mellem DFU og DBU er til gengæld anspændt og konflikter synes at komme ud af det blå igen og igen.

Tøjaftalen mellem Diadora og DFU kom alvor i fokus i 2019 på flere områder.
Aftalen skulle fornys og ud af ingenting opstod problemer, fordi Diadora gerne ville have en helt ny kollektion, hvor alle trøjer blev helt nye – og dermed skulle alle dommere til at skifte tøj for at kunne være ens. Derfor blev der forhandlet til anden siden om at skifte tøjmærke. Længe så det ud som om, at det ville gå den vej – men hensynet til breddedommeren slog igennem og Diadora aftalen blev forlænget med det klare aftalegrundlag, at ingen dommere behøvede at skulle købe nye kollektioner og den nuværende skulle fortsætte i 3 år yderligere. 

Da så genoptryk af sort, gul og grøn kom fordi der havde været store restordre grundet de mange langtrukne forhandlinger (Diadora turde ikke bestille noget som helst – hvis ingen aftale) – så først da aftale blev underskrevet i april kom der gang i produktionen igen på basisfarverne. De var så klar til levering i september først – og chokket var stort.


Den grønne farve var helt anderledes i farve, så en ny grøn og gammel grøn var meget forskellige.

Den gule og sorte var også anderledes med logo, lommer og stof. At stoffet så er blevet markant forbedret i kvalitet – så huden/sveden kommer meget mere hurtig væk – og ved regn bliver den ikke så tung at have på – alle de gode intentioner gik helt bort i nye konfliktforhandlinger.


Det var også af Diadora ikke særlig smart, at en aftale om forlængelse af eksisterende tøjstil blev forsøgt ”presset” ind ved farveskift på en grøn. 

Resultatet blev at den grønne blev kaldt tilbage (og nu bruges af håndbolddommere rundt i landet) – og resten forblev uændret. I 2020 kommer der derfor 3 helt nye farver – og sort, gul i kort og lang i det nye lækre materiale – samt den ”nuværende” grønne farve kommer i ny kollektion men samme farve – og så tilføjes en helt ny turkis/lys blå samt en pink farve. I får disse at se senere i aften.

DFU har forhandlet nu i de sidste to år om at breddedommeren bliver tilbudt flere uddannelsesmuligheder med DBU. Aftalen har været tæt på at blive underskrevet flere gange – men der kommer altid et eller andet i vejen internt i dialogen.


I sommer var det regelændringerne, som DBU forsøgte at sende til os dommere mangelfuldt – der gav ballade med rette !

I efteråret var det størrelsen på kompetencepuljen, der skulle sættes af og betingelser herpå.

Og nu er det så balladen om Sønderjyske Boldklub. 

Her blev en tidtager, der samtidig var medlem af dommerklubben (og dermed dommer) overfaldet.

Klubben har tilsyneladende været i fokus igennem flere år og dommerne har haft rigtig mange uheldige oplevelser her. Igen her viser dialogen mellem DFU og DBU, at tingene bliver kørt op på et alt for højt plan og der kommer ikke løsninger. Der forhandles fortsat – og der er fortsat en ”opfordring” fra dommerklubben om ikke at stille dommere til Sønderjyske Boldklubs kampe for dette hold.  Vi har skrevet om dette på facebook, og hjemmesiden – og bakker naturligvis fortsat op som bestyrelse her…..– men undrer os rigtig meget over, at der kom konstruktivt løsningsforslag, da man meddelte DBU, at nu ville man ikke længere stille dommere til rådighed. 


Vores holding er… Hvis man er utilfreds med noget, så sig det…..men sørg for at komme med en løsning også – fremfor kun at ”brokke sig”. Den del manglende helt klart fra DFU siden – synes vi – og det har vi også fortalt DFU.


Samtidig manglede fra DBU side – synes vi – en udelukkelse af holdet indtil, der var fundet en løsning. FORDI sådan gjorde man i vores området i efteråret, hvor Vejle Kammeraterne fik et hold trukket ud af turneringen. (Først flere advarsler til klubben, så møde, så handlingsplan – og så udelukkelse).

DFU har også afholdt strategiseminar – med fokus på DFU mod 2023, hvor vi i Vejle naturligvis deltog og gjorde input gældende. Resultatet af dette arbejde bliver offentliggjort senere i 2020, så snart (forhåbentlig), at aftalen med DBU falder på plads.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/1 2019

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.