Generalforsamling

Udgivet 24/1 2020

Referat generalforsamling Vejle Fodbolddommerklub 21. januar 2020
Antal deltagere: 30

1. Valg af dirigent
Per Abrahamsen bleb foreslået og dette blev vedtaget.
Dirigenten startede med at erklære generalforsamlingen for gyldig jf. vedtægternes §6.
Der er indkaldt til generalforsamling d. 20.12.2019 via hjemmeside.

2. Beretning
Anders fremførte sin beretning. Beretningen er vedhæftet særskilt. Der var spørgsmål omkring der kan nedjusteres på antallet af ungdomskampe om lørdagen, nu hvor det er den dag som tydeligvis er flest underpåsætninger.

Per Abrahamsen takkede for en meget grundig beretning. Spørgsmål til emnet omkring nye dommere:
Førhen var der mulighed for at være ungdomskampledere inden man når alderen 15 år. Dette kunne være en idé i Danmark for at vække interessen.

Anders svarede med, at den nye dommerkonsulent i DBU Jylland har intension om at få lavet et lignende tiltag i Danmark.

Spørgsmål omkring samarbejdet mellem DBU og DFU. Igennem mange år har der været konflikter. Spørgsmål omkring DFU har sin berettigelse ift. at der hele tiden skabes konflikter. Der kom en kommentar om at DFU nok i højere grad bør øge sin bevidsthed om at de er en interesseorganisation og ikke en decideret fagforening.

page1image29428160

Der var også input fra generalforsamlingen om at vi selvfølgelig skal forsætte i DFU men arbejde for at præge DFU indefra.

Kritik omkring de nye testkrav for at imødekomme manglen på dommere. Det er en forkert vej at gå at sænke testkravene.

Spørgsmål omkring antallet af udviklere i dommerklubben. På nuværende tidspunkt er der 8 udviklere.

3. Regnskab

Lars gennemgik regnskabet
Kommentar til regnskabet. Der er et øget antal indestående midler og dermed opfordres der til at der findes områder hvor der kan anvendes penge til gavn for medlemmerne.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Indkomne forslag

§8 Intet medlem må selv aftale kampe, dog undtaget er private kampe i egen klub.
Ethvert medlem forpligter sig til i alle kampe at overholde de angivne takster for dommergodtgørelse og at følge dommerklubbens instruktioner.

Definition på private kampe i egen klub:
Kampe i egen klub:
Ethvert medlem må kun dømme kampe på niveau hvor der ikke automatisk er påsat dommer i turneringudbuddet = lokal dommer. Vælger man at dømme egne kampe må dommertøj med DFU/DBU logo ikke anvendes og man skal være opmærksom på, at dommerforsikringen via DFU ikke er gældende, hvis man kommer til skade.

Dømmer man kampe ved akut udeblivelse af en anden påsat dommer i rækker med automatisk påsat dommer – skal man umiddelbart efter kampen indberette dette til dommerpåsætteren.

5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift

Bestyrelsen foreslår uændrede satser for kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift.

Kontingent 400,- Kampafgift kr. 5,- eller 10,-

Dette vedtaget af generalforsamlingen.

Forslag om at man fritager nye dommere for kontingent. Anders forklarede at der førhen har været praktiseret at en ny dommer får et helt sæt gratis dommertøj. Anders orienterede om at praksis er at nye dommere oftest får gratis medlemskab det første år.

6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år. Formand i lige år.
Anders er villig til genvalg.
2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Stefan Fyhn Gregersen ønsker genvalg Kim Juncker ønsker genvalg
Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år) Rasmus Thisgaars ønsker genvalg.

Der er ikke modkandidater og alle er valgt af forsamlingen.

7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.)

Bestyrelsen foreslår følgende: Jens Palmelund

Ole Essemann Begge er valgt

8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer (gælder for et år).

Erik Vinstrup ønsker genvalg
Bjarne Søbye- ønsker ikke genvalg
Svend Erik Andersen – Ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår nye kandidater Damir Dzehverovic
Morten Niebuhr

Begge er valgt til udviklerudvalget.

9. Eventuelt

Damir gennemgik ideen omkring en ny mentorordning.
Der var input til at der bør kommunikeres mere ud omkring hvem der skal være mentorer og hvad opgaven reelt er.
Der er grundlæggende en god opbakning til projektet men der er behov for mere styring omkring det.

Anders gennemgik tilbud fra ShopEasy hvor der lige nu ligger særlige tilbud de kommende 2 døgn. Tilbudene ligger også på facebbok.

Per Abrahamsen takkede generalforsamlingen for god ro og orden. Det blev sluttet af med et trefoldigt hurra for Vejle Fodbolddommerklub.

For referat Stefan Fyhn

Udgivet 20/12 2019 GENERALSFORAMLING TIRSDAG 21/1 2020 TID: 19.00 TIL 21.00 SPISNING: KL.18.00

Afholdes nyt sted, hvor vi kan være privat uden “gennemgang” af fremmede. 1CONZEPT KARL BJARNHOFS VEJ 11 7120 Vejle Ø PARKERING BÅDE FORAN OG BAGVED OG LANGS VEJEN NED VED BYGNINGEN.

TILMELDING TIL SPISNING ER NØDVENDIG – OG SKAL SKE SENEST 13/1 2020 ved at klikke på dette link.

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
  6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år. Formand i lige år. Kasserer i ulige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
  7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
  8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalsforsamling skal være sendt senest 5 dage før afholdelse, hvilket betyder 16/1 2020.

Lukket for kommentarer.