Formandens beretning fra generalforsamling 2018

DBU

 

DBU møde mellem dommerklubberne forår 2017 og efterår 2017

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt – og der afholdes løbende møder, hvor alle dommerklubber er inviteret samt DFUs hovedbestyrelse også deltager.

Det er møder med stor åbenhed og dialog – og i rigtig god tråd med hvordan man kan få et godt gensidig forhold og samarbejde til at fungere.

 

Sidste år var der en del forvirring omkring tilmelding til kurser, løbetest og teoritest – og det er er heldigvis sket en masser forbedringer omkring.

Datoer for obligatorisk teorigennemgang har været meldt ud siden oktober for de 2 dage, hvor vi i Vejle Fodbolddommerklub afholder disse.

Testkravene er fortsat helt uændret nu – men vi ved, at DBU løbende kikker på om der er mulighed for at forbedre disse til en anden testform og/eller andre krav. Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at give vores input til DBU om dette – og hvem ved – måske bliver dette imødekommet til 2019.

 

Tidligere har det været således, at alle dommer indrangeret fra serie 3 og opefter samt linjedommere skulle til en teoritest. Denne er i år fjernet – og i stedet er den obligatoriske teorigennemgang udvidet til 3 timer – og antal deltagere max sat til 35 personer.

Vi undres rigtig meget over dette – og synes det er en forringelse af vilkårene for dommere – og kan på ingen måde fremstilles som en forbedring, som jeg ved, at DBU forsøger at gøre.

 

 

DBU: OBS klubber og disciplinærsager.
Der i kun 2 klubber i ”vores” område, der er på DBU listen over OBS klubber:

FC Nørremarken Region 3 Vejle
Munkevængets FI Region 3 Kolding

Dette er en 50% forbedring i forhold til sidste år.

DBU instruktør

Fra Vejle fodbolddommerklub har vi efterlyst nye kurserer for instruktør i både ude som indefodbold, da vi ikke har en instruktør i Vejle mere. Indtil videre uden held – i flere år nu – og der er ingen tegn på, at dette kommer. Ifølge DBU er der for mange instruktører og man vil skære ned på disse.

 

DBU Kurser med dommerklubber

Angående afholdelse af kursus DBU – herunder Indefodbold, Futsal, Obligatorisk teorigennemgang, løbetest osv – så der det DBUs holdning, at dommerklubberne skal gøre en stor del af dette ”gratis” og egentlig også med ”tab”, hvis man vil ”give deltagere” noget. Et eksempel. Indekursus teoriaften står dommerklubben for tilmelding, notering af hvem som kommer (og ikke kommer), booking af lokaler og får dertil et tilskud på 800 kr. Selv om vi i dommerklubben kan via vores netværk låne gratis lokaler, så vil der ved fx 50 tilmeldinger til et kursus alene i udgifter til kaffe og te udgøre cirka 1000 kr – og hvis der også serveres fx lidt godt til ganen af både drikke og et stykke brød, så vil dommerklubberne have udgifter, som nemt giver mere end 1000 kr i tab. Vi har naturligvis forelagt DBU dette – men deres svar er ganske enkelt, at de ikke vil lave om på dette. I bestyrelsen har vi naturligvis vendt dette punkt –og derfor vil vi på nogle af disse DBU møder opkræve de udgifter, som det koster at afholde – eksempelvis betaling af øl,vand og kaffe.  De møder, som vi i dommerklubben afholder fx generalforsamlingen og opstartsmøder – her vil vi ikke gøre dette. Dette er især fordi der på DBU møderne deltager mange, som ikke er medlem af Vejle Fodbolddommerklub. Så det betyder, at på obligatorisk teorigennemgang i marts vil der kun blive serveret kaffe gratis og en enkelt øl eller vand.

 

DBU nye fodboldregler

Da sommerferien nærmede sig kom der  for andet år i træk besked om – at nu var der igen regelændringer, der trådte i kraft pr. 1/7. En stor ros til alle her i Vejle fodbolddommerklub for stor tilmelding til kursus i august og efterfølgende, ar der ikke har været nogle nævneværdige konflikter/udfordringer med de nye regler.  Vi fik hurtigt arrangeret et opstartsmøde med stor deltagelse fra vores dommere den 10/8.

Vi undres over, at den obligatoriske teorigennemgang er sat til marts måned, når alle nye lovændringer træder i kraft nu 1/7. Det virker ikke gennemtænkt og vi har prøvet at få DBU til at ændre dette både direkte og via DFU uden held. Deres svar er, at sommerferie gør at man ikke kan afvikle disse kurser på så kort tid. Vores budskab er blot, at det handler om planlægning.

Vi undres også over, at lovbogen ikke gives til os dommere – men at denne skal købes for 100 kr.

 

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat.

 

 

Dommerklubben.


DGI afregning

2017 var et forsøgs år, hvor vi i dommerklubben skulle overtage afregning af kørepenge og honorar til vores dommere. Vi var meget spændte på dette forløb – og må sige, at vi har umiddelbart synes, at det fungerer ganske udmærket. Det giver ekstra arbejde blandt bestyrelsens medlemmer at håndtere disse udbetalinger – men det har også medført en ekstra indtægt, som Lars vores nye kasserer vil komme ind på. Aftalen forventer vi bliver fornyet også til at gælde 2018. Så snart den er på plads, så melder vi noget ud på hjemmesiden og via mail.

 

Ny kasserer

Vi måtte vælge ny kasserer i september grundet Preben Birns pludselig bortgang – og i en lang periode kunne vi faktisk ikke betale regninger, fordi konto var låst. Derfor har vi et forslag til vedtægtsændringer senere, så dette ikke (forhåbentlig) gentager sig. I kom ikke til at mærke noget og fik alle DGI afregninger til tiden – men der var mange papirting, som måtte underskrives og sendes igen osv.

 

Aktiviteter

2017 har været et år med mange forskellige aktiviteter som vintertræning, opstartsmøde august, teorigennemgang, løbetest og samling for nye dommere. Vi arbejder hele tiden for at tage forslag ind til nye aktiviteter – men ved også at dagligdagen for mange af os dommere egentlig er ”nok” og at man ikke har så stort et behov for flere ”aktiviteter”. Men gode forslag modtages rigtig gerne.

 

Dommerfest.

I efteråret blev også den årlige fest afholdt. Igen i år med et godt og stort deltagerantal og rekordudsolgt i amerikansk lotteri osv. Vi bruger en del af vores penge årligt til denne fest, og punktet er altid til debat i bestyrelsen – og vi mener, at det er rigtigt at prioritere således, Det er med til at give sammenhold og give mulighederne for at kende hinanden lidt bedre, da man ikke ser så meget til kollegaer fra Vejle fodbolddommerklub. 2018 dommerfesten er derfor allerede booket og I kan sætte kryds i kalenderen lørdag 17/11. Stedet bliver Skyttehuset og musikerne fra dette års fest er genbooket.

 

Hjemmesiden:

Vi forsøger at informere ting ud i god tid på alle aktiviteter.

Mangler I nogle ting, så giv os endelig besked.

OG vi har ikke i bestyrelsen afsat 100.000 til en webmaster – eller 60.000 til medlemskartotek og regnskab – som DFU.

 

 

Medlemsantal

Pr. 31/12 2017 er vi i Vejle Fodbolddommerklub 83 medlemmer, hvilket er en fremgang på 1 medlem – og 2017 var også året med 10 nye dommere. Vi har 72 aktive dommere, hvilket er et fald på 2 medlemmer og 11 passive. Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område.

 

 

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består af formand Erik Vinstrup og Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Det samme kan jeg forestille mig, at posten at skulle ”indplacerer” folk rigtig – hvornår skal nogen rykkes op i rækkerne – og måske hvad med dem, som skal en anden vej ? Vi danskere har det jo nogle gange med at brokke os lidt bag ryggen på beslutningstagerene – så derfor er det klart vores opfordring til alle jer. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af jer på generalforsamlingen. Eller I er også velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

 

 

 

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. Det kan synes mærkeligt – men rent faktisk foregår der rigtig mange ting, som vi som dommere ikke rigtig hører om, enten fordi man måske forsøger at arbejde i det skjulte – eller måske fordi der ikke sker så meget væsentlig for os dommere, der bare vil ud at dømme kampe.

 

Hvis nogle af jer kan huske beretningen fra sidste år – så var der rigtig stor kritik fra vores side angående måden, som DFU brugte deres penge og tid på.

Kritikpunkterne medførte derfor, at DFU deltog på et af vores bestyrelsesmøder i marts måned – og efterfølgende har der været en helt ny åbenhed fra DFU på eksempelvis facebook og nyhedsbreve fra formanden, som vi rundsender på mail til alle medlemmer.

 

Ligeledes er der truffet en del beslutninger fra DFU, som imødekommer den kritik, som har været – så vi er sikre på, at det ikke kun er Vejle fodbolddommerklub, som har bidraget med kritik om mange af punkterne – andre dommerklubbers formænd har også på møder kommet med konstruktive forslag til forbedringer.

 

Sidste år var der underskud på 285.000 – i år er overskud 217.000

Formandens fik et honorar på frikøb på 180.000 årligt – nu er beløb nedsat til 90.00

Log in på DFU hjemmeside og hosting af hjemmside nedlægges – besparelse 30.000

 

Så økonomisk er der sket rigtig meget, der viser og (beviser) rettidig omhu og ansvarlighed for vores penge.

 

DFU arbejder målrettet for følgende punkter:

I 2017 har vi haft mest fokus på og arbejdet med sager indenfor

– dommers sikkerhed og vilkår i klubber, der ikke tilstrækkeligt respekterer dommerfunktionen

– dommernes viden om lovændringer rettidigt – og i det hele taget dommernes teoretiske niveau

– konkret mangel på efteruddannelse af den erfarne breddedommer

– utilstrækkeligt eller manglende samarbejde med DBU om kompetencegivende fastholdelsesaktiviteter

– øget antal deltidsprof. Dommere – og de kontraktmæssige vilkår for disse

– vilkår for efterlønnere eller arbejdsløse, når de dømmer fodbold

– forhold og fagligt niveau for udviklere

– de konstant øgede krav og forventninger til elitedommerne – og deraf følgende vilkår

– talentarbejdet og prætalentarbejdet

– rejst sag ved Fodbolden Etiske Udvalg vedr. en helt ubegrundet nedrykning, måske politisk begrundet

– kamppåsætning af private kampe og turneringer

– DBUs fodboldapp og retningslinjer i nogle lokalunioner, der ikke overholder vores aftaler

– DFUs hjemmeside, kommunikation og anvendelse af sociale medier

– Fastholdelse af det tætte samarbejde med alle dommerklubber – og mellem dommerklubberne

– Ny 5-årig tøjaftale med Diadora – med fortsatte store rabatter til DFUs medlemmer og Cash back til dommerklubberne

 

 

Som alle nok kan huske så var der en konflikt for nogle år tilbage – og denne blev heldigvis forligt ved en 21 punkts erklæring. Desværre viser det så nu, at der er et område af denne erklæring, som DBU og DFU ikke kan blive enige om – og den har rigtig stor indflydelse på mange dommerklubber rundt omkring i Danmark – ikke så meget Vejle. Punktet som de ”slås” om er private kampe og påsætning af disse (og dermed kampafgiften for disse). Visse dommerklubber taber i indtægt rigtig mange penge – fordi DBU tager disse kampe – selv om der står i aftalen, at de tilhører dommerklubberne. DBU mener ikke, at de gør noget forkert. Det kan man så heller ikke blive enige om i 2017– og i stedet for at lave en ny aftale – eller nå frem til en løsning, hvordan dette kan tolkes korrekt, så har man valgt en voldgift. Vi undres fortsat over i Vejle Fodbolddommerklub,  at man ender i en konflikt med dyre advokat regninger– fordi efter vores overbevisning, så vil ”den tabende part” ikke følge afgørelsen alligevel. Skulle DBU ikke få ret, så laver de blot aftalen om – og det samme skulle vi gøre i dommerklubben – altså hvis noget er uklart i en aftale – så ret det. Vi har naturligvis presset på og gjort indsigelser til DFU med vores synspunkter – men forventes sagen afgjort i marts måned.

 

 

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne.

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

– skulle der været nogen glemt   –

Tak også til de glemte.

 

Formand Anders Kristensen

Vejle, 18/1 2018

 

 

 

 

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen afholdt 18/1 2018

Sted: VB Parken, 7100 Vejle

Inden opstarten på generalforsamlingen, blev der afholdt et minuts stilhed for Preben Birn og uddelt jubilæumsnåle og vingaver til de dommere.

Jubilarer:
25 år                     Per Olesen (ikke til stede)
40 år                     Bjarne Søbye
40 år                    Bent Albrechtsen (blev glemt at give?)
40 år                    Heine Clemmensen (ikke til stede)
40 år.                   Finn Friis Hansen (ikke til stede)

Fødselarer:
20 år                     Janus Frost Larsen (ikke til stede)
50 år                     Hans Peter Norlyk (ikke til stede)
50 år                     Henrik Linde (ikke til stede)
50 år                     Morten Niebuhr
60 år                     Jørgen Roost List (ikke til stede)
60 år                     Ole Hansen
60 år                     Bjarne Søbye

Antal deltagere på generalforsamlingen: 33

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Per Abrahamsen – Valgt.
  Dirigenten startede med at oplyse omkring varsling for generalforsamlingen. Fristen herfor er overholdt, og generalforsamlingen er dermed lovlig og beslutningsdygtig.
 1. Beretning
  Formand Anders Kristensen. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen, og vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.
  Der blev spurgt ind til:
  – hvilke dommere der kommer til de kurser dommerklubben er vært for.
  – hvad får den enkelte dommer ud af medlemskabet af DFU (udover tøjaftalen).
  Anders besvarede ovenstående efter bedste evne.
  Beretningen betragtes som godkendt.
 2. Regnskab
  Midlertidig kasserer Lars Sørensen fremlagde regnskabet for generalforsamlingen.
  Regnskabet blev udleveret til forsamlingen.
  Kommentar:
  – hvad skal vi bruge formuen til
  – formuen kunne bruges til kontingent nedsættelse
  Skulle flere ønske at se dette efterfølgende kan de kontakte kassereren.
  Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
 3. Indkomne forslag
  §4 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift.
  Klubbens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer. 1 formand,  1 kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer, en bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen, med bl a næstformand og sekretær.
  Formanden vælges på lige år og kasseren på ulige år , begge på den ordinære generalforsamling.
  Formanden og kassereren kan til enhver tid “tegne” foreningen og disponere over klubbens foreningskonto.§8 i vedtægter blev følgende vedtaget med kursiv skrift:
  Intet medlem må selv aftale kampe, dog undtaget er private kampe i egen klub.
  Ethvert medlem forpligter sig til i alle kampe at overholde de angivne takster for dommergodtgørelse og at følge dommerklubbens instruktioner.
  Definition på private kampe i egen klub:
  Kampe i egen klub:
  Ethvert medlem må kun dømme kampe på niveau hvor der ikke automatisk er påsat dommer i turneringudbuddet = lokal dommer.
  Vælger man at dømme egne kampe må dommertøj med DFU/DBU logo ikke anvendes og man skal være opmærksom på, at dommerforsikringen via DFU ikke er gældende, hvis man kommer til skade.Dømmes man kampe ved akut udeblivelse af en anden påsat dommer i rækker med automatisk påsat dommer – skal man umiddelbart efter kampen indberette dette til dommerpåsætteren.
 1. Fastsættelse af kontingent og klubafgift
  Uændret 400 kroner.
  Uændret til 5 og 10 kroner.
  Dette vedtaget af generalforsamlingen.
  Kontingentet skal betales senest 15/2 – og der vil komme besked fra dommerklubben om dette.
 1. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  På valg i år:
  Formand Anders Kristensen blev genvalgt af generalforsamlingen (2 år).
  Ekstra ordinært for 1 år: Kasserer – bestyrelsen foreslår Lars Sørensen – valgt (1 år)
  2 bestyrelsesmedlemmer: Stefan Fyhn, villig til genvalg –
  nyt medlem, Kim Juncker – begge valgt (2 år)
  Valg af suppleant (gælder for 1 år): Nikolaj Nielsen – valgt (1 år)
 1. Valg af 2 revisorer (gælder for et år):
  Jens Palmelund, Ole Esserman. Begge modtager genvalg. Valgt uden modkandidater.
 1. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år):
  Bestyrelsen foreslår genvalg til Erik Vinstrup. Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen. Valgt uden modkandidater.
 1. Eventuelt
  Ole Essemann takkede for det gode/lette samarbejde med kassererne i 2017 (læs Preben & Lars). Håber at opbakningen til dommerfesten bliver bedre fremover.
  Formanden orienterede om praktiske ting henover vinteren/foråret.
  Oplysninger omkring kurser kommer på hjemmesiden.
  Udviklerudvalget giver dommere/udviklere besked omkring deres krav til kurser.
  Dommerfesten holdes 17. november 2018 i Skyttehuset, Vejle
  Dirigenten blev takket for fint udført ledelse af generalforsamlingen.
  Dirigenten kunne oplyse at dommerklubben blev stiftet i 1938 og har derved 80 års fødselsdag.
  Generaforsamlingen blev afsluttet med at der blev råbt hurra for Vejle fodbolddommerklub.

 

Indkaldelse til generalforsamling Vejle Fodbolddommerklub – tilmelding åben

Vi afholder den årlige generalforsamling i VB- Parken:
Torsdag 18/1 2018 kl kl.19.00. 
Der serveres bøf og kartofler kl.18.00 – og her er tilmelding til nødvendig.
Dette skal ske senest 12/1 til Stefan Fyhn på følgende mail: stefanfyhn@hotmail.com

Hvis I har ting, som ønskes behandlet er fristen for at indsende forslag 5 dage før generalforsamlingen.
Skriv gerne til formanden eller andre i bestyrelsen på: anders@1conzept.dk

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift
 6. Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år)
 7. Valg af 2 revisorer (gælder for et år.
 8. Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år).
 9. Eventuelt

FORSLAG  TIL VEDTÆGSÆNDRINGER:
Bestyrelsen har nogle få forslag til ændringer af vedtægter.

Vi ønsker at tilføje, at formand og kassereren kan tegne foreningen og disponere over klubbens konto.
Dette skyldes, at tidligere var konto privat – og det betød, at vi rent faktisk ikke kunne få adgang til konto i næsten en hel måned. Ligesom der ved hver eneste formands/kasserer skifte skal lave nye fuldmagter og nytegninger af dokumenter til banken. Dette kan undgås ved at tilføje nedenstående med kursiv skrift i vedtægterne.

Vi ønsker også at tilføje en mere klar formulering angående private kampe, så der ikke opstår tvivl og misforståelser. Det er ikke hensigtsmæssigt, at der eksempelvis dømmes kampe over ens eget indragering – eller at der dømmes kampe “gratis” – som ellers normalt ville have haft dommerpåsætning.
Derfor en ekstra tilføjelse til vedtægterne om dette.

DFU “log in personligt” lukker ned

Udgivet 19/12

Vi har i Vejle Fodbolddommerklub stillet store spørgsmål til måden, hvorpå at DFU hjemmesiden har været opbygget med et privat log in for alle dommere. Der er ikke særlig mange informationer der – og næsten ingen af vores medlemmer har brugt systemet.

Der har været brugt mange penge til udvikling af dette i DFU – og på baggrund af de mange input og kritiske meninger fra dommerklubberne – så har man besluttet at lukke ned for den private log in på DFU hjemmesiden.

Det synes vi er en rigtig god ide fra Vejle Fodbolddommerklub – og samtidig vil man nu lave ny hjemmeside aftale med en hosting – som skulle være markant billigere end det tidligere. Det hilser vi også velkommen.

Indsat kopi af information fra DFU:

Efterløn og fodbolddommer sag anket

Information fra DFU modtaget 19/12 2017

Sag om dommernes omkostningsgodtgørelse og mulighed for at dømme som efterlønner / ledig er nu anket

I det tidligere forår vurderede en a-kasse, at dommergodtgørelsen, der jo betegnes som en skattefri omkostningsgodtgørelse, er lønindkomst. Denne vurdering betød træk i både efterløn og understøttelse. Sagen blev omgående anket – og Dansk Idrætsforbund involveret. Ankeinstansen har behandlet sagen og ikke overraskende meddelt, at omkostningsgodtgørelsen ikke er løn og dermed ikke skal modregnes. Det er vi selvfølgelig tilfredse med. Men samtidig meddelte instansen meget – nærmest ekstremt – overraskende, at man som dommer ikke kan udføre frivilligt arbejde, som det jo er at dømme, medmindre man trækkes i timer i understøttelsen. Dette begrundes med, at DBU og dermed idrætsorganisationer i det hele taget ikke er almennyttige…..

Der synes at være tale om en instans, der ”har tabt sutten” (undskyld udtrykket), og det er jo en bombe under hele idrætslivet og det frivillige princip i Danmark. Sagen er jysk. Bent Clausen, der er formand i DBU Jylland er næstformand i DIF. Sagen føres nu videre af DIF til den højeste ankeinstans. Vi er meget glade for det fokus og samspil, vi har oplevet fra DBU og DIF i denne sag.

Mere nyt følger – så snart der er flere informationer fra DFU.

Indplacering forår 2018

Udgivet 16/12 2017

Så er de nye indplaceringer officielle.

De “grønne” markeringer i listen betyder oprykning – så tillykke ønskes I fra bestyrelsen.
Skulle nogle “føle” sig overset eller gerne ville længere/højere op, så tag endelig kontakt til udviklerudvalget og hør nærmere – om hvad som skal til for at dette kan komme på tale.

 

Datoer – kort fortalt – Sæt kryds i kalenderen

Opdateret 26/11 2017

Vi har valgt at få planlægning i god tid, så “der i år” skulle være mulighed for, at så mange kan deltage som muligt.

Tirsdag 2/1 kl.19.00 (og hver tirsdag frem til og med 27/2 2018)
Vintertræning starter tirsdag 2/1 kl.19.00 i Givskud Hallen og fortsætter hver tirsdag frem til og med 27/2 2018.
Ingen tilmelding nødvendig.

Torsdag 18/1 kl.19.00 i VB Parken (dagsorden offentliggøres senere)
Generalforsamling 2018 afvikles i VB parken – med spisning kl.18.00 og start på generalforsamlingen kl.19.00. Tilmelding og dagsorden følger senere.

Tirsdag 6/3 kl.19.00 (afventer godkendelse af DBU)
Løbetest for alle dommere indrangeret i serie 3 og op – samt alle der vil være linjedommere – samt dommere over 70 år. Mere information og tilmelding senere.
Men testkravene kan I finde under menu øverst på hjemmesiden – som hedder info til dommere – og underpunktet Fysiske og teoretiske krav. Der er ingen forskel på 2018 contra 2017

Torsdag 8/3 kl.19.00 samt
Tirsdag 13/3 kl.19.00
Obligatorisk teorigennemgang ude fodbold – bliver i 2018 over 2 aftener, fordi der max må være 35 på hvert hold. Holdes i Givskud Hallen. Tilmelding og information følger.

 

Dommerfest Lørdag 11. november – tilmelding forlænget til 15/10

Opdateret 23/10 2017 med tilmelding og forlænget tilmeldingsfrist samt nyt kontonummer

Hej alle

Så kan vi løfte sløret for årets store dommerfest. Den bliver afholdt på:

SKYTTEHUSET – TIRSBÆK STRANDVEJ 2
LØRDAG 11/11 kl.18.00

Menu bliver følgende:

Alt dette for kun kr. pr. person 300,-

Tilmelding skal ske til:
Stefan Fyhn på mail: stefanfyhn@hotmail.com 
Husk navne på dig selv og din ledsager ved tilmelding.
Tilmelding og betaling senest Søndag den 15. oktober 2017.
Der kan betales og tilmeldes på mobile pay ved vores kasserer Lars Sørensen på: 20100802 eller du kan indbetale på vores konto: Reg. nr. 2440 Konto nr. 4393890040 –
Husk fortsat her at opgive navne på deltagere i festen – både ved bank overførelse og/eller mobile pay.

Kom så ud af starthullerne kære dommerkollegaer og lad os få en rigtig god dommerfest.

Obligatorisk teorigennemgang INDEFODBOLD

Udgivet 14/9 2017- opdateret 8/10 2017

Alle dommere – som gerne vil dømme indefodbold skal på en obligatorisk teorigennemgang aften.

I Vejle Fodbolddommerklub afholder vi denne aften:
Mandag 23/10 kl. 19.00
i Givskud Hallen.

Der vil max kunne være 40 deltagere – og da mødet også er DBU arrangeret, så er det åben for alle dommere – uanset om disse er medlem af en dommerklub eller ej.

Er du forhindret denne mandag, så vil vi i denne artikel her opdaterer denne med information om andre teorigennemgange, som bliver afholdt i andre dommerklubber. Det er jo helt frit at melde sig til, hvor det passer ind i kalenderen.

I kan tilmelde jer på mail til Stefan Fyhn: stefanfyhn@hotmail.com – og sidste frist er 16/10 – ELLER når de 40 pladser er booket.

Hvis du er forhindret i at møde op denne dag, så kan du på DBU oversigten se – hvor de andre inde teoriaftener afholdes ved at klikke her:

 

Tak for kampen – Preben

Udgivet 2/10 2017 – opdateret med takke mail fra Preben Birns kone Kirsten 8/10 2017

Hover Kirke var lørdag rammen om vores kære medlem og kasserer Preben Birns bisættelse.
Hele bestyrelsen og mange af vores dommere var mødt frem – sammen med mange andre, der valgte at sige farvel til Preben.

Billedet af kransen fra Vejle Fodbolddommerklub.

Vi vil fra Vejle Fodbolddommerklub sige tak til Preben for hans mange år i vores “klub”. Han har lavet et kæmpe arbejde både som aktiv dommer til det sidste – samt naturligvis også i forbindelse med bestyrelsesarbejdet i dommerklubben. Ikke mindst som kasserer – men også som inspirator for alle med stor viden og engagement.

Vi vil i forbindelse med de kommende arrangementer i Vejle Fodbolddommerklub naturligvis sørge for ære hans minde – blandt andet ved at afholde et minuts stilhed i forbindelsen med dommerfesten den 11/11 – og på generalforsamlingen næste år.

Tak for kampen Preben – og ære være dit minde.

Vi har modtaget følgende mail fra Kirsten:

Kære familie og venner !

Tak for varme ord og tanker, ved Preben’ s bisættelse.

Tak for alle de smukke blomster føler mig stadig lidt i chok, en slags tomhed, men har den mest fantastiske hjælp, fra mine drenge, ja alle mine kære. Martin og Bettina, Mikkel og Anne Mette, er der for mig.

Alle mine fem piger og jeg, griner og græder med hinanden, ind imellem, i savnet af deres farfar, drengenes far, pigernes svigerfar, min Preben.

Vil arbejde på at komme tilbage til det gode og glade liv igen, og beder om hjælp hertil, fra alle mine kære, både familie og venner. 

De kærligste hilsner fra os alle 10 

Kisser. 

Kirsten F. Birn

Dommerens sikkerhed – og voldgift mellem DFU og DBU

Udgivet 29/9 2017
Hermed kopi indsat af den sidste information fra DFU – der har fokus på to hovedområder.
Dommerens (vores sikkerhed) – samt den før omtalte konflikt mellem DFU og DBU vedr. afklaring om påsætning af kampe. Vi har i bestyrelsen i Vejle Fodbolddommerklub flere gange behandlet især denne voldgift, som vi både i forbindelse med fælles møder – men også internt møde mellem DFU og Vejle Fodbolddommerklub har forsøgt at få forklaret. Nu kører sagen så desværre i “retssystemet” – og vi håber på hurtig afklaring, så tingene kan normalisieres hurtig.  Der er officiel delegeret møde i DFU på samme dag, som vi afholder dommerfest 11/11 – og her deltager vi selvfølgelig. Den som er betænkelig (mener vi) er – at selv om “vi” får ret og vinder sagen, så forestiller vi os ikke, at DBU vil rette ind efter afgørelsen. De vil sikkert “blot” ophæve 21 punkts erklæringen – og så er det forfra. Derudover er en voldgift ressource krævende i tid og “økonomi” for DFU. De timer, som skulle kunne bruges til udvikling og samarbejde anvendes i stedet til “kamp og konflikt”.

Til alle DFU fodbolddommere

I DFUs bestyrelse vil vi gerne særligt informere jer om DFUs arbejde med – og tilgang i 2 forhold
– Dommernes sikkerhed – og pressens dækning af afbrudte kampe og de trusler og angreb,, dommerne har været udsat for
– DFU og DBU er i voldgift omkring retten til at påsætte visse kampe,, som DFU vurderer er private kampe

Din og dine kollegers sikkerhed
Der har den seneste tid været ret massiv pressedækning af flere tilfælde,, hvor kampe har måttet afbrydes – eller dommere er blevet angrebet / truet.. Desværre har DFU kendskab til flere situationer end de, pressen har dækket..
DFU arbejder markant og dagligt med at få DBU,, der er turne ringsansvarlig,, til at gøre mere forebyggende,, især over for de klubber,, DBU og dommerklubberne ved er problematiske og risikable at dømme..

En situation med vold, markante trusler eller truende tilskueradfærd kan opstå som lyn fra en klar himmel.. Det sker heldigvis ikke tit – men det er nærmest umuligt at forudse eller forebygge..

Men hovedparten af de sager, vi kender, er ikke sådan.. Det er kendte klubber,, hvor DBU og dommerklubberne ved,, der er udfordringer og risici,, og her skal der ganske enkelt gøres mere!! Pressen har markant dækket situationer i Sønderjylland . Situationer,, der aldrig burde være opstået,, for dommerklubben havde i tide gjort DBU opmærksom på udfordringerne,, men DBU ønskede ikke at agere med særlige tiltag.. Og så gik det galt – faktisk så galt,, at holdene i dag ikke spiller .
Men det kunne være forebygget – og det er hele DFUs pointe..

VI forsøger at få DBU i dialog om en stærkere forebyggende tilgang over for disse kendte kl ubber,, og i DFU har vi planer og programmer,, som virker.. Det ved vi fra virkeligheden..
DFU deltager helst ikke i pressedækningen af sagerne.. Vi vil hellere drøfte løsninger med DBU i et samarbejde – end have en meningsudveksling gennem medierne..

Er der hold i dit område,, du er bekymret for at dømme,, så meld fra ti l disse holds kampe.. Det er det eneste rigtige.. Din sikkerhed – og din glæde og tryghed ved at dømme fodbold går forud for alt andet..
Det er mit håb,, at DFU snarest får den nødvendige drøftelse med DBUs lokalunioner,, så vi sammen kan få igangsat de foreby ggende tiltag,, der virkelig kan gøre en forskel..

DFU og DBU er i voldgift omkring dommerpåsætningen af visse kampe
I 2013 afløstes den hidtidige samarbejdsaftale mellem DBU og DFU af 2 erklæringer,, som begge tiltrådte.. Det har siden vist sig,, at parterne forstår erklæringens ordlyd omkring dommerpåsætningen forskelligt.. Trods flere møder og drøftelser gennem flere år er det ikke lykkedes at komme til fælles forståelse.. Derfor skal ordlyden nu tolkes af en uvildig juridisk instans..

Sagen er vigtig for DFU,, både principielt,, da det, vi aftaler skal følges, men også, da aftalen har betydning for dommerklubbernes mulighed for at tjene penge til klubbens drift og aktiviteter for dig som medlem..
Det er naturligvis aldrig optimalt,, når samarbejds partnere skal anvende retssystemet for nå en løsning,, og derfor har der også gennem meget lang tid været gjort mange forsøg på at finde en løsning.. Forsøg, hvor DFU undervejs er kommet med flere forskellige forslag og modeller..

Sagen omhandler primært dommerpåsæ tningen af visse oldboys – turneringer, efterskole turneringer og visse private træningskampe..

Det er mit håb at sagen afsluttes i efteråret,, så DFU sammen med DBU kan få ro og afklarede forhold omkring også disse dommerpåsætninger..

DFUs hjemmeside
Jeg v il opfordre dig til at besøge DFUs hjemmeside med passende mellemrum.. Her finder du faglige artikler (vi er ved at opbygge dette)),, en række informationer,, der kan være nyttige for dig,, og hver måned indrykker jeg ”formanden har ordet””,, hvor jeg omtaler nogle af de mere overordnede nationale og rammesættende forhold,, DFU beskæftiger sig med..

DU ønskes en fortsat rigtig god sæson..

Mange sportslige hilsner

Tore Østergaard
formand

Referat af ekstra ordinær bestyrelsesmøde – ny kasserer

Udgivet 26/9 2017

Bestyrelsen har på et ekstra ordinært møde valgt Lars Sørensen som kasserer indtil næste års generalforsamling.
Vi håber meget, at der melder sig en kandidat fra vores medlemmer, der evt kan overtage denne post.

Kontakt endelig en af os i bestyrelsen.

Det betyder også, at der er ændret i mobile pay nummer at indbetale på i forbindelse med dommerfesten – læs andetsted her på siden.

Samling for nye og nyere dommere

Vi vil gerne igen i år samle jer nye og nyre fodbolddommere. Nogle af jer er godt i gang, andre er ikke komme så meget i gang, men vi vil gerne se alle. Derfor har vi fra udviklerudvalget kontaktet alle disse “nye og nyere dommere” personlig og indbudt til en samling:

Torsdag den 12-10 kl 16.30. på Søndre Stadion, Vejle.

Vi ser først en U16 kamp mellem Vejle Kam. – Vinding hvor en af jer dømmer, og i andre får til opgave at se på og notere, men det hører i nærmere om.
Efterfølgende vil vi evaluere kampen, og kampens dommer. Og sidst vil vi gerne have en kort snak med jer enkeltvis om jeres fremtidsdrømme som dommer, og hvad i kunne ønske fra os.

Håber at se så mange af jer som muligt, så i kan få hilst på hinanden. Håber i kan få det passet ind i en travl hverdag.

Tilmelding til Erik Vinstrup på mail: erik.vinstrup@hotmail.com

Helst så snart som muligt, men senest den 8-10.

Mvh

Erik Vinstrup

Udviklerudvalget

Vejle FDK

Vores kasserer Preben Birn er gået bort

Udgivet 24/9 2017 – opdateret 25/9 2017

Det er med stor sorg at måtte meddele, at en af vores aktive medlemmer Preben Birn er gået bort pludselig lørdag nat.

Preben var ude at dømme torsdag aften, og jeg talte kort med ham en time inden, at han skulle dømme. Som altid var hans tilgang til opgaverne i dommerklubben præget af både humor og samtidig seriøs på samme tid.

Vi kan i Vejle Fodbolddommerklub ikke takke nok for den store indsats, som Preben har lavet – både som aktiv dommer til det sidste – men bestemt også for hans store arbejde, som bestyrelsesmedlem og som “ansvarlig” for klubbens økonomi.

Preben blev dårlig i forbindelse med kampen torsdag aften og indlagt på hjerteafdelingen på sygehuset – og vi fik egentlig gode meddelelser om, at han var måske på vej hjem igen. Desværre skulle det ikke være sådan.

Vi sender de varmeste tanker og medfølelse til Prebens kone Kirsten og hans familie i denne svære tid.

Bisættelse finder sted på lørdag – og vi opfordre alle som kan komme fra dommerklubben om at møde op.

På vegne af bestyrelsen i Vejle Fodbolddommerklub.
Formand Anders S. Kristensen