Ny lovbog regler letforståeligt fra DFU

Dommerklubben har modtaget vedhæftede sammenskrivning af fodboldloven fra DFU’s bestyrelse. DFU har foretaget den sammenskrivning/redigering af lovteksten, der fremgår af udsendte “læs-let udgave” udgave som du har modtaget fra DBU. 

VI håber, at denne sammenskrivning/redigering nu gør det lettere at læse og forstå lovændringerne.

DBU har – efter vi besluttede at udarbejde dette materiale til alle dommerne – meddelt os, at der afholdes en række samlinger med gennemgang af årets lovændringer. Vi vil gerne opfordre jer til at deltage på én af disse. Det er vigtigt at være bedst muligt påklædt til efterårets kampe.

DBU har nyligt meddelt DFU, at der også udsendes en række slides og en videofilm om lovændringerne til jer.

DFU og dommerklubben har den klare holdning, at lovændringer skal være gennemgået, forklaret og spørgsmål besvaret for at sikre en god implementering i turneringen. DFU har aftalt, det er DBU’s ansvar at informere jer. Når DFU derfor udsender vedhæftede, er det for at hjælpe jer i en situation, hvor det eksisterende materiale blev oplevet som meget utilstrækkeligt eller uklart.

DFU’s bestyrelse og dommerklubben håber, at det er en hjælp – og vil samtidig ønske dig en rigtig god sommerpause og også en god efterårssæson.

Venlig hilsen

DFU’s bestyrelse

Her er en sammenskrevet tekst – som du også kan downloade ved at klikke her:

Ændringer i fodboldloven 2019/2020

Fodboldloven, der i Danmark i praksis træder i kraft, når opstarten går til efterårssæ-
sonen 2019 indeholder en del ændringer i forhold til den fodboldlov, der var gældende frem til den netop overståede sæsonafslutning.

I det følgende vil vi gennemgå de paragraffer, hvori der er lovændringer. Teksten vil bestå af de nye formu- leringer, som DBU tidligere har udsendt, og vil kun omhandle ændringerne. Vi har indskrevet formulerin- gerne i paragraffen og medtager hele den tekst, hvori ændringen fremgår. Tilføjelser/ændret tekst vil frem- gå med fed og kursiv skrift.

Når man læser teksten er det vigtigt, at man i forbindelse med hver paragraf læser de tilhørerende be-mærkninger under ”Internationale afgørelser og danske fortolkninger”

I enkelte tilfælde har vi lavet en kommentar til ændringen – denne kommentar er mærket ”DFU-kommentar”.

§3 Spillerne

Procedure ved udskiftning (side 22)

Procedure ved udskiftning I alle kampe skal navnene på reserverne opgives til dommeren før kampens be- gyndelse. Reserver, hvis navne ikke er opgivet, må ikke deltage. Når en spiller skal udskiftes med en reser- ve, gælder følgende:

 • Enhver ønsket udskiftning skal meddeles dommeren, før den finder sted
 • Spilleren, som skal udskiftes, får dommerens tilladelse til at forlade banen, medmindre han allerede har forladt den og skal forlade banen ved det nærmeste sted på grænselinjen, medmindre dom- meren viser, at spilleren uden forsinkelse kan gå ud ved midterlinjen eller et andet sted (for ek- sempel under hensyn til sikkerhed eller spillerens skade)
 • Spilleren, som skal udskiftes, skal gå direkte til omklædningsrummet eller det tekniske om- råde, og må ikke deltage igen, medmindre fri udskiftning er tilladt.
 • Hvis spilleren, som skal udskiftes, nægter at forlade banen, fortsætter spillet.§4 Spillernes udstyr (side 27)Afsnittet omhandlende undertrøjer og undershorts har nu følgende tekst:Undertrøjer skal
 • Have samme farve som den overvejende farve på trøjens ærmer, eller
 • Et mønster eller farver, som nøjagtigt afspejler trøjeærmet.Undershorts skal have samme farve som den overvejende farve på bukserne eller den nederste del af buk- serne. Alle holdets spillere skal bære samme farve.DFU-kommentar: Du skal være opmærksom på, om ovenstående regel er gældende i den turnering, hvori du dømmer. Reglen er gældende DBU-arrangerede kampe og ikke nødvendigvis i lokalunionernes kampe.På side 28 slettes en kommentar om en overgangsperiode i forhold til elektronisk måleudstyr på spillerne.

1

§5 Dommeren

Dommerens afgørelser (side 30)

Dommerens afgørelser Dommeren træffer sine afgørelser efter bedste evne i overensstemmelse med fod- boldloven og spillets ånd. Afgørelserne er baseret på dommerens skøn. Dommeren har retten til at foreta- ge passende handlinger inden for fodboldlovens rammer.

Dommerens afgørelser vedrørende det, som er foregået under spillet, herunder om et mål er scoret eller ej, samt kampens resultat, er endelige. Dommerens og det øvrige dommerteams afgørelser skal altid re- spekteres.

Hvis spillet er genoptaget, halvlegen eller kampen fløjtet af og dommeren har forladt banen, kan han ikke ændre sin kendelse til genoptagelse af spillet, hvis han indser, at den er forkert eller får oplysninger herom fra et andet medlem af dommerteamet. Men hvis dommeren ved halvlegens afslutning forlader banen for at gå til review-området eller for at bede spillerne komme tilbage på banen, er det muligt at ændre en afgørelse, som blev truffet før halvlegens afslutning.

Bortset fra de tilfælde, der opregnes i § 12 og VAR-håndbogen, kan en følgestraf kun tildeles, efter at spillet er genoptaget, hvis et andet medlem af dommerteamet havde set og forsøgt at kommunikere forseelsen til dommeren, før spillet var genoptaget. Igangsættelsen påvirkes ikke.

Hvis dommeren ikke er i stand til at varetage sin funktion, kan spillet fortsætte under ledelse af det øvrige dommerteam, til bolden går ud af spil.

Vurdering af ulovligheder (side 31)

 • Straffer den alvorligste forseelse (vurderet ud fra følgestraf, igangsættelse, graden af fysisk indsats samt taktisk indflydelse), hvis der begås to samtidige forseelser.
 • tildeler følgestraf til spillere, som begår en forseelse, som skal straffes med advarsel eller udvisning.
 • har retten til at tildele disciplinære sanktioner fra det øjeblik, han træder ind på banen for at kon-trollere den før kampen, til han forlader banen efter kampen (indbefattet straffesparkskonkurren- ce). Hvis en spiller før kampen begår en forseelse til udvisning, skal dommeren nægte spilleren at deltage i kampen (se §3). Dommeren vil indberette enhver yderligere overtrædelse.
 • har myndighed til at vise gule og røde kort, samt hvor turneringsreglerne tillader det, midlertidigt udvise en spiller, fra han træder ind på banen ved kampens begyndelse og indtil kampens afslut- ning (indbefattet pausen, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence).
 • Skrider ind over for officials, som ikke viser sportslig opførsel og påtaler det, advarer eller udviser dem eventuelt fra banen og dens umiddelbare nærhed, herunder det tekniske om-råde. Hvis den, som har forset sig, ikke kan identificeres, sanktioneres cheftræneren, som befinder sig i det tekni- ske område. Et medlem af lægestaben, som begår en forseelse til bortvisning, kan dog forblive, hvis holdet ikke har anden medicinsk fagperson til rådighed, således at han kan handle, hvis en spiller har brug for lægehjælp.
 • handler efter råd fra det øvrige dommerteam angående hændelser, han ikke selv har set.

2

Skader/undtagelser (side 31-32)

Undtagelser til kravet om at forlade banen kan kun forekomme, når

 • en målmand er skadet
 • en målmand og en markspiller er stødt sammen og skal have behandling
 • medspillere er stødt sammen og skal have behandling
 • der foreligger en alvorlig skade
 • en spiller blevet skadet som resultat af en fysisk forseelse, som har påført modspilleren en advarseleller udvisning (f.eks. en hensynsløs eller voldsom tackling). Selve behandlingen skal afsluttes hur-tigt.
 • Der er dømt straffespark, og sparket skal tages af den skadede spiller.
 • sikrer sig, at enhver spiller, der bløder fra et sår, forlader banen. Spilleren må først genindtrædeved et tegn fra dommeren, som skal sikre sig, at blødningen er standset, og der ikke er blod på no-get af spillerens udstyr.
 • Hvis dommeren har kaldt læge og/eller bårehold ind på banen, skal spilleren forlade banen gåendeeller på båren. En spiller, som ikke gør det, skal advares for usportslig opførsel.
 • Hvis dommeren skal tildele en advarsel eller en udvisning til en spiller, som er skadet og forladerbanen for at blive behandlet, skal kortet vises, før spilleren forlader banen.
 • Hvis spillet ikke er standset af anden grund, eller skaden ikke skyldes en overtrædelse af spillets lo-ve, genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.DFU-kommentar: Ovenstående tilføjelse er kun aktuel i de kampe/turneringer (og situationer), hvor skade- de spillere, der skal have behandling, skal forlade banen i henhold til reglerne, og først må genindtræde, efter at spillet er genoptaget.§7 SpilletidTidstillæg (side 40)I begge halvlege skal dommeren kompensere for al tid, som mistes på grund af
 • udskiftning(er)
 • vurdering af og/eller fjernelse af skadede spillere fra banen
 • forhaling af tiden
 • tildeling af følgestraffe
 • medicinsk begrundede pauser, som er tilladt i turneringsreglementet, for eksempel drikkepauser(som ikke bør overstige et minut) ́, eller pauser til nedkøling (halvandet minut til tre minutter).
 • anden årsag, herunder enhver væsentlig forsinkelse af spillets igangsættelse (f.eks. på grund af sco- ringsjubel)
 • forsinkelser relateret til checks og reviews forårsaget af VAR

3

§8 Spillets igangsættelse og genoptagelse

Begyndelsesspark
Procedure
Dommeren trækker lod ved at kaste en mønt i vejret.

 • Holdet, som vinder lodtrækningen, vælger banehalvdel eller at foretage begyndelsessparket.
 • Afhængig heraf foretager det andet hold begyndelsessparket eller vælger banehalvdel.
 • Det hold som valgte banehalvdel i 1. halvleg, foretager begyndelsessparket til 2. halvleg.
 • Efter pausen skifter holdene banehalvdel.
 • Når et hold har scoret, tages begyndelsessparket af modspillerne.Overtrædelser/straffebestemmelser (side 43)Hvis sparkeren rører bolden igen, før den er rørt af en anden spiller, dømmes indirekte frispark til modspil- lerne. Hvis der foreligger en hands-forseelse, dømmes dog direkte frispark
  For enhver anden overtrædelse af proceduren ved begyndelsesspark skal sparket tages om.Dommeren lader bolden faldeProcedureDommeren lader bolden falde til den forsvarende målmand i eget straffesparksfelt, hvis
 • bolden ved spillets afbrydelse var i straffesparksfeltet
 • den sidste boldberøring var i straffesparksfeltetI alle andre tilfælde lader dommeren bolden falde til én spiller fra det hold, som sidst rørte bolden, på det sted, hvor bolden sidst blev berørt af en spiller, en spillet uvedkommende, eller jfr., § 9 et medlem af dommerteamet.Alle andre spillere (fra begge hold) skal være mindst 4 meter fra bolden, indtil den er sat i spil.DFU-Kommentar: bemærk at sidste afsnit omhandlende, at alle spillere må forsøge at erobre bolden er bortfaldet. Reglen er blevet tilpasset, det der ofte sker i praksis.§9 Bolden i og ude af spilBolden ude af spil (side 44)Bolden er ude af spil, når
 • den fuldstændigt har passeret sidelinjen eller mållinjen, hvad enten det sker på jorden eller i luften
 • dommeren har standset spillet.
 • Den rører et medlem af dommerteamet, bliver på banen, og
  • –  et hold påbegynder et lovende angreb
  • –  bolden går direkte i må
  • –  det modsatte hold erobrer boldenI disse tilfælde genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde.Bolden i spil (side 44)Bolden er i spil i alle andre situationer, også når den rører et medlem af dommerteamet, og når den springer tilbage fra en målstang eller et hjørneflag og forbliver på banen.

4

§ 10 Kampens resultat

Scoring (side 45)

Et mål er scoret, når hele bolden har passeret mållinjen mellem målstængerne og under overliggeren, for- udsat at der ikke foreligger nogen lovovertrædelse af det hold, som har scoret.

Hvis målmanden kaster bolden direkte i modspillernes mål, dømmes målspark.

Hvis dommeren markerer for mål, før bolden helt har passeret mållinjen, genoptages spillet ved, at dom- meren lader bolden falde.

§12 Utilladelig spillemåde og sportslig opførsel

Side 54 – forseelser til direkte frispark

Der dømmes direkte frispark til modspillerne, hvis en spiller begår én af følgende forseelser:

 • Begår en hands-forseelse
 • Holder en modspiller
 • Bremser en modspiller med fysisk kontakt
 • Bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person
 • Kaster en genstand mod bolden, en modspiller eller et medlem af dommerteamet, eller rører bol-den med en håndholdt genstand
  DFU-kommentar: bemærk, at ændringen alene drejer sig om handsforseelser.Spille bolden med hånd eller arm (side 54) (DFU-kommentar: se desuden ændring i ”Internationale afgø- relser….” bagerst i denne pixi-udgave)Det er en forseelse, hvis en spiller
 • Forsætligt rører bolden hånd/arm – herunder bevæger hånd/arm mod bolden
 • Erobrer eller kan kontrollere bolden, efter at bolden har rørt hånd/arm og derefterScorerimodspillernesmålSkaberenscoringsmulighed
 • Scorer i modspillernes mål direkte fra berøring med hånd eller arm, uanset om det er uforsætligt.Dette omfatter også målmanden Det er normalt en forseelse, hvis en spiller

• Rører bolden med hånd/arm, når
Håndens/armens position har gjort spillerens krop unaturligt højere eller bredere
Hånden/armen er over skulderhøjde (medmindre spilleren forsætligt spiller bolden, som

derefter rører hånd/arm)

Ovennævnte forseelser omfatter også, hvis bolden rører en spillers hånd/arm og kommer direkte fra en anden spiller, som er tæt på.

Bortset fra ovennævnte tilfælde er det normalt ikke en forseelse, hvis bolden rammer en spillers hånd/arm

• Direkte fra en berøring af spilleren selv
5

 • Direkte fra en berøring af en anden spiller som er tæt på
 • Hvis hånden/armen er tæt på kroppen og ikke gør spillerens krop unaturlighøjere eller bredere
 • Hvis en spiller falder og hånden/armen er mellem kroppen og jorden som en støtte, men ikkestrakt væk fra kroppen i nogen retning.Uden for hans eget straffesparksfelt gælder de samme begrænsninger for målmanden som for alle andre spillere, hvad angår det at spille bolden med hånden.Hvis målmanden ulovligt rører bolden med hånd/arm i eget straffesparksfelt, dømmes indirekte frispark uden følgestraf.Der dømmes indirekte frispark til modspillerne, hvis en målmand inden for eget straffesparksfelt begår én af følgende forseelser:
 • Har kontrol over bolden med hånd/arm i mere end 6 sekunder, før han frigør den til spil
 • Rører bolden med hånd/arm efter at have frigjort den til spil, men før den har rørt en anden spil-ler
 • Rører bolden med hånd/arm, medmindre målmanden klart har sparket til bolden eller forsøgt detfor at frigive den til spil

Efter den forsætligt er sparket til ham af en medspiller
Efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller

En målmand anses for at have kontrol over bolden, når

 • bolden er mellem hans hænder, eller mellem hånden og en anden flade (f.eks. jorden eller hansegen krop), eller hvis han rører bolden med nogen del af hænderne eller armene – undtagen hvisbolden springer tilbage fra målmanden, eller målmanden har foretaget en redning
 • han holder bolden i sin udstrakte, åbne hånd
 • han hånddribler eller luftdribler med bolden.En målmand må ikke angribes af en modspiller, når han har kontrol over bolden med hænderne.Følgestraffe (side 56)Dommeren har retten til at tildele disciplinære sanktioner fra det øjeblik, han træder ind på banen for at kontrollere den før kampen, til han forlader banen efter kampen (indbefattet straffesparkskonkurrence).Hvis en spiller eller official før kampen begår en forseelse til udvisning, skal dommeren nægte den pågæl- dende spiller eller official at deltage i kampen (se § 3). Dommeren skal indberette enhver yderligere over- trædelse.En spiller eller official, som begår en forseelse til advarsel eller udvisning, på eller uden for banen straffes efter forseelsens karakter.Det gule kort anvendes for at signalere, at en spiller, reserve udskiftet spiller er blevet advaret. Det røde kort anvendes for at signalere, at en spiller, reserve eller udskiftet spiller er blevet udvist. Kun en spiller, reserve, udskiftet spiller eller official kan få vist det gule eller røde kort.Standsning af en igangsættelse for at vise et kort (side 56)Når dommeren har bestemt sig for at tildele en advarsel eller udvisning, må spillet ikke genoptages, før straffen er blevet tildelt. Medmindre holdet vælger at tage et hurtigt frispark, har en klar scoringsmulig-

6

hed, og dommeren ikke har påbegyndt proceduren ved følgestraffen. Følgestraffen tildeles ved næste standsning i spillet. Hvis forseelsen berøvede det angribende hold en scoringsmulighed, skal spilleren advares.

Scoringsjubel (side 58)

Spillere må juble, når der er scoret, men jubelen må ikke være overdreven, ligesom der ikke opfordres til indstuderet scoringsjubel. Jubelen må ikke medføre overdreven forhaling af tiden.

At forlade banen for at juble over et mål medfører ikke i sig selv advarsel, men det er afgørende, at spiller- ne er hurtigt tilbage på banen.

En spiller skal advares, uanset om målet underkendes eller ej, hvis han

 • klatrer op ad rækværket mod tilskuerne og/eller nærmer sig tilskuerne på en måde, der kan bringesikkerheden i fare
 • gestikulerer eller handler på en provokerende, hånende eller ophidsende måde
 • dækker hoved eller ansigt med en maske eller tilsvarende
 • tager spilletrøjen af eller tildækker sit hoved med denForseelser som skal straffes med udvisning (side 59)En spiller, reserve eller udskiftet spiller skal udvises, hvis han
 • berøver modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved en handsforseelse (dette gælder ikke målmanden i eget straffesparksfelt)
 • berøver et mål eller en oplagt scoringsmulighed for en modspiller, hvis generelle retning er mod målet hos den spiller, som begår den forseelse, som skal straffes med et frispark (se dog undtagel- ser nedenfor).
 • gør sig skyldig i spil, som i alvorlig grad er utilladeligt
 • bider eller spytter på eller efter en modspiller eller nogen anden person
 • gør sig skyldig i voldsom adfærd
 • bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn
 • modtager sin anden advarsel i samme kamp
 • træder ind i videokontrolrummetEn spiller, reserve eller udskiftet spiller, som er blevet udvist, skal forlade banen, det tekniske område og disses umiddelbare nærhed.Berøven af oplagt scoringsmulighedHvis en spiller berøver det andet hold et mål eller en oplagt scoringsmulighed ved en handsforseelse, skal spilleren udvises, uanset hvor forseelsen fandt sted.Hvis en spiller begår en forseelse mod en modspiller, som berøver denne en oplagt scoringsmulighed, og dommeren dømmer straffespark, skal spilleren advares, hvis forseelsen indebar et forsøg på at spille bol- den. I alle andre tilfælde (f.eks. holde, puffe, ingen mulighed for at spille bolden etc.), skal spilleren udvises.Officials (hele dette afsnit er nyt, og af læsevenlige årsager, har vi ikke markeret det med fed/kursiv)

7

Hvis der begås en forseelse, og den pågældende official ikke kan identificeres, er det chef-træneren i det tekniske område, som skal straffes.

Følgende forseelser vil normalt medføre en påtale – gentagne eller overdrevne forseelser bør medføre en advarsel eller en udvisning:

 • at træde ind på banen på en respektfuld og ikke konfronterende måde
 • at undlade at samarbejde med et medlem af dommerteamet, ved for eksempel at ignorere en op-fordring eller instruks fra linjedommer eller 4. dommer
 • ved ord eller handling at udtrykke mindre uenighed med en kendelse
 • fra tid til anden at forlade det tekniske område uden at begå nogen yderligere overtrædelse.Følgende forseelser er eksempler på forseelser, der vil medføre en advarsel:
 • tydeligt eller gentagne gange ikke at overholde afgrænsningen af holdets tekniske område
 • at forhale en igangsættelse, som skal foretages af ens eget hold
 • forsætligt at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område, uden at det sker med konfrontationtil formål
 • at protestere ved ord eller handling, for eksempel ved at kaste med eller sparke til drikkedunke el-ler andre genstande, eller ved at gestikulere på en måde, som viser klar mangel på respekt fordommerteamet, for eksempel ved at klappe sarkastisk
 • at bevæge sig ind i dommernes review område
 • overdrevent eller gentagne gange ved fagter at appellere for et gule eller rødt kort
 • overdrevent at appellere for et review ved at vise VAR tegnet
 • at gestikulere eller handle på en provokorende eller ophidsende måde
 • vedvarende uacceptabel opførsel, herunder gentagne gange at begå forseelser, der skal straffesmed påtale
 • at udvise mangel på respekt for spilletFølgende forseelser er eksempler på forseelser, som vil medføre udvisning:
 • at forhale en igangsættelse for modspillerne, ved for eksempel at holde fast i bolden, sparke boldenvæk eller lægge forhindringer i vejen for en modspiller
 • med vilje at forlade det tekniske område for at protestere mod eller gå i rette med et medlem atdommerteamet eller for at handle på en provokerende eller ophidsende måde
 • at bevæge sig ind i modspillernes tekniske område på en aggressiv eller konfrontationssøgendemåde
 • med vilje at kaste eller sparke en genstand ind på banen
 • træde ind på banen for at konfrontere et medlem af dommerteamet (dette gælder også pausen ogved kampens afslutning) eller for at få indflydelse på spillet, en modspiller eller et medlem af dom-merteamet
 • at træde ind i videokontrolrummet
 • at opføre sig fysisk eller aggressivt (herunder bide eller spytte) overfor en spiller, reserve eller offi-cial fra det modsatte hold, et medlem af dommerteamet, en tilskuer eller nogen anden person (foreksempel en bolddreng, sikkerheds- eller turnerings-official)
 • at modtage sin anden advarsel i samme kamp
 • at bruge fornærmende, hånende eller upassende sprog eller tegn
 • at anvende uautoriseret elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr og/eller opføre sig upas-sende som følge af anvendelse af elektronisk udstyr eller kommunikationsudstyr
 • at udvise voldsom adfærd

8

Spillets igangsættelse efter utilladelig spillemåde og usportslig opførsel (side 60)

 • Hvis bolden er ude af spil, genoptages spillet med den pågældende igangsættelse
 • Hvis bolden er i spil, og en spiller begår en fysisk forseelse på banen mod

o en modspiller – dømmes indirekte eller direkte frispark eller straffespark
o en medspiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller, official eller et medlem af dommer-

teamet – dømmes direkte frispark eller straffespark, hvis forseelsen indebærer eller kunne

indebære fysisk kontakt.
o en hvilken som helst anden person – lader dommeren bolden falde.

• Alle verbale forseelser straffes med indirekte frispark

Side 61 – tredje afsnit:

Hvis en spiller på eller udenfor banen kaster eller sparker en genstand (bortset fra kamp-bolden) mod en modspiller, eller kaster eller sparker en genstand, herunder bolden mod en reserve, udskiftet spiller udvist spiller, official, et medlem af dommerteamet eller bolden, genoptages spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor genstanden ramte eller ville have ramt personen eller bolden. Hvis dette punkt er uden for banen, tages frisparket på det nærmeste punkt på grænselinjen. Der dømmes straffespark, hvis punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

Og i næstsidste afsnit på side 61:

Hvis en spiller begår en forseelse uden for banen mod en spiller, reserve, udskiftet spiller eller en official fra spillerens eget hold, genoptages spillet med et indirekte frispark fra det nærmeste punkt på grænselin- jen.

§13 Frispark

Markering for indirekte frispark (side 62)

Dommeren markerer et indirekte frispark ved at strække en arm i vejret. Han skal holde armen i denne stilling, indtil sparket er taget, og bolden er rørt af en anden spiller, gået ud af spil eller det er klart, at et mål ikke kan scores direkte.

Hvis dommeren fejlagtigt ikke markerer, at et frispark er indirekte, og bolden går i mål, skal frisparket tages om.

Udførelse (side 62)

Alle frispark tages fra det sted, hvor forseelsen blev begået, bortset fra følgende:

 • Et indirekte frispark til angriberne i modspillernes målfelt tages på den af målfeltets linjer, som erparallel med mållinjen, og fra det punkt, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået.
 • Et frispark i eget målfelt kan tages hvor som helst i målfeltet.
 • Et frispark for forseelser, hvor en spiller træder ind på, genindtræder på eller forlader banen udentilladelse, tages fra det punkt, hvor bolden var, da spillet blev standset. Hvis en spiller begår en for- seelse uden for banen, genoptages spillet med et frispark fra det punkt på grænselinjen, som er nærmest det sted, hvor forseelsen blev begået. For forseelser, som skal straffes med et direkte fri- spark, dømmes straffespark, hvis dette punkt er inden for straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

9

 • Hvis loven foreskriver et andet sted for igangsættelsen (jfr. §§ 3, 11 og 12), ta- ges frisparket herfra.Bolden
 • skal ligge stille, og sparkeren må ikke røre bolden igen, før den har rørt en anden spiller
 • er i spil, når den er sparket og klart bevæger sig (DFU-kommentar: Bemærk, at bolden ved frisparktil det forsvarende hold i eget straffesparksfelt, ikke længere skal sparkes ud af straffesparksfel- tet for at være i spil)Indtil bolden er i spil, skal alle modspillere være
 • mindst 9,15 m fra bolden, medmindre de er på egen mållinje mellem målstængerne
 • uden for straffesparksfeltet ved frispark i straffesparksfeltet.
 • Hvis tre eller flere spillere fra det forsvarende hold udgør en mur, skal alle fra det angribendeholds spillere være mindst en meter fra muren, indtil bolden er i spilOvertrædelser / straffebestemmelser (side 63)Hvis en modspiller – når et frispark tages – er nærmere bolden end foreskrevet, tages frisparket om, med- mindre fordelsreglen kan anvendes. Men hvis en spiller tager et frispark hurtigt, og en modspiller, som er mindre end 9,15 m fra bolden, opsnapper den, lader dommeren spillet fortsætte. En modspiller, som for- sætligt forhindrer et frispark i at blive taget hurtigt, skal advares for at forhale en igangsættelse.Hvis en spiller fra det angribende hold, når et frispark tages, er mindre end 1 meter fra en mur bestående af mindst tre spillere fra det forsvarende hold, dømmes indirekte frispark.Hvis forsvarsspillerne tager et frispark i eget straffesparksfelt, og én eller flere modspillere endnu er i straf- fesparksfeltet, fordi de ikke havde tid til at forlade det, skal dommeren lade spillet fortsætte. Hvis en mod- spiller, som er i straffesparksfeltet, når sparket tages, eller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, skal frisparket tages om.Sidste afsnit (side 64)Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse.
 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.§14 Straffespark Udførelse (side 65)Bolden skal ligge stille på straffesparksmærket, og målstænger, overligger og målnet skal være i ro.Det skal tydeligt tilkendegives, hvem der skal sparke.Den forsvarende målmand skal forblive på mållinjen mellem målstængerne med front mod sparkeren uden at røre målstænger, overligger eller målnet, indtil sparket er taget.

10

Øvrige spillere skal befinde sig
• mindst 9,15 m fra straffesparksmærket• bag straffesparksmærket
• på banen
• uden for straffesparksfeltet

Efter at spillerne har taget opstilling i overensstemmelse med loven, giver dommeren signal til straffespar- kets udførelse:

Sparkeren skal sparke bolden fremad. Udførelse med hælen er tilladt, hvis bolden bevæger sig fremad. Når bolden sparkes, skal den forsvarende målmand have mindst en del af foden på eller i luften i flugt med mållinjen.

Bolden er i spil, når sparket er taget, og den klart bevæger sig. Sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Et spark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse.

Hvis et straffespark skal tages eller tages om, forlænges den ordinære kamps eller den forlængede spilletids halvleg, indtil sparket er fuldført.

Overtrædelser / straffebestemmelser (side 66)

Når dommeren har givet signal til, at straffesparket kan tages, skal sparket udføres. Hvis sparket ikke udfø- res, kan dommeren tildele følgestraffe, før han giver signal til udførelsen.

Hvis, efter at et straffespark er taget (side 67)
Sparkeren rører bolden igen, før den har rørt en anden spiller:
• Dømmes indirekte frispark til det forsvarende hold (direkte frispark, hvis sparkeren begår en hands- forseelse).

DFU-kommentar: Øvrigt omkring straffespark, udførelse og eventuelle overtrædelser/forseelser er uæn- dret.

§15 Indkast

Udførelse (side 68)

I kasteøjeblikket skal kasteren

 • stå med front mod banen
 • have en del af hver fod enten på sidelinjen eller på jorden uden for linjen
 • kaste bolden bagfra over hovedet med begge hænder fra det sted, hvor bolden forlod banen.Alle modspillere skal være mindst 2 meter fra det punkt på sidelinjen, hvor indkastet tages. Bolden er i spil, når den er kommet ind på banen. Hvis bolden rører jorden, før den kommer ind på banen, tages et nyt ind- kast af samme hold. Hvis indkastet ikke er udført korrekt, tages et nyt indkast af modspillerne.

11

Hvis en spiller ved udførelsen af et korrekt indkast forsætligt kaster bolden ind på en modspiller for at kunne spille den igen, og dette ikke sker på en satset eller hensynsløs måde eller med unødig stor kraft, lader dommeren spillet fortsætte.

Kasteren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Overtrædelser/straffebestemmelser (side 68)

Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis kasteren begår en handsforseelse

 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i kasterens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der kastede. I så fald dømmes indirekte frispark.
  En modspiller, som usportsligt distraherer eller er til gene for kasteren (herunder at være mindre end 2 meter fra det sted, hvor indkastet skal tages), skal advares for usportslig opførsel. Hvis indkastet er udført, dømmes indirekte frispark.For enhver anden overtrædelse af denne paragraf tages indkastet af en modspiller.§16 MålsparkUdførelse (side 69)
 • Bolden skal ligge stille og sparkes fra et sted i målfeltet af en spiller fra det forsvarende hold
 • Bolden er i spil, når den er sparket og klart bevæger sig
 • Modspillerne skal forblive uden for straffesparksfeltet, indtil bolden er i spil.Overtrædelser / straffebestemmelserHvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse,
 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.Hvis der er modspillere i straffesparksfeltet, da sparket tages, fordi de ikke havde tid til at forlade det, lader dommeren spillet fortsætte. Hvis modspillerne, som er i straffesparksfeltet, rører eller forsøger at erobre bolden, før den er i spil, tages sparket om.Hvis en spiller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, og begår en forseelse mod en modspiller, eller der begås en forseelse mod ham, tages målsparket om. Spilleren, som begår forseelsen, advares eller udvises, alt efter forseelsens karakter.For enhver anden overtrædelse af denne paragraf tages målsparket om.DFU-kommentar: bemærk, at bolden ikke længere skal spilles direkte ud af straffesparksfeltet ved mål- spark. I forhold til linjedommerens opgaver, er der en naturlig konsekvensrettelse på side 80. Linjedomme- ren skal ikke længere holde øje med, om bolden ved igangsættelsen forlader feltet. Derfor slettes dette.

12

§17 Hjørnespark

Overtrædelser / straffebestemmelser (side 70)
Hvis en spiller rører bolden igen, efter at bolden er i spil, men før den har rørt en anden spiller, dømmes indirekte frispark. Hvis sparkeren begår en hands-forseelse,

 • dømmes direkte frispark
 • dømmes straffespark, hvis forseelsen blev begået i sparkerens straffesparksfelt, medmindre det varmålmanden, der sparkede. I så fald dømmes indirekte frispark.Internationale fortolkninger og danske afgørelser§1 Banen (side 103)Den almindelige størrelse på en fodboldbane til turneringsbrug er 105 x 68 meter, men det enkelte turne- ringsreglement kan fastsætte nærmere bestemmelser herfor.
  Ved vurdering af transportable fodboldmål skal dommeren være opmærksom på følgende:
  Målene må
 • ikke kunne vælte
 • ikke kunne rykke sig under kampen af hensyn til den sportslige afvikling
 • ikke være forsynet med noget, som kan forhindre bolden i at gå direkte ud af spil (dvs at eventuelletransporthjul e.l. skal være monteret således at det forreste punkt er mindst ca. 22 cm fra måls- tangens bagkant).En forankring, f.eks. ved kontravægte, bagliggere e.l. er lovlig, hvis ovenstående er opfyldt.Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at anvende to forskellige overfalder på en bane, for eksempel kunstgræs i målfelterne og naturligt græs på den øvrige bane. Derimod kan det være tilladt at anvende en blanding af naturligt græs og kunstgræs (hybrid) i for eksempel målfeltet og naturligt græs på den øvrige bane, hvis der ikke er synlig eller mærkbar over-gang mellem de to overfalder.Det er ikke tilladt for personer i det tekniske område at have adgang til eller mulighed for at følge monito- rer anbragt ved banen.Det er ikke tilladt at have en drone til at flyve over banen og filme eller overvåge kampen – den skal befinde sig uden for stregerne og i en afstand, så den ikke er farlig§11 Offside (side 107)Genere en modspiller – bemærkning:Hvis en angrebsspiller i offside-position forhindrer en modspiller i at kunne spille bolden ved klart at spærre for hans udsyn eller bevægelser, skal han straffes for at genere en modspiller.En angrebsspiller i offside-position, som kæmper om bolden med en modspiller uden at røre den, skal straf- fes for at genere en modspiller, medmindre dommeren anser det for en større fordel for det forsvarende hold at lade spillet fortsætte. Forseelsen kan indebære fysisk kontakt, forsætlig eller uforsætlig, men det er ingen nødvendighed. Det er i sagens natur et krav, at bolden er tæt på spillerne. En vejledende afstand kunne være 1 – 11⁄2 meter, uden at den skal udmåles med en tommestok.Ved et skud på mål eller en bold tæt på mål vil en angrebsspiller, som befinder sig i off-sideposition i den halvdel af målfeltet, hvor bolden går hen, som oftest genere målmanden (eller en anden forsvarsspiller)

13

DFU-kommentar: Afsnittet er en tilføjelse og tydeliggørelse i forhold til tidligere.

§12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel

Tacklinger (side 108)

En tackling omfatter lovmæssigt også de tilfælde, hvor en spiller kommer glidende med knæet forrest. For at et forsøg kan straffes med direkte frispark, kræves fysisk kontakt.

Ved forseelsen tackle en modspiller skal der ikke nødvendigvis tildeles følgestraf.

En glidende tackling med et eller begge ben er tilladt, forudsat at den efter dommerens skøn ikke er farlig. Hvis spilleren, som udfører tacklingen spænder ben for modspilleren, skal dommeren dømme et direkte frispark og eventuelt advare spilleren.

Ved vurdering af følgestraffe i forbindelse med tacklinger skal dommeren lægge følgende til grund for sit skøn:

 • Kontrollen over tacklingen (ingen / ét / begge ben i kontakt med jorden)
 • Voldsomheden i tacklingen (den hastighed, hvormed tacklingen sættes ind)
 • Føddernes retning (tackles der med strakt fod og med knopperne/sålen først ?)
 • Muligheden for at spille bolden
 • Viljen til at spille boldenEn voldsom, ukontrolleret tackling med ét eller begge ben, som rammer modspilleren og bringer hans sik- kerhed i fare, betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt og straffes med direkte frispark og udvis- ning. Dette gælder, uanset om tacklingen sættes ind forfra, bagfra eller fra siden.Hands (side 109)Det er tilladt forsætligt (med vilje) at spille bolden med skulderen, forudsat at bolden ikke rører armen. Det er ikke tilladt at spille bolden med hånd eller arm, hvis det sker forsætligt, eller som følge af, at spilleren har forsøgt at gøre sig unaturligt høj eller bred. En reflekshandling er i fodboldlovens forstand forsætlig.I sin vurdering af, om en hands er strafbar eller ej, skal dommeren blandt andet overveje følgende kriterier:
 • Er hånden i en naturlig/unaturlig position i forhold til spillerens bevægelse?
 • Er hånden/armen over skulderhøjde?
 • Bevæger bolden sig mod hånden – eller hånden mod bolden?
 • Hvor langt har bolden bevæget sig, før kontakten opstår?
 • Kan spillere undgå kontakten – eller forsøger han på det?
 • Gør spilleren sig højere eller bredere?Der skal normalt ikke tildeles en advarsel for at spille bolden med hånden, medmindre spilleren
 • bremser eller griber ind i et lovende angreb
 • forsøger at score med hånden
 • udviser usportslig opførsel (f.eks. ved at begå et taktisk frispark)Side 112 i Internationale afgørelser og danske fortolkningerAfsnittet omhandlende målmanden der af taktiske grunde parerer en bold, han kunne have grebet skal slettes.
  DFU-kommentar: En tilpasning til praksis.

14

Scoringsjubel (side 112)

Det betragtes som usportslig opførsel og skal straffes med advarsel, hvis en spiller –
mål-scoreren eller en anden spiller – i jubel efter et scoret mål overskrider de almindelige grænser for op- førsel på en fodboldbane. Dommeren skal være synlig og udvise sund fornuft i sin håndtering af jubelscener efter scoring.

Det gælder også, hvis målet efterfølgende annulleres.

Målmandens funktionsdygtighed (nyt afsnit):
Målmanden skal kunne varetage sin funktion 
– men også have brug for det. Der er forskel på, om mål- manden i et redningsforsøg slår hovedet ond i målstangen, og bolden i det samme går i mål – eller bol- den springer tilbage på banen til fortsat spil. I det første tilfælde dømmes mål – i det andet tilfælde af- brydes spillet for behandling af målmanden.

Forsætlig aflevering fra spiller til egen målmand (side 112)

Ændrer overskrift til:

Spil til egen målmand

De centrale ord i reglen er: forsætligt, sparker og rører. Forsætligt vil sige med vilje; sparker er noget, man gør med foden eller fødderne, og rører skal tages bogstaveligt. Retningen på bolden er underordnet.

Det betyder, at målmanden ikke alene skal straffes, hvis han samler bolden op, men blot der er kontakt mellem bolden og hånden / nogen del af armen. Det betyder også, at målmanden gerne må tage bolden med hænderne, hvis afleveringen er foretaget med andet end foden, f.eks. hovedet, brystet, låret, knæet, skinnebenet osv.

Følgestraffe (side 113-114) (DFU-kommentar: har fået ny ordlyd)
Ud over advarsel og udvisning, som er direkte omtalt i loven, har dommeren en sanktionsmulighed i påta- len. Den foretages ved, at dommeren ved en standsning i spillet kalder spilleren til side og tydeligt påtaler hans forseelse. Påtalen er et signal til spilleren om, at han ved fortsat at overtræde spillets love vil pådrage sig en advarsel. En spiller kan således kun få én påtale, ligesom en spiller, der har fået en advarsel, ikke se- nere i kampen kan få en påtale.

Begår en spiller, som har en advarsel, en forseelse som ville medføre påtale, tildeles han sin 2. advarsel og udvises dermed.

Når en spiller udvises for sin anden advarsel, skal dommeren først vise det gule og straks efter det røde kort for at tilkendegive, at der ikke er tale om en direkte udvisning. Hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis kortene skal vises, efter at spillerne har forladt banen, kan der afviges fra denne procedure af hensyn til den praktiske afvikling af situationen. En udvist spiller må ikke tage ophold på udskiftningsbænken (be- finde sig hos træner/leder/ medspillere), heller ikke hvis han er omklædt. Han må gerne tage plads mellem tilskuerne, hvis han er omklædt og forholder sig i ro.

Ved tildeling af personlig straf skal det sikres, at den rette spiller straffes, og at der ved proceduren opnås den mest hensigtsmæssige afvikling af situationen. Det øvrige dommerteam skal være behjælpelige med registrering af oplysningerne. Gule og røde kort anvendes under kampen over for spillere, reserver, udskif- tede spillere og officials. Før og efter kampen samt i pausen anvendes kortene i Danmark af administrative årsager over for de samme personer på strækningen mellem omklædningsrum og bane.

15

Dommeren kan, jfr. § 5, anvende fordelsreglen i forbindelse med en forseelse, som skal straffes med en advarsel. Hvis spilleren, før spillet standses, begår yderligere en forseelse, som skal straffes med en advarsel, skal han tildeles sin 2. advarsel og udvises.

§ 13 Frispark (side 114)
Udførelse
Sparket må ikke tages, før dommeren har givet signal dertil, sædvanligvis ved at fløjte. Hvis spilleren ønsker at tage et hurtigt frispark, betragtes signalet som givet, forudsat at dommeren har fuld kontrol over situati- onen. En spiller, som tager et frispark, efter at dommeren har bedt ham vente, indtil der bliver givet signal, skal advares.

Definition af forsvarsmur:
Ved en forsvarsmur forstås en mur af mindst tre spillere fra det forsvarende hold, som er opstillet nor- malt 9,15 meter fra åstedet, mellem åstedet og bolden 
– typisk med det formål at blokere et indlæg eller et skud på mål

DFU-kommentar: Afsnittet omhandlende, at bolden sparkes ud af eget straffesparksfelt er slettet.

§ 16 Målspark (side 115)

Udførelse:
Bolden er i spil, når den er sparket direkte ud af straffesparksfeltet og ud på den øvrige del af banen.DFU-kommentar: Afsnittet er slettet, som en naturlig konsekvens af de ændrede regler for fri- spark/målspark i eget straffesparksfelt.

Tidsbegrænsede udvisninger (side 116):

 • Hvis en reserve udvises med direkte rødt kort under 1. eller 2. halvleg, fortsætter holdet med uændrede antal spillere – altså ingen reducering.
 • Hvis en reserve udvises med direkte rødt kort i pausen, reduceres holdet med en spiller i resten af kampen. Holdet vælger selv, hvilken spiller der skal reduceres med.
 • En official, som modtager en advarsel, kan forblive i det tekniske område.DFU-kommentar: Ovenstående er tilføjelser/præciseringer til de kendte regler i forhold til tidsbegrænsede udvisninger.

Kritik af DBUs håndtering af nye regler

Udgivet 29/6

Det er IKKE en stor overraskelse, at der i år pr. 1/7 træder nye fodboldregler i kraft.

Dette har været tilfældet de sidste mange år – men i år er der nogle flere væsentlige ændringer, hvis formål er at forbedre spillet og gøre det mere “overskueligt” at dømme (eller ikke dømme) hands.

Spørgsmålet er så om det er lykkedes – I hvert fald kan vi se af det materiale, som DBU har udsendt indtil videre – som en “såkaldt” læse let version er helt uoverskuelig – og slet ikke giver det fulde overblik – og “klæder” os dommere på.

Vi har i bestyrelsen til stor forundring yderligere kunne konstatere – at uddannelsen af vores aktive dommere er forringet igen, fordi man IKKE vil trykke en ny lovbog i år.

Begrundelse fra DBU er – Der er ikke penge til dette…. og det til trods for, at der er klare ønsker fra samtlige dommerklubber og dommere om, at en ny fysisk lovbog er nødvendig.

Derudover har vi også fået oplyst, at den nye lovbog, som KUN bliver tilgængelig som download og via DBU APP – FØRST vil være klar midt august.

Altså ingen garanti for at denne nye lovbog er klar inden efterårssæson starter op.

Der er oprettet 8-9 kurser i Jylland og i Vejle foregår dette Torsdag 15/8 – altså i ugen EFTER turneringen er gået i gang, hvilket naturligvis er bedre end slet ingen kursus – men absolut ikke OK – at undervisning foregår EFTER turneringerne er gået i gang.

Vi er rystet og synes ganske enkelt at fremgangsmåde er meget mærkelig – og direkte skadelig for – at vi som dommere kan dømme korrekt – fordi hvis vi ikke engang har en lovbog klar – eller har fået uddannelse før sæsonstart – hvordan pokker kan man så forvente, at vi kan dømme efter de nye regler.

Kritikpunkterne er viderebragt meget tydeligt til DFU – at når DBU ikke vil handle på vores kraftige kritik – men blot lader tingene fortsætte som de er – uden at være villige til at lytte til, hvad som er nødvendigt – at noget må gøres.

Vi har i flere år nu forsøgt at få DBU overbevist om, at når regler træder i kraft pr. 1/7 hvert år nu – og ikke som i gamle dage 1/1 – så SKAL den obligatoriske teorigennemgang flyttes til fx sidste 2 uger i juni og første 2-3 uger i august – så man kan være klar til de nye regler.

Dette er blevet afvist igen og igen med den begrundelse, at det kan ikke lade sig gøre rent tidsmæssigt.

Vejle Fodbolddommerklubs bestyrelse har derfor sendt et direkte brev til DFU (som i øvrigt er meget enige og forsøger at gøre noget ved dette også) – og vi har foreslået, at så længe der ikke er gennemført uddannelse fagligt af vores dommere – så kan og bør reglerne ikke gælde.

Ingen klubber, spillere eller dommere kan være tjent med at blive kastet ud i opgaver fra på mandag uden regler, uden uddannelse og klargøring.

Men det er naturligvis ikke noget som Vejle Fodbolddommerklub kan gøre alene.

Vi har derudover besluttet – at for vores “penge” i dommerklubben at give alle vores medlemmer en gratis printet udgave af dommerlovbogen, når den engang er færdig og klar – selv om dette burde være noget, som DBU helt naturligt stod for.

For at vide hvor mange vi skal bestille – så bedes du – hvis du ønsker lovbogen klikke på dette link..

Kursus ny fodboldlov

Den nye fodboldlov træder i kraft 1/7 2019 – og indeholder nogle ret væsentlige ændringer.

Derfor opfordres alle aktive dommere til at få tilmeldt sig et af de mange kurser – som DBU JYLLAND har lagt op.

I Vejle foregår det i VEJLE STADION og ikke i VB Parken: TORSDAG 15/8 kl.18.30 til 20.30 – men er du forhindret så tilmeld dig et af de andre steder.

Al tilmelding foregår i DBU systemet – klik på dette link.

Der er kun 40 pladser og vi er 60 aktive dommere i Vejle – så få endelig tilmeldt dig nu – så du er klar til efterårssæson og nye regler.

Nye fodbold regler pr. 1/7 2019

Der kommer nu nogle justeringer af fodboldloven på en del områder.

Vi har ikke fået en endelig “køreplan” – hvad som kommer til at ske – men forventer følgende:

a) Ny lovbog vil være klar til gratis download meget snart. Indtil da skal man anvende den gamle + udprinte tillæg “kaldet læse let”.

Denne er udsendt fra DBU lovgruppen til alle dommere – men kan også downloades her.

Ligesom den nuværende fodboldlov kan downloades her.

b) Kursus med gennemgang af reglerne omkring hands/officials osv. kommer til at ske i august på 6-8 forskellige steder i Jylland. Der er mange fortolkninger på især hands – som virkelig forudsætter, at man som dommer skal opdateres og “lære” disse nye regler. Vi kan kun opfordre til, at du får dig tilmeldt et af disse kursus.

Mere information følger så snar vi kender den fra DBU JYLLAND


Fodboldtur til Chelsea/London

Så er DFU – Danske Fodbolddommere klar med en kæmpe oplevelse! 
Turen er for dommerkolleger, familie, venner og bekendte.

Turen byder på mange oplevelser, bl.a.

 • Premier League kamp.
 • Kamp i Leaque one eller tilsvarende afhængig af mulighederne.
 • Sight Seeing til Londons mest kendte seværdigheder –
  • Trafalger Square
  • Big Ben
  • Parlamentet
  • Horse Guards
  • Downing Steeet 10
  • Buckingham Palace
  • Sct Pauls Cathedral
  • Tower
  • Leicester Sqaure
  • Piccadilly Circus
  • Govent Garden
  • Oxford Street
 • Shopping i modebutikker, London er grundet konkurrence og pundets kurs meget billig!
 • Besøg London Eye, London Dungeons, Madame Tussaud, British Museum eller Imperial War Museum
 • Spændende besøg på Borough Market, Londons bedste marked
 • Besøg nogle af Londons ældste pubs – og oplev den helt særlige atmosfære

Mulighederne i London er uendelige – og stemningen helt speciel!

Du kan følge programmet – eller lave dine egne ture – med hjælp fra turens guider.

Se foreløbigt program og yderligere informationer herunder eller hent det som pdf: fodboldtur_london_jan 20

Program 

(Ændringer kan forekomme afhængig af kamptidspunkt. Endelige kamptidspunkt kendes først 4 – 6 uger før. Rundens kampe kan placeres fra fredag aften til mandag aften, derfor er turen lagt til at dække dette.)

Fredag:

Morgen:                              Afrejse med fly fra Kastrup eller Billund

Frokost                               Indtages på Pub – herefter check in på hotellet

Eftermiddag                       Covent Garden og de hyggelige gader og butikker

Gåtur i Soho – Picadilly Circus og Leicester Square

Aften                                  Musical efter eget valg (mulig rabat )

Lørdag

Formiddag                          Tower og Tower Bridge, Sct. Cathrines Dock, Leathenhall market, the Monument Sct. Pouls Cathedral

Frokost                               Borough Market

Eftermiddag                       Fodboldkamp

Aften                                  Middag på pub, hyggeligt samvær

Søndag

Formiddag                          Fælles sightseen i det centrale London – Trafalger square, parlamentet, Big Ben, Horse guards, Downing Street 10, Harrods vagtskifte Buckingham Palace

Frokost                               Buffet på stadion

Eftermiddag                       Fodboldkamp

Aften                                  Restaurant eller pub i området ved hotellet

Mandag                             

Formiddag                          En seværdighed efter eget valg, (eks  London Eye, London Dungeons eller Madame Tussaud), Frokost afhængig af seværdighed

Eftermiddag                       Camden Market, Camden Town

Aften                                  Middag i Chinatown (inkl. i prisen)

Tirsdag                             

Formiddag / middag           Shopping eller rundvisning på Wembley

Eftermiddag                       Retur til Danmark

Du kan naturligvis vælge kun at deltage i noget af programmet. I London bestemmer du derfor selv, hvad du vil opleve – og hvornår. Du kan deltage på de ture, der arrangeres – eller du kan tilrettelægge din egen ”Londontur”. Har du behov for råd og hjælp til at opleve netop det, du gerne vil, så hjælper turens guider.

Rejseleder er DFUs formand Tore Østergaard godt assisteret af Kirsten, der begge kender London særdeles godt fra flere årlige besøg gennem de seneste 25 år.

Mere om turen:

Vi overnatter på et godt hotel ca 30 – 40 min. transporttid fra Centrum med ”the Underground”. English Breakfast er inkl. i prisen. Forplejning i øvrigt er ikke inkl. i prisen.

Vi har 4 døgn i London – og vi kan og skal nå meget! Vi benytter ”The Underground” og de røde dobbeltdækkerbusser. Du skal regne med ca kr. 400 for transport i London. Transport til og fra lufthavnen i London er inkl. i prisen (dog ikke hvis ankomst i Heathrow)

Ud over forventeligt 2 gode fodboldkampe er der mulighed for at opleve det pulserende London og alle de kendte steder. Selvfølgelig kan du også lave andet end foreslået i programmet, Tore hjælper gerne med gode tips, transport, billetter osv.

Indeholdt i turens pris:

Dette får du:

Fly til London tur / retur (kun ”håndbagage”, tillægspris for kuffert kr. 500,-)

Transport fra Lufthavn i London til hotel og retur (ikke hvis ankomst i Heathrow)

4 overnatninger i dobbeltværelse inkl. English Breakfast

Billetter til 2 kampe, jvf program. Denne ene kamp i Premier Leaque.

”Guide” på hele turen

Mulighed for billigere ”fasttrack” billetter til seværdigheder

Mulighed for topbilletter til Lion King med ca 25% rabat.

Pris  

DFU medlem samt én ledsager / familie kr. 4500,00 pr person 

Yderligere deltagere kr. 4800,00

(der tages forbehold for prisændringer på fly og billetter)

Tilmelding 

Skal ske til Tore Østergaard på: formand@danskefodbolddommere.dk

Tilmeldingen er bindende, dog kan framelding ske, hvis prisen grundet uforudsete omkostninger stiger mere end kr. 200,-

Der er 22 pladser på turen efter ”først til mølle princippet”

Yderligere information:

Kontakt Tore Østergaard på mail eller telefon Formand@danskefodbolddommere.dktlf. 74470544 / 42633467

Diadora tøjaftale

Udgivet 10/5 – Indsat kopi af information fra DFU – at tøjaftalen med DIADORA er forlænget til 2022.

Kære alle.

Som alle er bekendt med har vi netop forlænget aftalen med Diadora. Vi har igennem den lange forhandlingsperiode sikret, at der ikke introduceret et nyt design for dommerdragten. Argumenterne bag det kender i allerede. Da vores dialog har handlet om et nyt design, har Diadora naturligvis ikke købt mere op i det nuværende design. Aftalen jo nu ikke muliggør introduktion af nyt design, skal de i gang med at hjemkøbe lager i nuværende design.

Jeg har derfor bedt om en lager status fra Diadora, således at alle er bekendt med situationen, og ved hvad der ikke er på lager. Den ser ud som følgende:

Sort trøje str. M

Gul trøje str. M-XL

Grøn Trøje str. L-XL

Kun gule strømper i str. 38/42 er ikke på lager.

Vi må forvente at der kan gå op til nogle måneder førhen disse igen er på lager.

Jeg vil lave en tilsvarende udmelding på vores lukkede facebook gruppe.

Tak for jeres forståelse.

Sportslige hilsner

Nicolai Nielsen
Næstformand | DFU | Danske Fodbolddommere
E-mail: nni@danskefodbolddommere.dk
mobil:+45 40151536
Web: www.danskefodbolddommere.dk

Asylliga regler og afregning

Udgivet: 26/4

Vi har i foråret nogle private kampe ligesom sidste år med Asylligaen.
Her afregner dommerklubben direkte til hver dommer.
Kampene bliver påsat normalt af Elin (DBU) – så I skal blot “møde op og dømme”. Resten sker automatisk.

Dog er der nogle få særregler at være opmærksom på:
Spilletid er 2 x30 min
10 min gult kort
Udskiftning FRI indtil 5 spillere.

Dommeraften invitation

Vi inviterer alle vores medlemmer af Vejle Fodbolddommerklub til en dommeraften, hvor du kan få indblik i dommergerningen. Stefan Fyhn, som er indrangeret i 2.division fortæller om egne erfaringer. Der bliver fokus på samarbejdet mellem linjedommere og dommer – og håndtering af svære kampsituationer.

Der bliver også nogle udfordrende teoritest spørgsmål suppleret med videoeksempler.

Tilmelding sker ved at skrive en mail til stefanfyhn@hotmail.com

Dommerklubben vil være vært med lidt godt til ganen (en klassisk rullepølse/ostemad samt øl/vand og kaffe).

Ekstra løbetest

Opdateret 11/4 2019

Vi afholder FYSISK RETEST
for indplacerede dommere fra Serie 3 og op, og som ikke har deltaget ved
ordinære tests grundet skader eller andet.

Linjedommere, der har virket som sådan i 2018, og som endnu ikke har været til fysisk test er ligeledes velkomne. Der er der oprettet en helt ekstraordinær omgang løbetest i Kjellerup Hallen på onsdag d. 17. april.

Der afvikles Yoyo-test kl. 18:30 og Cooper kl. 19:15. 

Tilmelding af dommere her på mail til mig. 

https://www.dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=course&id=24635

Der vil muligvis være ekstra løbetest i løbet af april eller foråret – men dette afhænger af behov – og her skal du kontakte Jack Hansen DBU Jylland på:
jaha@dbujylland.dk

Ekstra obligatorisk teorigennemgang

Udgivet 18/3 2019
Vi har nu overstået obligatorisk teorigennemgang for alle dommere i Jylland. Hvis du ikke har været på dette kursus, så kan man ikke dømme fodbold i år.

Derfor afvikler DBU og dommerklubberne nu tre opsamlingsheats, vil du med på et af disse, så skriver du til DBU Jack Hansen og tilmelder dig med dit dommernummer og hvilken by du vil deltage i. Jack har mail: jaha@dbujylland.dk

25/3 19:00-21:00

DBU Hotel og Kursuscenter

Kileparken 27

8381  Tilst 

26/3 19:00-21:00

Aalborg Freja

Vestre Fjordvej 15

9000  Aalborg 

27/3 19:00-21:00

Rødding Centret

Søndergyden 15

6630  Rødding

Er du ikke længere aktiv fodbolddommer, så kontakter du din lokale dommerpåsætter og giver besked herom.

Formandens beretning 2019

Beretning 2018

Jubilarer:
25 år                     Kurt Carlsen
25 år                     Anders Søgaard Kristensen
40 år                     Jens Palmelund Jensen
40 år                     Ulrik Malmberg

Fødselarer:
20 år                     Andreas Nordmark Eriksen
20 år                     Kasper Kjøjhede Revald
20 år                     Mads Holm
20 år                     Magnus Reinhardt Snoghøj
20 år                     Simon Fenger Jensen
20 år                     Thomas Brock Kristensen
50 år                     Per Olesen
60 år                     Bjarne Christensen
70 år                     Flemming Elmgreen
70 år                     Finn Friis Hansen
75 år                     Finn Holm Olsen

Dommerklubben.


DGI aftale var forlænget i 2018 med afregning dommere fra dommerklubben

Aftalen med DGI og firmasport gælder også i 2019 – men mangler en officiel underskrift. I efteråret havde DGI en enkelt kamp – som var blevet udsat. Dette gjorde – at afregningen, som skal ske samlet måtte vente et par uger. Det håber vi at kunne undgå i år.

Der er dog også en chance for – at DGI og firmasport måske kommer under DBU, så afregning kan ske direkte løbende. Dette afgøres af vores hovedorganisation og DBU, der har møde om dette centrale punkt i løbet af næste uge.

Regnskab

På sidste års generalforsamling blev der opfordret af flere deltagere til at bruge lidt af foreningens penge – og dermed lave et underskud – fremfor at ”pengene” stod og gemte sig. Derfor besluttede vi at give tilskud på 3 sæt tøj – printet med Vejle Fodbolddommerklub logo. Rigtig mange benyttede sig af dette – og vi brugte 15.000 kr. Alligevel må vi tilstå at vi har fejlet – fordi vi har fået på de private kampe firmakampe en del flere penge ind end forventet, så vores kasserer vil om lidt ved regnskabsgennemgang vise et overskud. Derfor har vi tænkt os at gøre endnu flere ting i 2019 på både aktivitets og tilskud på tøj til alle medlemmer.

Aktiviteter

2018 har været et år med de normale aktiviteter som vintertræning, teorigennemgang, løbetestt – og den årlige dommerfest, der havde et lidt skuffende deltagerantal. 

Dommerfest.

Vi bruger en del af vores penge årligt til denne fest, og punktet er altid til debat i bestyrelsen – og vi mener, at det er rigtigt at prioritere således, Det er med til at give sammenhold og give mulighederne for at kende hinanden lidt bedre, da man ikke ser så meget til kollegaer fra Vejle fodbolddommerklub. 2019 dommerfesten er derfor allerede booket og I kan sætte kryds i kalenderen lørdag 9/11. Stedet bliver lidt mere intimt og central placeret i centrum af Vejle – nemlig i et privat lokale på Restaurant Conrad og musikerne fra dette års fest er genbooket.

Der bliver under punktet evt i aften præsenteret nogle helt nye aktiviteter og tiltag i 2019. Allerede i år har vi igangsat 5 aftener med teoriundervising efter løbetest. 

Så vi tror med sikkerhed – at der i 2019 bliver et markant underskud i regnskabet – grundet disse tiltag.

Hjemmesiden:

Vi offentliggør løbende mange nyheder – også før at disse bliver udsendt som medlemsmail – men mangler I informationer, så sig endelig til.

Frivillig forening.

Alle foreninger drives af frivllig arbejdskraft fra vores medlemmer – og nogle gange så lykkes gode intentioner og ideer ikke – ganske enkelt fordi – vi ikke har kunne skaffe ”hænder” til at gennemføre tingene. Et eksempel på disse er – kursus for nye dommere. DBU stiller med materiale og instruktører – men mangler rigtig mange nye dommere – og vi har forsøgt via mails og opslag at skaffe en tovholder på dette – der skal kunne kontakte klubber, skoler, uddannelseteder osv.

Vi har måtte konstatere, at dette ikke har kunne lade sig gøre.

Facebook lukket gruppe – Vejle Fodbolddommerklub med sjove/uformelle informationer osv har vi ikke ”hænder” til at søsætte endnu – ganske enkelt fordi der mangler en eller tov ”tovholdere” til dette. 


Så skulle nogle sidde og have lyst og evner til at påtage sig nogle opgaver, så er vi mere end parate i bestyrelsen til at sætte i gang. 

Medlemsantal

Pr. 31/12 2018 er vi i Vejle Fodbolddommerklub 75 medlemmer, hvilket er en fald på 8 medlemmer. – 2017 var også året med 10 nye dommere, så vi må erkende, at der har været et fald, som ligger meget godt i tråd med DBU Jylland problematik (Kommer jeg ind på senere). Vi har 65 aktive dommere, hvilket er et fald på 7 medlemmer og 10 passive (fald på 1 stk) . Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område. Dette arbejde bliver nu endnu mere intensiveret i 2019 med et helt nyt projekt, som bliver præsenteret under evt.

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består af formand Erik Vinstrup og Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Det samme kan jeg forestille mig, at posten at skulle ”indplacerer” folk rigtig – hvornår skal nogen rykkes op i rækkerne – og måske hvad med dem, som skal en anden vej ? Vi danskere har det jo nogle gange med at brokke os lidt bag ryggen på beslutningstagerene – så derfor er det klart vores opfordring til alle jer. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af jer på generalforsamlingen. Eller I er også velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

DBU

DBU 

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt – og der afholdes løbende møder, hvor alle dommerklubber er inviteret samt DFUs hovedbestyrelse også deltager.

Det er møder med stor åbenhed og dialog – og i rigtig god tråd med hvordan man kan få et godt gensidig forhold og samarbejde til at fungere. 

Vi lancerede en ny måde at tilmelde sig på til alle vores arrangementer – og det forventer vi fortsætter fremover således. 


Testkravene er fortsat helt uændret nu – men vi ved, at DBU løbende kikker på om der er mulighed for at forbedre disse til en anden testform og/eller andre krav. Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at give vores input til DBU om dette – og hvem ved – måske bliver dette imødekommet til 2020.

I beretningen sidste år undrede vi os meget over, at teoritest for serie 3 dommere skulle aflyses – og kritikken er blevet hørt – således at den for 2019 er genindført – men kun hvert andet år. Det betyder, at der ikke bliver en teoritest næste år.  Den obligatoriske teorigennemgang er derfor i år sat til kun 2 timer.

Der blev også afholdt nye FUTSALS kurser – og vi fik 4 nye futsalsdommere i Vejle. 

Der blev ligeledes gennemført den store dommerdag på Vejle Stadion med et meget godt oplæg af kampens superligadommer Peter Kjærsgaard– samt Troels Beck gav også hans fortælling. Sportchefen for Vejle Steen Tychosen var også forbi. Efterfølgende så vi kampen Vejle – Brøndby. Det var en kanon eftermiddag.

DBU instruktør

Fra Vejle fodbolddommerklub har vi efterlyst nye kurser for instruktør i både ude som indefodbold, da vi ikke har en instruktør i Vejle mere. Indtil videre uden held – i flere år nu – og der er ingen tegn på, at dette kommer. Ifølge DBU er der for mange instruktører og man vil skære ned på disse. Derfor var ærgerligt at konstatere at DBU Jylland pludselig meddelte at ny var der kommet 3 nye instruktører til – uden at vi dommerklubber var blevet informeret, så vi kunne have indstillet en kandidat.

DBU Kurser med dommerklubber

Der forventes fra DBU, at alle dommerklubber deltager aktivt med at arrangere og afholde alle kurser, som DBU Jylland planlægger. Samarbejdet her er ganske udmærket og vi bruger rigtig mange af bestyrelsens resourcer på at planlægge, booke og følge op på disse aktiviteter – dog virker det nogle gange som om, at DBU Jylland ikke afsætter økonomi til dette. Så udover at bruge ”frivillig” arbejdskraft fra dommerklubbens side, så koster dette faktisk dommerklubben penge. 

Men vi fastholder for 2019 den strategi og forsøger via DFU og direkte til DBU at gøre opmærksom på problematikken.

DBU nye fodboldregler

Vi undres fortsat over, at den obligatoriske teorigennemgang er sat til  februar og marts måned, når alle nye lovændringer træder i kraft nu 1/7. Det virker ikke gennemtænkt og vi har prøvet at få DBU til at ændre dette både direkte og via DFU uden held. Deres svar er, at sommerferie gør at man ikke kan afvikle disse kurser på så kort tid. Vores budskab er blot, at det handler om planlægning.

Sidste år skulle lovbogen pludselig købes for 100 kr – men i år lykkedes det at få denne gratis. Så vi har medbragt nogle her på generalforsamlingen, som I kan få et eksemplar af.

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling/samtale om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat.

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt.

DFU arbejder målrettet for følgende punkter:

– dommers sikkerhed og vilkår i klubber, der ikke tilstrækkeligt respekterer dommerfunktionen

– dommernes viden om lovændringer rettidigt – og i det hele taget dommernes teoretiske niveau

– konkret mangel på efteruddannelse af den erfarne breddedommer

– utilstrækkeligt eller manglende samarbejde med DBU om kompetencegivende fastholdelsesaktiviteter 

– øget antal deltidsprof. Dommere – og de kontraktmæssige vilkår for disse

– vilkår for efterlønnere eller arbejdsløse, når de dømmer fodbold

– forhold og fagligt niveau for udviklere

– de konstant øgede krav og forventninger til elitedommerne – og deraf følgende vilkår

– talentarbejdet og prætalentarbejdet

– kamppåsætning af private kampe og turneringer

– Fastholdelse af det tætte samarbejde med alle dommerklubber – og mellem dommerklubberne

– Tøjaftale med Diadora – med fortsatte store rabatter til DFUs medlemmer og Cash back til dommerklubberne

Som alle nok kan huske så var der en konflikt for nogle år tilbage – og denne blev heldigvis forligt ved en 21 punkts erklæring. Desværre viser det så nu, at der fortsat er et område af denne erklæring, som DBU og DFU ikke kan blive enige om – og den har rigtig stor indflydelse på mange dommerklubber rundt omkring i Danmark. Punktet som de ”slås” om er private kampe og påsætning af disse (og dermed kampafgiften for disse). Visse dommerklubber taber i indtægt rigtig mange penge – fordi DBU tager disse kampe – selv om der står i aftalen, at de tilhører dommerklubberne. DBU mener ikke, at de gør noget forkert. Det man så heller ikke blive enige om, og valgte at bringe sagen for en voldgift. Afgørelsen her gav ingen afklaring – og de private kampe er fortsat et kæmpe problem.  Konkret betyder det et tab for Vejle på cirka 4-10.000 kr årligt, hvis disse kampe forsvinder.

Et andet område, som DFU og DBU ikke er enige om – er efteruddannelse af breddedommere.

 Der er praktisk talt  ikke kurser for os breddedommere planlagt af DBU Jylland – udover ”obligatorisk teorigennemgang på 2 timer”.  Derudover har man besluttet, at de nye kurser– fx Linjedommer – og Dommer i praksis (som er indbudte kurser til de kvalificerede dommere) nu også skal koste penge for dommerne. Det er jo rent faktisk klubberne – som bliver tabere ved – at der ikke er ”dygtige” dommere nok – og vi håber klart, at DBU og DFU finder hinanden.

MEN der er altså en chance for at det kan ende i en konflikt på en eller anden måde. 

Vi skal selvfølgelig nok holde jer orienteret herom – og forventer afklaring indenfor en måned.

Vi har inviteret næstformand for DFU Leif Plauborg med til generalforsamlingen – der meget gerne vil svare på spørgsmål og uddybe tingene i forbindelse med dette også.

DFU forhandler også tøjaftalen med Diadora og der gives nogle gode tilbud til os domemere. Aftalen står foran fornyelse – og under eventuelt kommer der lidt nyheder på denne front.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne. 

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne 

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

  – skulle der været nogen glemt   – 

Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 22/1 2019

2019 Generalforsamling referat

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1.  Valg af dirigent – Per Abrahamsen blev valgt

2.  Beretning af formand Anders Kristensen – kan læses for sig selv på hjemmesiden.

3.  Regnskab – godkendt.

4.  Indkomne forslag – ingen

5.  Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og klubafgift – Dette blev vedtaget uændret.

6.  Valg af bestyrelse: alle valg gælder for en periode på 2 år.
  Formand i lige år.
  Kasserer i ulige år. Lars Sørensen blev genvalgt
  2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Kurt Carlsen og Lau Dreisler blev genvalgt
  Valg af 1 suppleant (gælder for 1 år) – Rasmus Thisgaard blev valgt

7.  Valg af 2 revisorer (gælder for et år.) Genvalg til Ole Esserman og Jens Palmelund

8.  Valg af udviklerudvalg 3 medlemmer ( gælder for et år). Genvalg til Erik Vinstrup, Bjarne Søbye, Svend Erik Andersen

9.  Eventuelt – Her blev der orienteret fra DFUs næstformand omkring udfordringerne mellem påsætning af kampe privat og DBU. Ligeledes en gennemgang af den manglende uddannelse af breddedommerne.

Der blev præsenteret tilbud på dommertøj – der med store rabatter kunne bestilles fragtfrit på hos Shopeasy.

Der blev præsenteret en ny MENTOR ORDNING – som udviklerudvalget med Bjarne Søbye sætter i gang for 2019. Dette forventer vi vil koste omkring 10-15.000 kr.

70% af alle nye dommere dømmer ikke efter en sæson (eller kommer aldrig i gang)


Alle nye dommere der har taget eksamen i efterår 2017 og fremover bliver kontaktet af dommerklubben og bliver tilbudt en mentor.

Formålet er at udvikle alle nye dommere til en god opstart.

Lave fælles arrangementer med fokus på dygtiggørelse.

Blive en del af et vores fællesskab

Vi forventer at finde cirka 10-15 nye dommere i Vejle Fodbolddommerklub til denne ordning.

Disse nye dommere skal udover vejledninger (og udviklinger) have tilbudt en mentor, der vil overvære cirka 2-3 kampe pr halve sæson.  Derudover vil mentor stå til rådighed og have samtale med den nye dommer.

Der skal afholdes 2 sammenkomster med faglig udvikling (hvor der eksempelvis samles andre nye dommere til en kamp med efterfølgende fælles evaluering og læring).

Vejle fodbolddommerklub vil finde EN mentor til hver dommer – således at der bliver et tæt og fortroligt forhold – og denne mentor vil ikke være vejleder/udvikler.

Årets store dommerfest bliver i år Lørdag 9. november på Conrads.

Nye dommerkurser DBU Jylland

Udgivet 9/1 2019

Til info så har vi nu oprettet syv nye Dommergrundkurser i løbet af vinter/foråret.

Vi har lagt os relativt bredt ud – hvis I mener at vi skal endnu bredere rent geografisk, så må I endelig sige til, så kigger vi på det.

I må gerne opfordre klubber samt andet bekendtskab i jeres respektive områder, til at finde deltagere til kurserne, så vi kan få uddannet nogle nye dygtige fodbolddommere.

Se kurserne på DBU hjemmesiden ved at klikke her.

Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang, teoritest, løbetest.

Udgivet 22/10 2018 – REDIGERET 14/1 2019

OBLIGATORISK TEORIGENNEMGANG:
Obligatorisk teorigennemgang – 2 timers kursus – max 40 deltagere pr.hold.
Hvis du ønsker at dømme fodbold 2019 – så SKAL DU deltage på et sådan kursus. Der bliver i andre dommerklubber arrangeret mange andre datoer på disse kurser – og vi skal nok offentliggøre disse her på siden løbende, når vi få kendskab til disse.

I 2019 vælger vi at afholde:
Obligatorisk teorigennemgang i Vejle midtby:
3F Vejle, Sjællandsgade 30
Torsdag d. 28/2 kl. 18:30-20:30
Onsdag d. 6/3 kl. 18:30-20:30

Tilmelding til Obligatorisk teorigennemgang foregår ved at klikke her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFQ6DrFgYq_pn1h3PLVFijjmvM0i-2fLeXHSr_2eE9uBnqVg/viewform?usp=sf_link

TEORITEST:
Alle dommere indrangeret i serie 3 og og alle udviklere skal gennemgå en teoritest. Linjedommere som er i serie 4 skal ikke til teoritest.
I Vejle bliver teoritesten afholdt sammen med løbetest på to dage i Givskud Hallen:
Tirsdag d. 26/2 fra kl.18.00 (løbe og teoritest samme dag)
Søndag d.10/3 fra kl.11.00 (løbe og teoritest samme dag)
Tilmelding foregår ved at klikke her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hkSXwI0R_Hv0Jf68TaKKz7vj51YV9lSrlbRQRs7b_bw7Zw/viewform?usp=sf_link

LØBETEST BIP OG COOPERTEST
Alle linjedommere og dommere indrangeret fra serie 3 og opefter – (samt dommere over 70 år) skal løbe en fysisk test for “få lov” at dømme på niveau.
Testregler er fuldstændig uændret for 2019 – (kan findes andetsted på vores hjemmeside).
BIB test foregår som nævnt 2 dage – se ovenfor – så der er mulighed for at at kombinere teoritest og løbetest, hvis man vil dette på samme aften.
Dette holdes i Givskud hallen.
Tirsdag d. 26/2 fra kl.18.00 (løbe og teoritest samme dag)
Søndag d.10/3 fra kl.11.00 (løbe og teoritest samme dag) Dette er samtidig RETEST også.
Men der bliver også afholdt en coopertest i 2019. Dommere indrangeret i serie 3 eller linjedommere kan vælge at løbe en coopertest på 2000 meter i stedet for biltest. (Linjedommere kan i så fald kun blive indrangeret til serie 2).
Lørdag d. 9/3 kl.10.30 på Vejle Atletikstadion
Tilmelding til BIP/COOPER test foregår ved at klikke her:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0hkSXwI0R_Hv0Jf68TaKKz7vj51YV9lSrlbRQRs7b_bw7Zw/viewform?usp=sf_link