Beretning fra generalforsamlingen 19/1 2017

Beretning for året 2016 – offentliggjort generalsamlingen 19/1 2017

På sidste generalforsamling blev der jo valgt ny formand – og nyt medlem i bestyrelsen Stefan Fyhn.
Efter denne blev Stefan efterfølgende valgt til sekretær.

Hvad er der så sket i det forgange år 2016 ?

JFU.
Denne forening er nu opløst – og vi har fået en ekstra ordinær indtægt fra JFU i 2016. Dette beløb kan ses i regnskabet, som vores kasserer Preben Birn gennemgår.


DBU
Året blev startet op med en del forvirring angående kursus tilmelding til løbetest og teoritest – og den obligatoriske teorigennemgang. Derfor blev der på et fællesmøde i marts måned mellem jyske fodbolddommerklubber og DBU besluttet, at der skulle laves om på dette forløb til 2017. Vi kan efterfølgende konstatere, at det er blevet bedre – men stadigvæk er der nogle ting, som bør forbedres.

Følgende ting omkring test blev besluttet skulle ske:

  1. Udmelding om testdatoer langt tidligere end før. (Dette kan vi konstaterer er sket)
  2. Fælles IT platform til planlæggelse og afvikling af test. (Ja det kan vi så sige, at det er på plads nu, fordi test og teoritest er tilmelding og styrring gået tilbage til dommerklubben – men at kalde dette fælles IT Platform er nok lige overdrevet)
  3. Optimering af elektronisk tilmelding – (løbetest og teoritest er via dommerklubben Erik Vinstrup, så ja det er optimeret igen)
  4. Testkrav skal revideres måske i 2018 – eller ændres. Vi sendte fra Vejle dommerklub vores forslag frem til DBU – men dette blev desværre ikke imødekommet.

DBU: OBS klubber og disciplinærsager.
Dette er ikke så stort mere – men der er selvfølgelig nogle klubber, der fortsat er på denne liste. I vores område (dommerområde 3B) er der følgende 4 klubber:

Dansk Tyrkisk, Horsens Horsens 3B
UngVej Horsens Horsens 3B
Munkevængets FI Sydøstjysk 3B
Fredericia KFUM Sydøstjysk 3B

Et andet område, som blev behandlet af DBU på mødet var den dårlige inde instruktion, som skete i 2015. Derfor er det med stor glæde at kunne se, at man i efteråret 2016 fandt en anden måde at gøre dette på i samarbejde med dommerklubberne.

Der blev ligeledes afholdt den store dommerdag med et meget fornøjeligt og underholdende input fra BS Christiansen. Fokus var her dommerens sikkerhed – og der er på vores hjemmesiden link og information til – hvordan og hvad man skal gøre – hvis du som dommer bliver udsat for en uheldig oplevelse. Vi gennemgår naturligvis også dette på opstartsmødet også i marts 2017.

DBU instruktør
Fra Vejle fodbolddommerklub har vi efterlyst nye kurserer for instruktør i både ude som indefodbold, da vi ikke har en instruktør i Vejle mere. Indtil videre uden held – men vi håber meget dette kan ske i 2017.

Endelig blev forhold omkring misforståelser i mail kommunikation mellem især DBU og DFU nævnt, at man hellere så en telefonsamtale til løsning af evt forhold – fremfor mange mails. Umiddelbart også et punkt, der ikke er løst – mere om dette senere.

DBU Kurser med dommerklubber
Angående afholdelse af kursus DBU – herunder Indefodbold, Obligatorisk teorigennemgang, løbetest og teoritest osv – så der det DBUs holdning, at dommerklubberne skal gøre en stor del af dette ”gratis” og egentlig også med ”tab”. Et eksempel. Indekursus teoriaften står dommerklubben for tilmelding, notering af hvem som kommer (og ikke kommer), booking af lokaler og får dertil et tilskud på 800 kr. Selv om vi i dommerklubben kan via vores netværk låne gratis lokaler, så vil der ved fx 50 tilmeldinger til et kursus alene i udgifter til kaffe og te udgøre cirka 1000 kr – og hvis der også serveres fx lidt godt til ganen af både drikke og et stykke brød, så vil dommerklubberne have udgifter, som nemt giver mere end 1000 kr i tab. Vi har naturligvis forelagt DBU dette – men deres svar er ganske enkelt, at de ikke vil lave om på dette – og de har samtidig den holdning – at alle kurser egentlig burde koste noget at deltage i. Som hvem ved – om vi snart skal til at betale for at komme til løbetest og teorigennemgange. I bestyrelsen har vi naturligvis vendt dette punkt – og alt efter økonomien i 2017 kan det være, at vi på nogle af disse DBU møder vil opkræve de udgifter, som det koster at afholde – eksempelvis betaling af øl,vand og kaffe og mad. De møder, som vi i dommerklubben afholder fx generalforsamlingen og opstartsmøder – her vil vi ikke gøre dette.

Ligesom vi har naturligvis bragt sagen videre op til vores hovedorganisation DFU, som et punkt som de naturligvis skal forhandle for alle dommerklubber. Det kan vi ikke gøre selv alene i Vejle.

DBU nye fodboldregler
Da sommerferien nærmede sig kom der pludselig en besked om – at regelændringerne der trådte i kraft under EM slutrunden i Frankrig – og som alle forventede ville træde i kraft for os breddedommere pr. 1/1 pludselig skulle igangsættes pr. 1/7. Det var ”diktatet” fra FIFA – og sådan blev det. En stor ros til alle her i Vejle fodbolddommerklub for stor tilmeldning til kursus i august og efterfølgende, ar der ikke har været nogle nævneværdige konflikter/udfordringer med de nye regler. Det kan selvfølgelig være, at dette synspunkt bliver ændret en smule, når både den obligatoriske teorigennemgang og teoritest bliver afviklet her i marts måned.

DBU møde mellem dommerklubberne efterår 2016
Her blev der kort berørt nogle af de ting, som man arbejdede med i DBU – men som IKKE er vedtaget endnu. Man vil gerne kunne lave et endnu mere fleksibelt afbudssystem, hvor der bliver flere tidspunkter samme dag – og at man pludselig begge veje kan melde sig ledig igen – hvis dette er muligt. Ligesom man påtænker en stor revision af løbetest igen.


DFU
Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. Det kan synes mærkeligt – men rent faktisk foregår der rigtig mange ting, som vi som dommere ikke rigtig hører om, enten fordi man måske forsøger at arbejde i det skjulte – eller måske fordi der ikke sker så meget væsentlig for os dommere, der bare vil ud at dømme kampe.

Nu er jeg jo ny formand og havde derfor aldrig deltaget i deres årsmøde før – og fik noget af en overraskelse, da dagsorden og regnskaberne blev udsendt inden mødet i november.

Som alle nok kan huske så var der en konflikt for nogle år tilbage – og denne blev heldigvis forligt ved en 21 punkts erklæring. Desværre viser det så nu, at der er et område af denne erklæring, som DBU og DFU ikke kan blive enige om – og den har rigtig stor indflydelse på mange dommerklubber rundt omkring i Danmark – ikke så meget Vejle. Punktet som de ”slås” om er private kampe og påsætning af disse (og dermed kampafgiften for disse). Visse dommerklubber taber i indtægt rigtig mange penge – fordi DBU tager disse kampe – selv om der står i aftalen, at de tilhører dommerklubberne. DBU mener ikke, at de gør noget forkert. Det kan man så ikke blive enige om – og i stedet for at lave en ny aftale – eller nå frem til en løsning, hvordan dette kan tolkes korrekt, så vælger man nu i DFU og DBU at ville involvere – det som kaldes en juridisk stillingtagen – og nu bliver ”sagen” rejst ved Dansk Idræts Forenings højeste appelinstans. Hvis nogle kan huske så har DBU netop her tabt en sag til spillerforeningen omkring landsholdet – og nu ender der så en ny sag her. Vi har i bestyrelsen naturligvis brugt en del tid på dette – og undres over, at man ender i en konflikt med dyre advokat regninger – fordi efter vores overbevisning, så vil ”den tabende part” ikke følge afgørelsen alligevel. Skulle DBU ikke få ret, så laver de blot aftalen om – og det samme skulle vi gøre i dommerklubben – altså hvis noget er uklart i en aftale – så ret det. Kan man ikke blive enige om at rette – så opsig aftale og genforhandl. Eller i sidste ende så tage en konflikt på dette. Vi har naturligvis presset på og gjort indsigelser til DFU med vores synspunkter – men dette er indtil videre afvist.

DFU aftale med DGI og firmasport
Der er ikke for året 2017 lavet en aftale om honorar for dette, men det følger DBUs takster – hverken på inde eller udefodbold.
Vi undrer os over, at man kan gå ind i et nyt år uden at dette er på plads.
Det er samme hvert år, at når sæson starter – så kommer aftaler haltende bagefter, hvilket giver lidt uro og irritation.

DFU Regnskab
DFU har i bestyrelsen igangsat de sidste år en masse nye tiltag herunder en ny hjemmeside, hvor det skal være muligt for os dommere at logge ind og finde oplysninger om andre dommere – samt kunne trække en liste over udviklere – eller se i en søgning, hvem som er indrangeret i serie 2 osv.

Dette system kalder man CMR, og det har kostet alene de sidste 2 år – 300.000 kr.. Derudover har man haft ansat en webmaster til 140.000 årligt. Man har så indset, at det nok var i overkanten, så derfor har man nu valgt at stoppe samarbejdet, hvorfor der ”kun” var 100.000 til denne i sidste regnskabsår. Men systemet, som vi i Vejle fodbolddommerklub ikke kan se det store formål med vil blive lanceret og vil fremover blive koste omkring 40.000 årligt hos DFU – og dermed os.

Derudover vælger man så at give honorar honorar for at vedligeholde hjemmeside og facebook. Denne udgift er årligt fremover 60.000 kr.

Af andre overraskende udgifter kan man se, at der bliver anvendt for 189.000 kr årligt til møder, bestyrelse og projekter.

Endelig er den absolutte største post, at man har valgt at købe formanden for DFU fri fra arbejde for 180.000 kr årligt.

Derfor er det bestemt ikke overraskende, at underskuddet i foreningen for 2 år siden var 261.000 og sidste år 295.000.
DFU fik på årsmødet ikke deres budget igennem for næste år – fordi man her lagde op til endnu et underskud – og bl.a havde et bestyrelseslederseminar planlagt til 25.000 kr. DFU måtte på mødet justere deres budget, så man kom ud med et 0 – ellers var dette ikke stemt igennem.
Men dette kunne kun lade sig gøre – hvis samtidigt medlemskontingent blev sat op for hver dommer.

I dag er kontingent for at være medlem af Vejle Fodbolddommerklub 400 kr – som I måske ved – og de 100 kr går direkte til DFU. Fremover fra og med i år er det beløb så sat til 120 kr. Altså en stigning på 20%. På trods af dette – og på trods af færre private kampe i indtægter, så vælger vi at fastholde kontingentet næste år – men det er klart at med flere udgifter i dommerklubben og færre indtægter, at vi måske snart skal til gøre noget anderledes.

Vi har fra bestyrelsens side en stor bekymring over, hvilke prioriteringer, som der arbejdes med i DFU– og især måden at en frivillig forening bliver administreret på rent økonomisk. Et eksempel er gratis dommertøj til alle medlemmer. Rent faktisk har man i DFU lavet en sponsoraftale med Diadora – hvor der på de sidste 2 år alligevel er brugt 300.000 kr – Det er virkelig nemt at gå ud til alle dommere og sige – I får et gratis sæt tøj – når der samtidig er givet stort tilskud til dette og pengene tages i en anden kasse. Vi siger ikke, at det er en dårlig løsning – men vi undres over fremgangsmåde og ærligheden i dette.

Vi mener bestemt ikke, at der i en frivillig forening bør være denne mængde af udgifter på bestyrelse, hjemmeside, facebook og frikøb af formand – og vi vil gerne, hvis der er opbakning hertil fra jer forsøge at påvirke dette meget i det kommende år, så der måske kan komme nogle nye input til dette.

Afslutningsvis så er DFU fortsat en rigtig sund forening rent ”pengemæssigt” med en egenkapital på 900.000 – så selvfølgelig er der råd til underskud og investeringer nogle år.

MEN vi synes bestemt ikke – at at tæt på en halv million brugt til hjemmeside, Facebook og medlemskartotek (der ikke er startet endnu)  over de sidste år er særlig godt brugt.

Og vi synes heller ikke, at bestyrelsesudgifter og frikøb af formand på 400.000 kr er på et niveau i en forening med indtægter sidste år på 430.000 kr (budget 2017 siger 516.000).

Så det vil vi gerne prøve at få ændret i det kommende år – velvidende at det sikkert kan give nogle ”knubs” og skæld ud fra nogle placeret højere i vores system.

Men vi synes ikke om den udvikling – og vil arbejde for at lave dette om.

Dommerklubben.
I det tidlige forår havde vi de sædvanlige træningsaftener i Givskud med efterfølgende obligatorisk gennemgang af regler ved DBU instruktør og den efterfølgende fysiske og teoretiske test. Vi udsendte et spørgeskema om træningsdagene – hvorefter træningen blev startet i november i en anden form. Desværre var der ikke særlig mange fremmødte – så disse blev aflyst – og vi er nu startet op hver tirsdag frem til testdagene i marts måned.

Vi har haft afviklet linjedommer instruktør i februar sidste år. Der har været lavet specielle medlemstilbud på Diadora tøj i forbindelse med opstartsmødet.
Vi har haft vores dommer Benjamin til forkamp på Vejle stadion og vi deltog i velgørenheds arrangement med en showkamp på Vejle Stadion, hvor vi havde 3 af vores dommere til gratis at dømme, hvilket i sig selv var en helt uhørt ting.

Hjemmesiden:
I løbet af året (mens jeg som formand var på firmatur i Kina) kom der besked fra flere af medlemmerne, at når man forsøgte at logge in på mobil telefonen, så blev skærm ”sort/hvid” = ingenting skete. Og på computerens hjemmeside kom der mange fejl – fx henvisning til en ny speciel dommeruniform præsenteret af flotte damer inspireret af kejserens nye klæer – eller så kunne hjemmesiden kræve, at der skulle installeres FLASH for at komme videre. Kort sagt – vi havde fået virus –og først fordi vi fik hjælp af et muligt kommende medlem i dommerklubben Kenni Diabelez  – blev dette rettet igen. Så nu skulle alt virke – både tilgang på mobiltelefoner, ipads, og computere.

Vi gør et stort stykke arbejde på at informere ting ud i god tid – og så snart dette bliver besluttet af DBU eller DFU eller af os selv i bestyrelsen.

Mangler I nogle ting, så giv os endelig besked.

OG vi har ikke i bestyrelsen afsat 100.000 til en webmaster – eller 60.000 til medlemskartotek og regnskab.

Dommerfest.
I efteråret blev også den årlige fest afholdt. Igen i år med et godt og stort deltagerantal og rekordudsolgt i amerikansk lotteri osv. Vi bruger en del af vores penge årligt til denne fest, og punktet er altid til debat i bestyrelsen – og vi mener, at det er rigtigt at prioritere således, fordi andre aktiviteter fra DBU (fx den store dommerfest osv) ikke giver særlig stor tilslutning. Det er med til at give sammenhold og give mulighederne for at kende hinanden lidt bedre, da man ikke ser så meget til kollegaer fra Vejle fodbolddommerklub.

Medlemsantal
Pr. 16/1 2017 er vi i Vejle Fodbolddommerklub 82 medlemmer, hvilket er en fremgang på 10 medlemmer. Vi har 72 aktive dommere og 10 passive. Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder – samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse. Det tror vi også har været medvirkende til, at vi har noget nogle nye medlemmer.

Flere dommere har så også betydet, at vi har dømt flere kampe end året før – 4290 kampe (3805 dommer og 613 Linjedommer opgaver). Dette holdt op imod 2015 var cirka 1000 kampe mindre.

Der har i 2016 være 300 inde påsætninger og 27 futsal, som fortsat er i fremgang generelt –også nu i Børne futsal.

Dette er gældende for dommerområde Vejle og ikke kun dommere i Vejle Fodbolddommerklub men også dommere fra andre dommerklubber og DBU dommere.

Vi har haft en Ekstra Bladet skolekamp, der måtte afbrydes grundet trusler mod vores dommer som måske den ”værste sag” i år – og i forhold til tidligere – så synes vi, at det går meget godt –fordi der har i 2017 været væsentlig færre sager og indberetninger og afbrydelser.

Udviklerudvalget
Udviklerudvalget består af formand Erik Vinstrup og Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Det samme kan jeg forestille mig, at posten at skulle ”indplacerer” folk rigtig – hvornår skal nogen rykkes op i rækkerne – og måske hvad med dem, som skal en anden vej ? Vi danskere har det jo nogle gange med at brokke os lidt bag ryggen på beslutningstagerene – så derfor er det klart vores opfordring til alle jer. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højr uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af jer på generalforsamlingen. Eller I er også velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

Nogle dommere har haft det indtryk, at der var en regel i systemet, som betød, at hvis man var dommer indrangeret i fx serie 4 – at man så max kunne være linjedommer 2 rækker over sit dommer niveau. Det er ikke tilfældet. Alle dommere indplaceret, der også gerne vil være linjedommere bliver indplaceret i den række, som udviklerudvalget mener passer til niveau. Dette sker OGSÅ efter hensyntagen til hvor mange hold, der er i rækkerne i vores område. Det nytter fx ikke at have 20 linjedommere i Jyllandsserien, hvis der kun er kampe til fx 5. Så vil en indplacering jo med rette bagefter blive ”kritiseret” af dommeren, som ikke kan forstå, hvorfor man ingen kampe får i højeste række.

Vi vil på hjemmesiden i løbet af året få beskrevet denne indplaceringsmåde lidt mere ved at lave ”nogle” artikler/interviews med de folk i dommerklubben, der træffer beslutningerne.

Nye tiltag fra bestyrelsen
Vi har nu gjort det muligt at indbetale kontingent og kampafgifter via mobile pay også. Hvilket faktisk har betydet, at der ingen restance er mere her pr. 16/1 2017. Dette tiltag er vist kommet for at blive.

I 2017 kommer vi til at lancere en facebook gruppe kun for Vejle fodbolddommerklubs medlemmer, hvor vi vil have en masse skøre fotos og sjove oplevelser samt nogle praktiske informationer af mere daglig karakter – fx samkørsel til møder, træninger, kampe – Billeder fra jeres sjove oplevelser når I dømmer – (fx hvis man ser noget mærkeligt, sjov, osv).

Vi kommer også med et portræt af jer som medlemmer på en anderledes måde, hvor I skal fortælle om jeres oplevelser som dommere – dette vil vi så prøve at lave nogle sjove vinkler på og offentligøre på hjemmesiden samt facebook.

Vi skal have afholdt et rekurterings kursus i foråret 2017 for at få flere dommere til vores område og mangler nogle hænder til at hjælpe til med at finde kandidater til dette.

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne.
Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub
Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne
Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter
Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.
Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.
– skulle der været nogen glemt   -Tak også til de glemte.

Formand Anders Kristensen

Vejle, 19/1 2017

 

Lukket for kommentarer.