Beretning 2018

Formandens beretning fra generalforsamling 2018

DBU

 

DBU møde mellem dommerklubberne forår 2017 og efterår 2017

Samarbejdet mellem Vejle Fodbolddommerklub og DBU er særdeles godt – og der afholdes løbende møder, hvor alle dommerklubber er inviteret samt DFUs hovedbestyrelse også deltager.

Det er møder med stor åbenhed og dialog – og i rigtig god tråd med hvordan man kan få et godt gensidig forhold og samarbejde til at fungere.

 

Sidste år var der en del forvirring omkring tilmelding til kurser, løbetest og teoritest – og det er er heldigvis sket en masser forbedringer omkring.

Datoer for obligatorisk teorigennemgang har været meldt ud siden oktober for de 2 dage, hvor vi i Vejle Fodbolddommerklub afholder disse.

Testkravene er fortsat helt uændret nu – men vi ved, at DBU løbende kikker på om der er mulighed for at forbedre disse til en anden testform og/eller andre krav. Vi har fra bestyrelsens side forsøgt at give vores input til DBU om dette – og hvem ved – måske bliver dette imødekommet til 2019.

 

Tidligere har det været således, at alle dommer indrangeret fra serie 3 og opefter samt linjedommere skulle til en teoritest. Denne er i år fjernet – og i stedet er den obligatoriske teorigennemgang udvidet til 3 timer – og antal deltagere max sat til 35 personer.

Vi undres rigtig meget over dette – og synes det er en forringelse af vilkårene for dommere – og kan på ingen måde fremstilles som en forbedring, som jeg ved, at DBU forsøger at gøre.

 

 

DBU: OBS klubber og disciplinærsager.
Der i kun 2 klubber i ”vores” område, der er på DBU listen over OBS klubber:

FC Nørremarken Region 3 Vejle
Munkevængets FI Region 3 Kolding

Dette er en 50% forbedring i forhold til sidste år.

DBU instruktør

Fra Vejle fodbolddommerklub har vi efterlyst nye kurserer for instruktør i både ude som indefodbold, da vi ikke har en instruktør i Vejle mere. Indtil videre uden held – i flere år nu – og der er ingen tegn på, at dette kommer. Ifølge DBU er der for mange instruktører og man vil skære ned på disse.

 

DBU Kurser med dommerklubber

Angående afholdelse af kursus DBU – herunder Indefodbold, Futsal, Obligatorisk teorigennemgang, løbetest osv – så der det DBUs holdning, at dommerklubberne skal gøre en stor del af dette ”gratis” og egentlig også med ”tab”, hvis man vil ”give deltagere” noget. Et eksempel. Indekursus teoriaften står dommerklubben for tilmelding, notering af hvem som kommer (og ikke kommer), booking af lokaler og får dertil et tilskud på 800 kr. Selv om vi i dommerklubben kan via vores netværk låne gratis lokaler, så vil der ved fx 50 tilmeldinger til et kursus alene i udgifter til kaffe og te udgøre cirka 1000 kr – og hvis der også serveres fx lidt godt til ganen af både drikke og et stykke brød, så vil dommerklubberne have udgifter, som nemt giver mere end 1000 kr i tab. Vi har naturligvis forelagt DBU dette – men deres svar er ganske enkelt, at de ikke vil lave om på dette. I bestyrelsen har vi naturligvis vendt dette punkt –og derfor vil vi på nogle af disse DBU møder opkræve de udgifter, som det koster at afholde – eksempelvis betaling af øl,vand og kaffe.  De møder, som vi i dommerklubben afholder fx generalforsamlingen og opstartsmøder – her vil vi ikke gøre dette. Dette er især fordi der på DBU møderne deltager mange, som ikke er medlem af Vejle Fodbolddommerklub. Så det betyder, at på obligatorisk teorigennemgang i marts vil der kun blive serveret kaffe gratis og en enkelt øl eller vand.

 

DBU nye fodboldregler

Da sommerferien nærmede sig kom der  for andet år i træk besked om – at nu var der igen regelændringer, der trådte i kraft pr. 1/7. En stor ros til alle her i Vejle fodbolddommerklub for stor tilmelding til kursus i august og efterfølgende, ar der ikke har været nogle nævneværdige konflikter/udfordringer med de nye regler.  Vi fik hurtigt arrangeret et opstartsmøde med stor deltagelse fra vores dommere den 10/8.

Vi undres over, at den obligatoriske teorigennemgang er sat til marts måned, når alle nye lovændringer træder i kraft nu 1/7. Det virker ikke gennemtænkt og vi har prøvet at få DBU til at ændre dette både direkte og via DFU uden held. Deres svar er, at sommerferie gør at man ikke kan afvikle disse kurser på så kort tid. Vores budskab er blot, at det handler om planlægning.

Vi undres også over, at lovbogen ikke gives til os dommere – men at denne skal købes for 100 kr.

 

DBU udviklinger

Vi synes fra Vejle Fodbolddommerklub, at alle aktive dommere uanset niveau og alder kan få minimum 1 udvikling om året. Det synes vi med rette bør være noget, som der kan findes ressourcer til. Dette synspunkt forsøger vi via dialogmøder med DBU og vores hovedorganisation DFU at få skabt forståelse for. Indtil videre dog uden resultat.

 

 

Dommerklubben.


DGI afregning

2017 var et forsøgs år, hvor vi i dommerklubben skulle overtage afregning af kørepenge og honorar til vores dommere. Vi var meget spændte på dette forløb – og må sige, at vi har umiddelbart synes, at det fungerer ganske udmærket. Det giver ekstra arbejde blandt bestyrelsens medlemmer at håndtere disse udbetalinger – men det har også medført en ekstra indtægt, som Lars vores nye kasserer vil komme ind på. Aftalen forventer vi bliver fornyet også til at gælde 2018. Så snart den er på plads, så melder vi noget ud på hjemmesiden og via mail.

 

Ny kasserer

Vi måtte vælge ny kasserer i september grundet Preben Birns pludselig bortgang – og i en lang periode kunne vi faktisk ikke betale regninger, fordi konto var låst. Derfor har vi et forslag til vedtægtsændringer senere, så dette ikke (forhåbentlig) gentager sig. I kom ikke til at mærke noget og fik alle DGI afregninger til tiden – men der var mange papirting, som måtte underskrives og sendes igen osv.

 

Aktiviteter

2017 har været et år med mange forskellige aktiviteter som vintertræning, opstartsmøde august, teorigennemgang, løbetest og samling for nye dommere. Vi arbejder hele tiden for at tage forslag ind til nye aktiviteter – men ved også at dagligdagen for mange af os dommere egentlig er ”nok” og at man ikke har så stort et behov for flere ”aktiviteter”. Men gode forslag modtages rigtig gerne.

 

Dommerfest.

I efteråret blev også den årlige fest afholdt. Igen i år med et godt og stort deltagerantal og rekordudsolgt i amerikansk lotteri osv. Vi bruger en del af vores penge årligt til denne fest, og punktet er altid til debat i bestyrelsen – og vi mener, at det er rigtigt at prioritere således, Det er med til at give sammenhold og give mulighederne for at kende hinanden lidt bedre, da man ikke ser så meget til kollegaer fra Vejle fodbolddommerklub. 2018 dommerfesten er derfor allerede booket og I kan sætte kryds i kalenderen lørdag 17/11. Stedet bliver Skyttehuset og musikerne fra dette års fest er genbooket.

 

Hjemmesiden:

Vi forsøger at informere ting ud i god tid på alle aktiviteter.

Mangler I nogle ting, så giv os endelig besked.

OG vi har ikke i bestyrelsen afsat 100.000 til en webmaster – eller 60.000 til medlemskartotek og regnskab – som DFU.

 

 

Medlemsantal

Pr. 31/12 2017 er vi i Vejle Fodbolddommerklub 83 medlemmer, hvilket er en fremgang på 1 medlem – og 2017 var også året med 10 nye dommere. Vi har 72 aktive dommere, hvilket er et fald på 2 medlemmer og 11 passive. Vi har fra bestyrelsens side gjort et stort stykke arbejde på at få lavet en velkomstfolder  til nye dommere– samt at kontakte samtlige nye dommere, som tager en eksamen med det samme, når vi får adresserne på disse i vort område.

 

 

Udviklerudvalget

Udviklerudvalget består af formand Erik Vinstrup og Bjarne Søbye og Svend Erik Andersen.

En stor tak fra bestyrelsen til både jer i udvalget –men også alle udviklere og vejledere som også er med til at tage imod nye dommere og få dem på hjulpet i gang.
Det at være fodbolddommer er en unik post, der kræver meget store ører – og at man kan tåle kritik og skæld ud hver eneste uge. Det samme kan jeg forestille mig, at posten at skulle ”indplacerer” folk rigtig – hvornår skal nogen rykkes op i rækkerne – og måske hvad med dem, som skal en anden vej ? Vi danskere har det jo nogle gange med at brokke os lidt bag ryggen på beslutningstagerene – så derfor er det klart vores opfordring til alle jer. Hvis I mener, at I selv er indplaceret for lavt/højt uanset om det er som dommer eller linjedommer, så ret henvendelse til udvalget. De vælges hvert år af jer på generalforsamlingen. Eller I er også velkomne selvfølgelig til at stille op selv til posten.

 

 

 

DFU

Alle dommerklubber hører jo under DFU – og vores hovedforening er jo dem, der forhandler alle generelle ting, som vedhører dommerklubberne generelt. Det kan synes mærkeligt – men rent faktisk foregår der rigtig mange ting, som vi som dommere ikke rigtig hører om, enten fordi man måske forsøger at arbejde i det skjulte – eller måske fordi der ikke sker så meget væsentlig for os dommere, der bare vil ud at dømme kampe.

 

Hvis nogle af jer kan huske beretningen fra sidste år – så var der rigtig stor kritik fra vores side angående måden, som DFU brugte deres penge og tid på.

Kritikpunkterne medførte derfor, at DFU deltog på et af vores bestyrelsesmøder i marts måned – og efterfølgende har der været en helt ny åbenhed fra DFU på eksempelvis facebook og nyhedsbreve fra formanden, som vi rundsender på mail til alle medlemmer.

 

Ligeledes er der truffet en del beslutninger fra DFU, som imødekommer den kritik, som har været – så vi er sikre på, at det ikke kun er Vejle fodbolddommerklub, som har bidraget med kritik om mange af punkterne – andre dommerklubbers formænd har også på møder kommet med konstruktive forslag til forbedringer.

 

Sidste år var der underskud på 285.000 – i år er overskud 217.000

Formandens fik et honorar på frikøb på 180.000 årligt – nu er beløb nedsat til 90.00

Log in på DFU hjemmeside og hosting af hjemmside nedlægges – besparelse 30.000

 

Så økonomisk er der sket rigtig meget, der viser og (beviser) rettidig omhu og ansvarlighed for vores penge.

 

DFU arbejder målrettet for følgende punkter:

I 2017 har vi haft mest fokus på og arbejdet med sager indenfor

– dommers sikkerhed og vilkår i klubber, der ikke tilstrækkeligt respekterer dommerfunktionen

– dommernes viden om lovændringer rettidigt – og i det hele taget dommernes teoretiske niveau

– konkret mangel på efteruddannelse af den erfarne breddedommer

– utilstrækkeligt eller manglende samarbejde med DBU om kompetencegivende fastholdelsesaktiviteter

– øget antal deltidsprof. Dommere – og de kontraktmæssige vilkår for disse

– vilkår for efterlønnere eller arbejdsløse, når de dømmer fodbold

– forhold og fagligt niveau for udviklere

– de konstant øgede krav og forventninger til elitedommerne – og deraf følgende vilkår

– talentarbejdet og prætalentarbejdet

– rejst sag ved Fodbolden Etiske Udvalg vedr. en helt ubegrundet nedrykning, måske politisk begrundet

– kamppåsætning af private kampe og turneringer

– DBUs fodboldapp og retningslinjer i nogle lokalunioner, der ikke overholder vores aftaler

– DFUs hjemmeside, kommunikation og anvendelse af sociale medier

– Fastholdelse af det tætte samarbejde med alle dommerklubber – og mellem dommerklubberne

– Ny 5-årig tøjaftale med Diadora – med fortsatte store rabatter til DFUs medlemmer og Cash back til dommerklubberne

 

 

Som alle nok kan huske så var der en konflikt for nogle år tilbage – og denne blev heldigvis forligt ved en 21 punkts erklæring. Desværre viser det så nu, at der er et område af denne erklæring, som DBU og DFU ikke kan blive enige om – og den har rigtig stor indflydelse på mange dommerklubber rundt omkring i Danmark – ikke så meget Vejle. Punktet som de ”slås” om er private kampe og påsætning af disse (og dermed kampafgiften for disse). Visse dommerklubber taber i indtægt rigtig mange penge – fordi DBU tager disse kampe – selv om der står i aftalen, at de tilhører dommerklubberne. DBU mener ikke, at de gør noget forkert. Det kan man så heller ikke blive enige om i 2017– og i stedet for at lave en ny aftale – eller nå frem til en løsning, hvordan dette kan tolkes korrekt, så har man valgt en voldgift. Vi undres fortsat over i Vejle Fodbolddommerklub,  at man ender i en konflikt med dyre advokat regninger– fordi efter vores overbevisning, så vil ”den tabende part” ikke følge afgørelsen alligevel. Skulle DBU ikke få ret, så laver de blot aftalen om – og det samme skulle vi gøre i dommerklubben – altså hvis noget er uklart i en aftale – så ret det. Vi har naturligvis presset på og gjort indsigelser til DFU med vores synspunkter – men forventes sagen afgjort i marts måned.

 

 

Tak til vore samarbejdspartere, DBUJylland, DGI, Firmaidrætten og alle fodboldklubberne.

Tak til alle der ydet en indsats for Vejle Fodbolddommerklub

Tak til alle jer aktive for indsatsen ude på banerne

Tak til Elin for godt udført arbejde som kamppåsætter – Både som DBUpåsætter og lokalpåsætter

Tak til udviklerudvalg og alle udviklere og vejledere.

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

 

– skulle der været nogen glemt   –

Tak også til de glemte.

 

Formand Anders Kristensen

Vejle, 18/1 2018

 

Lukket for kommentarer.